П Р О Т О К О Л

 

06.11.2013 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  VІІ    състав

На шести ноември две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ИВАНОВА

 

Секретар …………………...  Г.М.............................................

Прокурор.................................Г.Г..........................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……..ИВАНОВА……..........

Наказателно общ характер дело номер 435  по описа за 2013 година.

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМАТА С.И.Д., редовно призована,  се явява лично и с адв.А. - упълномощена по делото.

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурор Г..

         ПРОКУРОР Г.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМАТА  Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемата:

С.И.Д., ЕГН **********, род. на *** ***, гражданство - българско, образование средно, омъжена, пенсионер, с постоянен и настоящ адрес ***, неосъждана.       

 

АДВ.А.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИН.Д.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

ПРОКУРОРЪТ Г.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

АДВ. А.: Г-жо председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ОБВИН.Д.: Разбрах в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласна с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

 

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ:

         Г.Г. -  ПРОКУРОР при Районна прокуратура гр. Карнобат.

 

         ОБВИНЯЕМ:

         С.И.Д., ЕГН **********, родена на ***г***, гражданство - българско, образование средно, омъжена, пенсионер, с постоянен и настоящ адрес ***, неосъждана.

      

ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМИЯ:

адв. М.А.К., с ЕГН **********, вписана в АК Бургас, с адрес ***, упълномощена с пълномощно, приложено по делото.

 

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

         Страните, спазвайки изискванията на чл.381  от НПК и следващите, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

 

         1. Обвиняемият  С.И.Д. се признава за виновна  в умишлено извършване на престъпление при форма на вината “пряк умисъл” на престъпление от общ характер по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26 от НК, за това, че:

         - На 15.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официални документи – четири броя нотариална заверка на подпис с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно от името на  Пенка Иванова Маринова, Живка Станчева Иванова, С. Станчева Михалева и Желязка Кунева Димитрова; нотариална заверка на подпис с рег. № 02/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 264, ал.1 от ДОПК,  от името на  Пенка Иванова Маринова, нотариална заверка на подпис с рег. № 08/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 264, ал.1 от ДОПК, от името на  Живка Станчева Иванова; нотариална заверка на подпис с рег. № 04/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 264, ал.1 от ДОПК, от името на  С. Станчева Михалева; нотариална заверка на подпис с рег. № 06/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 264, ал.1 от ДОПК, от името на  Желязка Кунева Димитрова; нотариална заверка на подпис с рег. № 03/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 25, ал.6 от ЗННД, от името на  Пенка Иванова Маринова, нотариална заверка на подпис с рег. № 09/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 25, ал.6 от ЗННД, от името на  Живка Станчева Иванова, нотариална заверка на подпис с рег. № 05/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 25, ал.6 от ЗННД, от името на  С. Станчева Михалева, нотариална заверка на подпис с рег. № 07/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 25, ал.6 от ЗННД, от името на  Желязка Кунева Димитрова, удостоверяващи неверни обстоятелства, а именно, че лицата Пенка Иванова Маринова, Живка Станчева Иванова, С. Станчева Михалева и Желязка Кунева Димитрова са се явили пред нея, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези изявления, а именно:        

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ удостоверяващ лични данни на лицето Пенка Иванова Маринова– нотариална заверка на съдържание с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Пенка Иванова Маринова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ удостоверяващ лични данни на лицето Живка Станчева Иванова– нотариална заверка на съдържание с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Живка Станчева Иванова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ удостоверяващ лични данни на лицето С. Станчева Михалева– нотариална заверка на съдържание с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на С. Станчева Михалева, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ удостоверяващ лични данни на лицето Желязка Кунева Димитрова– нотариална заверка на съдържание с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Желязка Кунева Димитрова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ удостоверяващ лични данни на лицето Пенка Иванова Маринова– нотариална заверка на  подпис с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Пенка Иванова Маринова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ удостоверяващ лични данни на лицето Живка Станчева Иванова– нотариална заверка на  подпис с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Живка Станчева Иванова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ удостоверяващ лични данни на лицето С. Станчева Михалева– нотариална заверка на  подпис с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на С. Станчева Михалева, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ удостоверяващ лични данни на лицето Желязка Кунева Димитрова– нотариална заверка на  подпис с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Желязка Кунева Димитрова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ – нотариална заверка на  подпис с рег. № 02/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, от името на Пенка Иванова Маринова, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Пенка Иванова Маринова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ – нотариална заверка на  подпис с рег. № 08/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, от името на Живка Станчева Иванова, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Живка Станчева Иванова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ – нотариална заверка на  подпис с рег. № 04/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, от името на С. Станчева Михалева, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на С. Станчева Михалева, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ – нотариална заверка на  подпис с рег. № 06/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, от името на Желязка Кунева Димитрова, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Желязка Кунева Димитрова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ – нотариална заверка на  подпис с рег. № 03/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 25, ал. 6 от ЗННД, от името на Пенка Иванова Маринова, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Пенка Иванова Маринова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ – нотариална заверка на  подпис с рег. № 09/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 25, ал. 6 от ЗННД, от името на Живка Станчева Иванова, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Живка Станчева Иванова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ – нотариална заверка на  подпис с рег. № 05/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 25, ал. 6 от ЗННД, от името на С. Станчева Михалева, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на С. Станчева Михалева, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ – нотариална заверка на  подпис с рег. № 07/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 25, ал. 6 от ЗННД, от името на Желязка Кунева Димитрова, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Желязка Кунева Димитрова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление.

 

3. За посоченото в т. 1  престъпление на обвиняемия С.И.Д., при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал.1, т.2, б „Б” от НК се определя  наказание  ПРОБАЦИЯ, като й се определят следните пробационни мерки: 

 

3.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от девет месеца, изразяваща се с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност – два пъти седмично.

 

3.2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от девет месеца. 

 

4.  Веществени доказателства – няма.

5.  Разноските  по делото в размер на 179,11 лв. ще бъдат заплатени от обвиняемия в 7-дневен срок от подписване на настоящето споразумение.

5.  От престъплението няма настъпили имуществени вреди.

 

 

 

                         С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

 

1. ПРОКУРОР Г.Г.:

                                                                 _________________________

 

 

 

2. ЗАЩИТНИК на обвиняемия–

 адв. А.:  __________________________

 

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ  С.И.Д.:

                                                                        ____________________

 

 

            

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И : №

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

         1. Обвиняемата С.И.Д. се признава за виновна  в умишлено извършване на престъпление при форма на вината “пряк умисъл” на престъпление от общ характер по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26 от НК, за това, че:

         - На 15.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официални документи – четири броя нотариална заверка на подпис с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно от името на  Пенка Иванова Маринова, Живка Станчева Иванова, С. Станчева Михалева и Желязка Кунева Димитрова; нотариална заверка на подпис с рег. № 02/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 264, ал.1 от ДОПК,  от името на  Пенка Иванова Маринова, нотариална заверка на подпис с рег. № 08/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 264, ал.1 от ДОПК, от името на  Живка Станчева Иванова; нотариална заверка на подпис с рег. № 04/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 264, ал.1 от ДОПК, от името на  С. Станчева Михалева; нотариална заверка на подпис с рег. № 06/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 264, ал.1 от ДОПК, от името на  Желязка Кунева Димитрова; нотариална заверка на подпис с рег. № 03/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 25, ал.6 от ЗННД, от името на  Пенка Иванова Маринова, нотариална заверка на подпис с рег. № 09/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 25, ал.6 от ЗННД, от името на  Живка Станчева Иванова, нотариална заверка на подпис с рег. № 05/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 25, ал.6 от ЗННД, от името на  С. Станчева Михалева, нотариална заверка на подпис с рег. № 07/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 25, ал.6 от ЗННД, от името на  Желязка Кунева Димитрова, удостоверяващи неверни обстоятелства, а именно, че лицата Пенка Иванова Маринова, Живка Станчева Иванова, С. Станчева Михалева и Желязка Кунева Димитрова са се явили пред нея, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези изявления, а именно:        

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ удостоверяващ лични данни на лицето Пенка Иванова Маринова– нотариална заверка на съдържание с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Пенка Иванова Маринова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ удостоверяващ лични данни на лицето Живка Станчева Иванова– нотариална заверка на съдържание с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Живка Станчева Иванова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ удостоверяващ лични данни на лицето С. Станчева Михалева– нотариална заверка на съдържание с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на С. Станчева Михалева, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ удостоверяващ лични данни на лицето Желязка Кунева Димитрова– нотариална заверка на съдържание с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Желязка Кунева Димитрова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ удостоверяващ лични данни на лицето Пенка Иванова Маринова– нотариална заверка на  подпис с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Пенка Иванова Маринова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ удостоверяващ лични данни на лицето Живка Станчева Иванова– нотариална заверка на  подпис с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Живка Станчева Иванова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ удостоверяващ лични данни на лицето С. Станчева Михалева– нотариална заверка на  подпис с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на С. Станчева Михалева, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ удостоверяващ лични данни на лицето Желязка Кунева Димитрова– нотариална заверка на  подпис с рег. № 01/13.01.2010 г. в Пълномощно, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Желязка Кунева Димитрова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ – нотариална заверка на  подпис с рег. № 02/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, от името на Пенка Иванова Маринова, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Пенка Иванова Маринова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ – нотариална заверка на  подпис с рег. № 08/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, от името на Живка Станчева Иванова, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Живка Станчева Иванова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ – нотариална заверка на  подпис с рег. № 04/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, от името на С. Станчева Михалева, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на С. Станчева Михалева, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ – нотариална заверка на  подпис с рег. № 06/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, от името на Желязка Кунева Димитрова, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Желязка Кунева Димитрова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ – нотариална заверка на  подпис с рег. № 03/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 25, ал. 6 от ЗННД, от името на Пенка Иванова Маринова, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Пенка Иванова Маринова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ – нотариална заверка на  подпис с рег. № 09/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 25, ал. 6 от ЗННД, от името на Живка Станчева Иванова, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Живка Станчева Иванова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ – нотариална заверка на  подпис с рег. № 05/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 25, ал. 6 от ЗННД, от името на С. Станчева Михалева, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на С. Станчева Михалева, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление;

- на 13.01.2010 г. в село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, в качеството си на длъжностно лице – кметски наместник на  село Деветинци, в кръга на службата си съставила неистински официален документ – нотариална заверка на  подпис с рег. № 07/13.01.2010 г. в Декларация по чл. 25, ал. 6 от ЗННД, от името на Желязка Кунева Димитрова, на което е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление на Желязка Кунева Димитрова, с цел да бъде използван този документ като доказателство за това изявление.

 

3. За посоченото в т. 1  престъпление на обвиняемия С.И.Д., при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал.1, т.2, б „Б” от НК се определя  наказание  ПРОБАЦИЯ, като й се определят следните пробационни мерки: 

 

3.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от девет месеца, изразяваща се с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност – два пъти седмично.

 

3.2.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от девет месеца. 

 

 

ОСЪЖДА обвиняемата С.И.Д., ЕГН **********,  с постоянен и настоящ адрес ***,          да заплати на Държавата сумата   179,11 лева /сто седемдесет и девет лева и 11ст./- разноски по делото, както и сумата 5,00 /пет/ лева представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на Районен съд гр. Карнобат.

 

   НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

        

         След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата не следва да бъде отменена, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на обвиняемата С.И.Д., ЕГН **********,  с постоянен и настоящ адрес ***, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

След влизане в сила на определението ДП № 07-306/2011г. по описа на РУП Карнобат да се върне на Районна прокуратура Карнобат.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 435/2013 година по описа на КРС и внася същото в архива.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 11.40 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

              

  СЕКРЕТАР: