РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 5.11.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 451/2013

Издръжка

Г.А.И.

А.И.Д.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 5.11.2013г.
 
*В законна сила от 5.11.2013г.

2

Гражданско дело No 673/2013

Издръжка

Г.В.К.

В.Г.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 5.11.2013г.
В законна сила от 27.11.2013г.

3

АНД No 387/2013

По ЗГ и ЗЛОД

Д.Г.С.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 5.11.2013г.
Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 363/05.09.2013 година на директора на РДГ-град Бургас,Област Бургаска, с което на Д.Г.С.,ЕГН-**********,***,  е наложено административното наказание “глоба” в размер на 100 лева на основание чл. чл.270 от ЗГ,във връзка с чл.15,ал.4 от Наредба № 1 за контрола и опазването на горските територии от 30.01.2012 година,във връзка с точка 25,б.”б” от Заповед № 722 от 18.10.2012 година на ИАГ-град София.  Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.     РАЙОНЕН СЪДИЯ :      НП-отменено

4

АНД No 388/2013

По ЗГ и ЗЛОД

Д.Г.С.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 5.11.2013г.
  Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 355/05.09.2013 година на директора на РДГ-град Бургас,Област Бургаска, с което на Д.Г.С.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 300 лева на основание чл.257,ал.1,т.2 от ЗГ,във връзка с чл.53,ал.2,т.5 от Наредба № 8 за сечите в горите от 05.08.2011 година.  Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.     РАЙОНЕН СЪДИЯ :    НП-отменено.

5

АНД No 391/2013

По ЗГ и ЗЛОД

Д.Г.С.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 5.11.2013г.
Р Е Ш И :     ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 813/ 05.09.2013 година на директора на РДГ-град Бургас,Област Бургаска,с което на Д.Г.С.,ЕГН-**********,***,са наложени административното наказание “глоба” в размер на 200 лева на основание чл.266,ал.1 от ЗГ,във връзка с извършено нарушение разпоредбата на чл.108,ал.1,т.4 също от Закона за горите,като освен това е присъдено и обезщетение в полза на Югоизточно държавно предприятие-град Сливен,в размер на 150 лева,на основание т.4 от приложението към чл.5 на Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд.  Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.     РАЙОНЕН СЪДИЯ :    НП-отменено.

6

ЧНД No 398/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Н.К.Т.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 5.11.2013г.
Н.К.Т.
В законна сила от 20.11.2013г.