П Р О Т О К О Л

                                    

Година 2013                                                                   град  КАРНОБАТ

РАЙОНЕН СЪД           

На петнадесети ноември   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                         

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

        

                                                Съдебни заседатели:    1. С.Ж.

                                                         2. В.К.

                                   

Секретар: Д.С.

Прокурор: Щ.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  КОСТАДИНОВ

Ч Н  дело №......446..........по описа за............2013..................година

         На именното повикване в ............10,08.............часа се явиха:

ОСЪДЕНИЯТ И.З.А., редовно призован, лично и с назначеният му служебен защитник адв. Б..

         Р. ПРОКУРОР редовно призован, лично.  

Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

         Съдът    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ПОСТЪПИЛО Е предложение от Карнобатския районен прокурор за определяне типа на затворническото заведение, в  което следва осъдения  И.З.А. да изтърпи наложеното му наказание по НОХД  № 84/2013 година по описа на Районен съд Карнобат.

 

ПОСТЪПИЛО Е надлежно заверено копие от присъдата с мотивите по НОХД № 84/2013 година по описа на Районен съд Карнобат.

Р.ПРОКУРОР: поддържам направеното предложение. Искания и  доказателства нямам.

АДВ. Б.: предложението на Районна прокуратура Карнобат е  основателно, тъй като е в интерес на подсъдимия да му бъде определен точния режим на изтърпяване на наказанието, както и точното заведение. Искания нямам. Няма да сочим други доказателства.         

 

         Съдът по доказателствата

О  П  Р Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА приложените към делото писмени доказателства, описани по- горе в настоящият протокол, а именно: надлежно заверено копие от присъдата с мотивите по НОХД № 84/2013 година по описа на Районен съд Карнобат.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ПРИСТЪПВА към изслушване на съдебните прения.

РАЙОННИЯТ ПРОКУРОР: Уважаеми г-н председател, уважаеми съдебни заседатели, поддържам предложението за определяне на И.  З.А.,*** типа на затворническото заведение, в което осъденият И.З.А. следва да изтърпи наложеното му наказание в размер на четири години лишаване от свобода по присъда № 22 от 21.06.2013 година на Районен съд Карнобат по НОХД № 84/2013 година по описа на КРС,  потвърдена с решение  № 236/10.10.2013 година на Окръжен съд Бургас по ВНОХД № 686/2013 година по описа на БОС, влязла в законна сила на 10.10.2013 година  и предвид посоченото в мотивите към присъдата предлагам на основание чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС  наложеното на осъдения И.З.А. наказание в размер на четири години лишаване от свобода да бъде  изтърпяно в затворническо общежитие от закрит тип.

            АДВ. Б. – Уважаеми господин председател, уважаеми съдебни заседатели, поддържам предложение на Районния прокурор за определяне типа на затворническото заведение, в  което следва осъдения  И.З.А. да изтърпи наложеното му наказание по НОХД  № 84/2013 година по описа на Районен съд Карнобат.

Осъденият И.З.А. – нямам какво да кажа. Предоставям на съда.

 

Съдът приключва изслушването на съдебните прения.

     Счете делото за изяснено и обяви на страните, че след тайно съвещание ще произнесе определението си,  поради което на основание чл. 300 от НПК се оттегля на тайно съвещание. 

      Съдът, изхождайки от предложението на районния прокурор, както и съобразявайки се с приетите по делото доказателства,  намира че същото предложение е основателно, поради следните съображения:        

Производството по делото е образувано по повод направено от районния прокурор предложение по чл.306, ал.1, т.2, във връзка с чл.301, ал.1, т.6 от НПК, във връзка с чл.41, ал.6 от НК за определяне типа на затворническото заведение, в което осъденият по НОХД № 84/2013 година по описа на настоящия съд И.З.А., ЕГН-**********,***, понастоящем в затвора-град Бургас, да изтърпи наложеното му на основание чл.157, ал.2, във връзка с ал.1 от НК наказание шест години лишаване от свобода, което на основание чл.58а, ал.1от НК е намалено с 1/3, при което фактически определеното на същия наказание е в размер на четири години.

Предложението е направено поради това, че съдът е постановил на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС осъденият да изтърпи наказанието си при строг режим на изтърпяване на същото, но е пропуснал да определи типа на затворническото заведение, в което да бъде осъществено това изтърпяване, макар че в мотивите към присъдата си изрично е посочил, че заведението, в което трябва да бъде изтърпяно наказанието следва да бъде затворническо общежитие от закрит тип.

Съобразно събраните по делото доказателства и най-вече изхождайки от присъдата по гореупоменатото НОХД, съдът намира предложението на районния прокурор за напълно основателно.

За да достигне до горепосочения извод съдът взе предвид обстоятелството, че действително е пропуснал с присъдата си да определи

типа на затворническото заведение, в което осъденият И.З.А. да изтърпи наложеното му на основание чл.157, ал.2, във връзка с ал.1 от НК наказание,  въпреки че съгласно нормата на чл.301, ал.1, т.6 от НПК  при постановяване на присъдата съдът обсъжда и решава и въпроса какъв първоначален режим и тип затворническо заведение за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода следва да се определи,в който смисъл е и нормата на чл.41, ал.6 от НК, а именно: какъв да бъде първоначалният режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и типът на затворническото заведение, в което осъденият трябва да се настани първо-

начално,които се определят от съда съобразно разпоредбите на същия кодекс и на специалния закон.В такива случаи не съществува пречка да бъде приложена разпоредбата на чл.306, ал.1, т.2 от НПК, според която съдът може да се произнесе и с определение по въпросите относно: първо началния режим и типа затворническо заведение на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, когато е пропуснал да направи това с присъдата.

Ето защо предложението на районния прокурор следва да бъде уважено изцяло.

Мотивиран от гореизложените съображения,на основание чл.306,ал.1,т.2, във връзка с чл.301, ал.1, т.6 от НПК, във връзка с чл.41, ал.6 от НК, съдът

 

 

                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  : № 

  

ОПРЕДЕЛЯ осъденият по НОХД № 84/2013 година по описа на Районен съд  гр. Карнобат  И.З.А., ЕГН-**********,***, понастоящем в затвора-град Бургас, да изтърпи определеното му на основание чл.157, ал.2, във връзка с ал.1 от НК наказание шест години лишаване от свобода, което на основание чл.58а, ал.1от НК е намалено с 1/3, при което фактически наложеното на същия наказание е в размер на четири години, при строг режим на изтърпяване на същото на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, което наказание следва да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от закрит тип.

Настоящото определение може да се обжалва с частна жалба или протестира с частен протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от днес.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО следва да се счита за неразделна част от  присъда № 22/21.06.2013 година по описа на Районен съд гр. Карнобат.

 

     

 

След влизане в законна сила на настоящото определение препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура-град Карнобат и Затвора гр. Бургас,  за сведение и изпълнение.

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 Заседанието приключи в 10,20 часа.

 

                                                                     

                                                                  СЕКРЕТАР:     

 

    

          

                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.       

 

 

                                                                                           

 

                                                                                           2.

     

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :