П Р О Т О К О Л

 

15.11.2013 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На петнадесети ноември две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1.....................................

                              2.....................................

 

Секретар ……………………Д.Е....................................................

Прокурор................................П.И.....................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...........

Наказателно общ характер дело номер….451......по описа за… 2013…година

На именното повикване в ..........................11,15............................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Й.М.Г., редовно призован се явява лично, заедно със служебния си защитник адв. Р..

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът И..

         Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         ОБВИНЯЕМИЯТ Й.М.Г.: Да се даде ход на делото. Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Р..

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия.

Й.М.Г., ЕГН-**********,***, с постоянен адрес ***, ***.

         СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Р. ПРОКУРОР: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

АДВ. Р.: Няма да правим отводи на състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ Й.М.Г.: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемия и неговия служебен защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемия по чл. 381, ал. 6 от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. Р.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І от НПК с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. 6 от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

         ОБВИНЯЕМИЯТ Й.М.Г.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

 

         ДЪРЖАВЕН  ОБВИНИТЕЛ :     

П.И. - прокурор при Районна  прокуратура - гр. Карнобат.

         ОБВИНЯЕМ:

Й.М.Г., ЕГН-**********,***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, образование-осми клас, работи като пакетировчик.

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК :

Адвокат - В.М.Р.,***, адрес ***.

Б. ПРЕДМEТ  НА СПОРАЗУМЕНИЕТО  

Спазвайки изискванията на чл.381 и следващите от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :

         1. Й.М.Г. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че на 29.08.2013 г. от надлеза на главен път ІІ-73, Шумен-Карнобат, в землището на с. Л., общ. С., обл.Б., чрез използване на моторно превозно средство-трактор отнел чужди движими вещи-59 броя циментови бордюри с размери 50/16/8 на обща стойност 141.60 лв. (сто четиридесет и един лева и шестдесет стотинки), като вещите не са се намирали под постоянен надзор, от владението на М.П. М.-технически ръководитил по рехабилитацията на главен път ІІ-73 Шумен-Карнобат, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е върната.

- престъпление извършено при форма на вината пряк умисъл.

- престъпление по чл.197 т.3 вр. чл. 195, ал.1, т. 2, т.4, предл. първо, вр. чл. 194, ал.1 от НК.

         2. За посоченото в точка 1-ва престъпление при условията на чл.55, ал.І, т.2 буква”б” от НК на обвиняемия Й.М.Г. се определя наказание пробация, като на основание чл.42а от НК се определят  следните пробационни мерки :

          - задължителна  регистрация по настоящ  адрес ***  за срок от една година, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично;

- задължителни  периодични  срещи  с  пробационен служител  за  срок  от една година.

         3. Веществени доказателства - няма

         4. Разноски по делото - 30 лв., които ще се възстановят в 14 дневен срок след подписване на настоящото споразумение.         

         5. Причинени с престъплението имуществени вреди – 141.60 лева -възстановени.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

 

1. ПРОКУРОР П.И.:……………………………………….

 

 

2. ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

                                          адв. Р.: ………………………………………

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ Й.М.Г.:…………………

 

 

 

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

О П Р Е Д Е Л И:   

 

         ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

1. Й.М.Г. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер за това, че на 29.08.2013 г. от надлеза на главен път ІІ-73, Шумен-Карнобат, в землището на с. Л., общ. С., обл.Б., чрез използване на моторно превозно средство-трактор отнел чужди движими вещи-59 броя циментови бордюри с размери 50/16/8 на обща стойност 141.60 лв. (сто четиридесет и един лева и шестдесет стотинки), като вещите не са се намирали под постоянен надзор, от владението на М.П. М.-технически ръководитил по рехабилитацията на главен път ІІ-73 Шумен-Карнобат, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е върната.

- престъпление извършено при форма на вината пряк умисъл.

- престъпление по чл.197 т.3 вр. чл. 195, ал.1, т. 2, т.4, предл. първо, вр. чл. 194, ал.1 от НК.

         2. За посоченото в точка 1-ва престъпление при условията на чл.55, ал.І, т.2 буква”б” от НК на обвиняемия Й.М.Г. се определя наказание пробация, като на основание чл.42а от НК се определят  следните пробационни мерки :

          - задължителна  регистрация по настоящ  адрес ***  за срок от една година, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично;

- задължителни  периодични  срещи  с  пробационен служител  за  срок  от една година.

         3. Веществени доказателства - няма

         4. Разноски по делото - 30 лв., които ще се възстановят в 14 дневен срок след подписване на настоящото споразумение.         

         5. Причинени с престъплението имуществени вреди – 141.60 лева -възстановени.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОСЪЖДА обвиняемия Й.М.Г., ЕГН-**********, с постоянен адрес:***, да заплати направените по делото разноски в размер на 30,00 лева, както и сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на КРС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 451/2013 година по описа на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 11,35 часа.

 

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЛЕД като постанови определението с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство, съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Й.М.Г., ЕГН-**********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

 

                           

                  

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:    

   

 

 

 

   СЕКРЕТАР: