Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                                                        № 160 / 12.11.2013 г.

 

                                     град Карнобат.12.11.2013 година

 

                                     В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

    Карнобатският районен съд,……….колегия,в публичното си заседание

на дванадесети ноември две хиляди и тринадесета година в състав :

                                                

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                                

                                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                   2.

 

при секретаря Д.С. и в присъствието на прокурора………..,като

разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ АНХД № 411 по описа за 2013 година,за да се произнесе взе предвид :

 

Производството по делото е образувано по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

С постановление на Районна прокуратура-град Карнобат от 22.10.2013 година е направено предложение обвиняемият В.С.М.,ЕГН-**********,***,и с адрес ***,да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание за това,че като пълнолетно лице,което без да е сключило граждански брак,от 03.01.2013 година в град Карнобат,Област Бургаска,заживял съпружески с лице от женски пол-Невелина Маринова Асенова,ЕГН-**********,***,на 14 години,ненавършила 16-годишна възраст.

Обвиняемият признава вината си и моли съда да му наложи административно наказание в минималния размер,предвиден в закона.

Представителят на районната прокуратура-град Карнобат не се явява в съдебно заседание и не взема становище.

По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка :

Непълнолетната свидетелка Невелина Маринова Асенова,родена на *** година и обвиняемият В.С.М. заживели съпружески от 03.01.2013 година в дома на обвиняемия М. ***.За съжителството помежду им родителите на обвиняемия В.С.М. и на непълнолетната свидетелка Невелина Маринова Асенова не се противопоставили.Когато заживели съпружески,свидетелката Невелина Маринова Асенова била навършила 14 годишна възраст-била на 14 години,а обвиняемия В.С.М. бил навършил пълнолетие и същият бил на на 23 години.Двамата нямали сключен граждански брак,тъй-като непълнолетната свидетелка Невелина Маринова Асенова нямала навършени 16 години.От съжителството си с обвиняемия В.С.М.  непълнолетната свидетелка Невелина Маринова Асенова не била забременявала и не била раждала деца.

В случая съдът намира, че са налице условията на чл. 78А от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане административно наказание на същия.За престъплението по чл. 191,ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода за срок до две години или пробация,както и обществено порицание. От приложеното по дознанието свидетелство за съдимост се установява, че обвиняемият В.С.М. е бил пълнолетен по време на извършеното деяние, не е осъждан и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда  на раздел ІV, глава VІІІ от НК.От извършеното престъпление няма причинени имуществени вреди.

Ето защо съдът счете,че обвиняемият В.С.М. следва да бъде освободен от наказателна отговорност,като му се наложи административното наказание глоба в размер на 1000,00 лева.

По преценка на настоящата инстанция с така наложеното на нарушителя административно наказание ще се постигнат успешно целите на сингуларната и генерална превенции,като се въздейства поправително и превъзпитаващо не само по отношение на този нарушител,но така също и по отношение на всички граждани, склонни към подобни деяния.

За да достигне до този си извод,съдът се съобрази  при определяне наказанието на обвиняемия В.С.М. освен с гореизложеното и с критичното му отношение към извършеното и разкаянието му в тази връзка, а също така и с материалното му положение и по-конкретно с това,че същият понастоящем е безработен.

Предвид гореизложеното и на основание чл.378,ал.4,т.1 от НПК съдът

                                    

                              Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемият В.С.М.,ЕГН-**********,***,и с адрес ***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че като пълнолетно лице,което без да е сключило граждански брак,от 03.01.2013 година в град Карнобат,Област Бургаска, заживял съпружески с лице от женски пол-Невелина Маринова Асенова,ЕГН-**********,***,на 14 години,ненавършила 16-годишна възраст,което му деяние представлява престъпление по чл. 191,ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.

ОСЪЖДА В.С.М.,ЕГН-**********,***,и с адрес ***, да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от съобщаването му на районния прокурор и обвиняемия.

 

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: