П Р О Т О К О Л

 

Година 2013                                                                  град  КАРНОБАТ

РАЙОНЕН СЪД     

На дванадесети ноември  две  хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                         

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                           

                                            Съдебни заседатели:   1. П.Т.                                                      

                                                                              2. В.К.

Секретар:  Д.С.

Прокурор: ЩИЛИЯНА ПЕТКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  КОСТАДИНОВ

ЧН дело №…..…….400...............по описа за............2013..................година

         На именното повикване в ........10,30.................часа се явиха:

Молителя К. СТЕФАНОВ К. – редовно призован, явява се лично и с адв. Т.Д..  

Р. прокурор– редовно призован, явява се лично.

Р. ПРОКУРОР:  Да се даде ход на делото.

АДВ.  Д.: Да се даде ход на делото.

            Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ход на делото.

Председателя  направи  устен  доклад  по делото, след  което съдът пристъпи към  изясняване фактическата страна на спора.

         Постъпила е молба от К.С.К., ЕГН **********, с  която същият иска да бъде постановена реабилитация по отношение   постановената спрямо него присъда по НОХД № 431/2011 година по описа  на РС-  Карнобат.  

ПОСТЪПИЛА Е  справка за съдимост рег. № 1155/08.11.2013 година на Районен съд Карнобат на лицето К.С.К..

Р. ПРОКУРОР: молбата е основателна, искания за доказателства нямам. Моля да се приемат доказателствата, приложени към молбата за реабилитация. Нама да соча   доказателства.

АДВ. Д.: Поддържаме искането си за реабилитация. Нямам други доказателства.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателство постъпилата по делото актуална справка за съдимост рег. № 1155/08.11.2013 година на Районен съд Карнобат на молителя К.С.К., ведно с приложени към нея бюлетини за съдимост, писмо на  БОС  от 23.03.2008  година и решение №

103/28.03.2008 година на ВКС, както и приложените към молбата му писмени доказателства ,а  именно:  удостоверение от 26.09.2007 година, издадено от МП ГД „Изпълнение на наказанията“ Областно звено- Бургас, сектор „Пробация“, Вносна бележка от 20.06.2007 година, издадена в „Уникредит Булбанк“ АД клон Бургас за платена глоба от 150,00 /сто и петдесет/ лева, удостоверение № 13/27.09.2013 година, издадено на Държавен съдебен изпълнител в РС гр. Средец, служебна бележка рег. № 6420/01.10.2013 година, издадена в Окръжен следствен  отдел при Окръжна прокуратура гр. Бургас, удостоверение № У 2560/02.10.2013 година на Окръжна прокуратура гр. Бургас, вносна бележка от 04.05.2013 година за платена глоба по НОХД № 431/2011 година, издадена в „Банка ДСК“ ЕАД.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОБЯБЯВА съдебното следствие за приключено и пристъпва  към изслушване на съдебните прения.

Р.ПРОКУРОР: Уважаеми господин съдия, уважаеми съдебни заседатели, считам че  подадената  молба от К.С.К. е допустима, съгласно разпоредбата на чл. 433 от НПК, но считам, че същата не следва да бъде уважена, поради следните съображения. Осъденият  К. се позовава на разпоредбата на чл. 87 ал.1 от НК, а именно: поискал е реабилитация от съда, издал последната му присъда, в конкретния случай това е Районен съд Карнобат. Предвид разпоредбата на чл. 87 ал.1  от НК: „осъден може да бъде реабилитиран от съда, който е издал присъдата като първа  инстанция, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание не е  извършил друго престъпление, наказуемо с  лишаване от свобода или с по- тежко наказание: 1. ако е имал добро поведение и 2. ако при умишлено престъпление е възстановил причинените вреди. От приложените към делото доказателства няма такова доказателства същият да е заплатил наложената глоба в размер на 500 лева по НАХД № 644/2005 година на РС Бургас. Предвид това, че същият се позовава на това, че има добро поведение  и е добър платец, т.е. е изплатил задълженията си към държавата.  Считам също, че не е изтекъл срока по НОХД  № 431/2011 година по описа на Районен съд Карнобат, с което К. е осъден  на глоба в размер на 200 лева.  Предвид това  не следва да бъде  уважена молбата на осъдения. Не е налице хипотезата на чл. 87 ал.3 от НК, а  именно: „Когато наред с наказанието лишаване от свобода е наложено и наказание лишаване от права по чл. 37 ал.1, точки  6 и 7 или пробация, за да се постанови реабилитация трябва да е изтекъл срокът на това наказание. Когато е наложена глоба, тя трябва да е изплатена. В конкретния случай  не е изтекъл тригодишния срок.

АДВ. Д.: Уважаеми господин председател на състава, уважаеми съдебни заседатели, най- напред ще взема отношение относно изказването на  представителя на Районна прокуратура Карнобат за неплатената глоба. Това е станало по реда на чл. 78а от НК. Произнасянето на съда по този ред не се счита въобще за присъда и не подлежи на реабилитация по реда на чл. 87 от НК. Аргументите ми за това са, че неплащането на глоба било лошо и се счита за неоснователно. Тъй като става въпрос за едно имуществено задължение към държавата, което няма нищо общо с поведението на гражданите.  Освен това глобата от 500 лева е станала изискуема преди постановяването на присъдите, за които смитам че е реабилитиран по право, а за другата е настоящият процес,т.е. поведението на осъдения следва да се  разглежда след постановяване на съдебния акт, за който с е иска реабилитацията, а не въобще биографията му. На следващо място считам, че разпоредбата на чл. 87 от НК по отношение на глобата е  категорична и не предполага  разсъжденията на КРП, коментирайки някакъв съдебен акт. Тя трябва да е изплатена. В справката за съдимост на Районен съд Карнобат са налице 3 осъждания– по НОХД  № 27/2007 година на Бургаски  окръжен съд, по НОХД  № 138/2008  на Окръжен съд Бургас и по НОХД  № 431/2011 година по описа на КРС. В същата справка за съдимост е посочено, че бюлетин № 595 е недействителен, тъй като с решение № 103 /28.03.2008  година по НД № 718/2007 година на  ВКС делото е  възобновено. От присъдите по  двата акта и по двете дела се вижда, че става въпрос за деяние, извършено на 12.08.2006 година, т.е. категорично може да се направи извода, че става въпрос за едно и също. Считам, че по отношение на присъдата по НОХД  № 138/2008 година по описа на БОС наказанието е  изтърпяно и са изтекли предвидените в закона срокове. По отношение на присъдата по НОХД  № 431/2011 година на КРС считам, че наказанието е  изтърпяно и там закона не изисква срок след изтичане на плащане на глоба. Считам, че има наличие за основание за съдебна реабилитация.

ОСЪДЕНИЯТ К.С.К.– моля да бъда реабилитиран. Считам, че са налице основанията за това.

 

         Съдът, изхождайки от събраните по делото доказателства, а именно: свидетелство за съдимост и бюлетини за съдимост,както и от удостоверение от 26.09.2007 година,издадено от ГД”Изпълнение на наказанията” Областно звено „Изпълнение на наказанията” град Бургас,сектор „Пробация”,копие от преводно нареждане на Окръжен съд-град Бургас,във връзка с н.о.х.д.№ 27/2007 година по описа на Окръжен съд-град Бургас,удостоверение № 13 от 27.09.2013 година, издадено от държавния съдебен изпълнител при Районен съд-град Средец, служебна бележка, рег.№ 6420 от 01.10.2013 година, издадена от Окръжна прокуратура-Бургас, Окръжен следствен отдел,    удостоверение № У2560 от 02.10.2013 година, издадено от Окръжна прокуратура-град Бургас, преводно нареждане от 04.09.2013 година,издадено от „Банка ДСК”ЕАД- клон град Бургас,достигна до следния извод:

       Производството по делото е образувано по повод молбата на К.С.К.,ЕГН-**********,***,за постановяване реабилитация на същия във връзка с наложените му наказания,а именно : с присъда № 117/02.10.2008 година по н.о.х.д.№ 138/2008 година по описа на Окръжен съд-град Бургас на молителя  К.С.К. е било наложено наказанието „пробация”, при следните пробационни мерки:

               -задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца ;

               -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца ;

               -глоба в размер на 150 лева.

               С определение за одобряване на споразумение № 168 от 07.12.2011 година по н.о.х.д.№431/2001 година по описа на Районен съд-град Карнобат на молителя К.С.К. е било наложено наказанието „глоба” в размер на 200 лева.

               След събирането на необходимите доказателства и в частност– на свидетелството и бюлетините за съдимост на молителя К.С.К., съдът констатира, че най-тежкото от общо  двете, наложени на молителя  К.С.К. наказания, е това по присъдата му № 117/02.10.2008 година по н.о.х.д. № 138/2008 година по описа на Окръжен съд– град Бургас, а именно: наказанието „пробация”, при следните пробационни мерки :

               -задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца ;

               -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца ;

               -глоба в размер на 150 лева.     

           От гореизложеното следва извода, че съобразно правилата за особената подсъдност, представляващи отклонение от общата подсъдност, залегнали по-конкретно в разпоредбата на чл.433, ал.2, предложение “първо” от НПК, когато дадено лице е осъдено с няколко присъди от различни съдилища, компетентен да постанови реабилитация е съдът, който е наложил най-тежкото наказание. А в настоящия случай такъв се явява именно Окръжен съд-град Бургас.

         Ерго-производството по делото пред настоящия съд следва  да бъде прекратено и същото-изпратено по компетентност за разглеждане от Бургаския окръжен съд. В противен случай Карнобатския  районен съд би допуснал при евентуалното разглеждане и решаване на делото особено съществено нарушение на чл.433, ал.2 от НПК.

 

           Мотивиран от гореизложените си съображения, съдът     

 

 

                                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И: №

  

НА ОСНОВАНИЕ  чл.433, ал.2 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по Ч.Н.Д. № 400/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат.

ИЗПРАЩА по компетентност същото на Окръжен съд град Бургас за разглеждане и произнасяне по молбата за постановяване реабилитация по отношение на молителя К.С.К., ЕГН **********,***, **********

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11,10  часа.

 

 

                                   СЕКРЕТАР:

 

 

 

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                                      2.        

 

 

 

 

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: