Р Е Ш Е Н И Е

№ 216 / 15.11.2013г.                                           

                        15.11.2013 година, град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

      Карнобатски районен съд ,                                   ІІ състав

На  петнадесети ноември  две хиляди и тринадесета година

В публичното заседание в следния  състав :

                                               Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :       1.

                                                                  2.

Секретар  В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело № 474 по описа за 2013 година, и за да се произнесе взе предвид :

          Предявеният иск е  за сумата от  1333,85 лв. и е с правно основание чл. 228 и чл. 232, ал.2 , вр. чл.86 от ЗЗД .

           Производството по делото е образувано по  повод искова молба от „Европетрол  „ ЕООД, със седалище и адрес  на управление : гр.Б.******************* , с ЕИК  *** , със  съдебен адрес : гр.Б.***, представлявано от управителя Ж.И.М. с ЕГН ********** чрез пълномощника адвокат  Х.И.М.  с адрес на адвокатската кантора- гр. Б.*** против „ Сюрприз комерс „ ООД, със седалище и адрес на управление –гр.К.****, с ЕИК ***, представлявано от Т.Г.Т. с ЕГН ********** , с която желае съдът да постанови решение, с което да  :

Осъди ответното дружество „ Сюрприз комерс „ ООД, със седалище и адрес на управление –гр.К.*****, с ЕИК ***, представлявано от Т.Г.Т. с ЕГН ********** да  заплати на „Европетрол  „ ЕООД, със седалище и адрес  на управление : гр.Б.****** , с ЕИК  *** сумата в размер на 1333,85 лв./хиляда триста тридесет и три лева и осемдесет и пет стотинки /, от които : 1173,49 лв. –неплатена наемна цена за месец февруари 2013г. , 112,34 лв. – неплатена  част  от такса битови отпадъци за периода : 01.02-2013г. – 28.02-2013г. , 48,01лв. – лихва за забава за периода :   от 06.02-2013г.  до  19.06- 2013г. , ведно със законната лихва  върху главницата от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумите , с правно основание чл. 228 и чл. 232, ал.2 , вр. чл.86 от ЗЗД. Претендира на разноски по делото. В подкрепа представя доказателства.

            В законен   срок по члр. 131 от ГПК  ответникът – „Сюрприз комерс”ООД , представляван  от Т.Г.Т. на длъжност Управител, представя писмен отговор на исковата молба.

    С отговора си ответникът  твърди, че предявеният иск неоснователен .

С отговора си ответникът   признава и твърди, че действително , наем за месец  февруари 2013г.  фактуриран с фактура № 100 00 00 297/ 01.02-2013г.  на стойност 1285,84 лв. не е заплатен от тяхна страна.

    След преценка на събраните по делото доказателства, съдът от фактическата страна намира за установено следното: С оглед  наведените в исковата молба  твърдения и формуллирано  искане до съда , следва да се приеме , че в настоящият процес  са предявени осъдителни искови претенции с правно основание чл. 232, ал.2 от ЗЗД – за неплащане на дължим наем и   чл. 86,ал.1 от ЗЗД лихва за забава.С оглед разпределяне на доказателствената тежест в процеса съдът намира , че задължение на ищеца е да  установи надлежно съществуващо облигационно отношение по смисъла на чл. 228 и сл. от ЗЗД между него и  ответника ; изпълнение на своите  задължения по повод  процесния договор за наем и  размера на твърдяното задължение на ответника за наем, размерът на  законната лихва за забава.При оспорване, в тежест на ответника е да докаже , че не дължи изпълнение , или че не го дължи в посоченият от ищеца  размер  чрез всички допустими средства.

Видно от приложените по делото  надлежно заверени копия  от Договор за наем  от 25.08-2009г.,сключен  за срок от 10 години,  Анекс към  договор за наем  от 25.08-2009г. , същите  са сключени между страните по делото и имат за предмет  отдаване под наем от страна на ищеца  на ответното дружество имот , находящ  в изградена масивна жилищна  сграда в гр.Б.***, подробно описан в договор за наем по т.1 , а именно : магазин № 3 / три/ -първи надземен етаж  на сградата , със застроена площ  от 133,00 кв.м. , състоящ се от  търговска зала и санитарен  възел.Представените от ищеца писмени доказателства-  договор , Анекс  към него, не са оспорени от ответната страна.От изложеното следва да се приеме, че  между ищеца и ответника съществува  надлежно сключен договор за наем , по който ищеца има качеството на наемодател ,  а ответника- на наемател.Страните са постигнали съгласие  по основните елементи на този договор .С писмено предизвестие с изх.№ 1-066/31.08-2012г.  ответното дружество  уведоми  наемодателя – ищеца за прекратяване на договора за наем , на основание чл. 5.1.4 от същия, като за начална дата на предизвестието бе определена  дата- 01.09-2013г. Съгласно чл. 5.1.4 от  договора , с шестмесечно писмено  предизвестие от страна наемателя, последен дължи  освен  наемната цена  за периода на предизвестието и обезщетение в размер на  дадения  гаранционен  депозит , който остава в полза на наемодателя.Твърди се, че с настъпването на  прекратителния шестмесечен срок  на  процесният договор  за наем , ответното дружество не е заплатило наемната цена  за месец февруари 2013г.  и част  от такса  битови отпадъци за периода  от 01.02-2013г. до 28.02-2013г..За дължимите суми  ищецът издал  фактура №1000000297 / 01.02-2013г.  на стойност  1285,84лв.  с включен ДДС. От данните по делото и назначената експертиза , е видно , че   фактура № №1000000297 / 01.02-2013г. е осчетоводена в счетоводствата на страните по делото.Същата фактура е включена в дневниците по ДДС , за същият период.Вещо лице доказва, че  процесната фактура №1000000297 / 01.02-2013г. в счетоводството на ответното дружество „Сюрприз комерс” ООД е осчетоводена през месец февруари 2013г. и е включена в дневника на покупките за същият период.Вещо лице доказва, че  процесната  фактура не е платена  от ответното дружество и съществува задължение към  „Европетрол „ЕООД в размер на 1285,84 лв.  по нея. Съдът приема като компетентно  изготвеното заключение по назначената експертиза по делото от 11.10-2013г. , дължимият наем  за  месец февруали 2013г.  е 1173,49 лв. , 112,34 лв.  неплатена част  от такса битови отпадъци  за периода 01.02-2013г. – 28.02-2013г. , които суми ответникът  следва да бъде осъден да заплати на ищеца по този иск.

По отношение  на направеното възражение от ответника за  прихващане на дължимият наем за месец  февруари 2013г.  фактуриран с фактура № 100 00 00 297/ 01.02-2013г.  на стойност 1285,84 лв.  с част от направените подобрения, останали в собственост на ищеца  на стойност 2081,00 лв. , съгласно закллючението на вещото лице , следва да се отговори отрицателно, тъй като  съгласно чл. 5.1.4 от договора за наем  в случай на  прекратяване на договора с шестмесечно предизвестие от страна на наемателя, същият дължи  на наемодателя освен  наемната цена за периода на предизвестието и обезщетение  на наемателя  в размер на  дадения гаранционен  депозит , който и остава  в  полза на ищеца.Като на основание чл. 231, ал.1 от ЗЗД , съгласно която   поправки и др. , които се дължат  на обикновено употребление, остават за сметка на  наемателя.С  оглед на гореизложеното, съдът не кредитира показанията на  разпитани по делото свидетели както на ищцовата , така и на ответната страна.

След като  установи, че  е налице  приложното поле на чл. 232, ал2 от ЗЗД,  съдът намира, че главният  иск е основателен и ответното дружество  следва да бъде осъдено  да заплати на ищцовата страна  исковата сума, предвид  което  КРС счита, че  за основателни и окцесорните  на главния иск  ищцови претенции за заплащане на законната лихва върху присъдената главница, начиная от завеждане на иска- 21.06-2013г.  до окончателното й изплащане , така и лихва за  забава за периода от 06.02-2013г. до 19.06-2013г.  в размер на 48,01 лв. , неоснорена от ответника , на основание чл. 86, ал.1 от ЗЗД .

Предвид искане и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК  съдът счита, че ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на ищеца направените по делото  деловодни разноски общо в размер на  135,35 лв.

      Мотивиран от горното, съдът

 

                                    Р   Е   Ш  И   :

          ОСЪЖДА „ Сюрприз комерс „ ООД, със седалище и адрес на управление –гр.К.******, с ЕИК ***, представлявано от Т.Г.Т. с ЕГН ********** да заплати на „Европетрол  „ ЕООД, със седалище и адрес  на управление : гр.Б.****** **, с ЕИК  ***, със  съдебен адрес : гр.Б.*******, представлявано от управителя Ж.И.М. с ЕГН ********** чрез пълномощника адвокат  Х.И.М.  с адрес на адвокатската кантора- гр. Б.*****, сумата в размер на 1333,85 лв./хиляда триста тридесет и три лева и осемдесет и пет стотинки /, от които : 1173,49 лв. –неплатена наемна цена за месец февруари 2013г. , 112,34 лв. – неплатена  част  от такса битови отпадъци за периода : 01.02-2013г. – 28.02-2013г. , 48,01лв. – лихва за забава за периода :   от 06.02-2013г.  до  19.06- 2013г. , ведно със законната лихва  върху главницата от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумите , с правно основание чл. 228 и чл. 232, ал.2 , вр. чл.86 от ЗЗД.

       ОСЪЖДА„ Сюрприз комерс „ ООД, със седалище и адрес на управление –гр.К.*****, с ЕИК ***, представлявано от Т.Г.Т. с ЕГН ********** да заплати на „Европетрол  „ ЕООД, със седалище и адрес  на управление : гр.Б.******************** , с ЕИК  ****, със  съдебен адрес : гр.Б.***** , представлявано от управителя Ж.И.М. с ЕГН ********** чрез пълномощника адвокат  Х.И.М.  с адрес на адвокатската кантора- гр. Б.****** направените по делото  деловодни разноски общо в размер на  135,35 лв. / сто тридесет и пет лева  и 35 стотинки / .

Решението може да се обжалва пред Б. окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

       

                                        Районен съдия   :