Р Е Ш Е Н И Е

№ 209 / 1.11.2013 г.

                         01.11- 2013 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    КАРНОБАТСКИ районен съд ,                                ІІ състав

На  първи  ноември      две хиляди и тринадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар  Г.М.   

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело №   1306    по описа за 2012 година, и за да се произнесе взе предвид :

     Предявеният иск е с правно основание чл. 422 от ГПК, вр. чл.415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 55,ал.1 от ЗЗД , вр.чл.86, ал.1 от ЗЗД.

      Производството по делото е  образувано по повод искова молба от   „МЕГА  хидрострой ЕНД  И КО „ , ЕИК  ***, представлявано  от Д. В. Г. , със седалище и адрес  гр.София, със съдебен адрес – гр.С.************,  чрез адвокат П.  С. *** , със седалище и адрес на управление гр.К.*** , представлявана от Г.И. Д. –Кмет , с която желае съд т да постанови решение, с което да приеме за установено, че ответникът Община К. ,  неоснователно  им е определил и задължил да  платят сумата от 8 831,35 лв. , представляващи съответно 7271,35 лв.  за електроенергия и  вода  и 1560 лв.  за възстановяване на мивки и ги е получила  без правно основание , да  осъди Община К.  да им  възстанови внесените суми , ведно със  законната лихва от  извършеното плащане – 20.05-2011г. до окончателното им възстановяване , с правно основание чл. 422 от ГПК,  вр. чл.415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 79, ал.1 от ЗДД, вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД. Претендира на разноски по делото. В подкрепа представя доказателства.  

            В законен едномесечен срок по чл. 131 от ГПК    ответната страна- Община К. , представлявана от  Г. И. Д.  представя писмен отговор на исковата молба.

С отговора си  ответната страна твърди, че искът , макар и процесуално  допустим , е неоснователен.

       В съдебно заседание  молбата се поддържа .Ищцовото дружество чрез пълномощника си адвокат П.С. САК, прави уточнение петитума на иска, като твърди, че желае съдът да  постанови решение, с което да  приеме, че Община К.  неоснователно задължила „МЕГА  хидрострой ЕНД  И КО „ , ЕИК  ***, представлявано  от Д. В. Г. , със седалище и адрес  гр.С.***

 Да плати сумата  от 8831.35лв., представляваща съответно  7271.35лв. за ел.енергия и вода и 1560.00лв. за възстановяване на мивки , които е получила без  правно основание  и са платени , ведно със законната лихва от 20.05-2011г. до окончателното изплащане на сумата, с правно основание чл. 422 ГПК, вр. чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 55, ал.1 от ЗЗД, вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД .Претендират на  разноски по делото.

      С протоколно определение от 30.09-2013г. съдът приел  направеното  изменение петитума на иска  , на основание чл. 214, ал.1 от ГПК. 

       Ответната страна чрез пълномощника си –адв.М.А. БАК от гр.К. , твърди, че не признава предявеният иск .Поддържа писмен отговор на исковата молба.

      След преценка на събраните по делото доказателства, съдът от  фактическата страна намира за установено следното : Твърди се, че във връзка с участие в обществена поръчка , обявена от Община К.  на 01.10-2010г.  беше сключен  Договор №  BG 16 PO001/1.1-01/2007/022-SO2 от 01.10-2010г.  за реализиране на строително –монтажни работи в два обекта – ОДЗ „Вълшебство „ и СОЕ „Христо Ботев” и двата , находящи се в  град К. .Твърди се, че в  изпълнение на поетите по договора  задължения и параметрите на обществената поръчка по позицията, за която кандидатствали, изпълнили качествено и в срок  поетите от тях  ангажименти.В допълнение беше сключен и Договор PV115/28.03-2011г.  извършване на довършителни строително-монтажни работи ,  който също   изпълнили в срок  и без забележки от страна на възложителя- Община К..Твърди се, че независимо от навременното и точно изпълнение от тях страна на поетите  ангажименти към Община К. след приемането на работата им и  приключването срока за изпълнение  на договора , ответника  забави плащането по  договорите им.Твърди се, че на многократните им покани за плащане получавали  неясни отговори , което продължи повече от един месец.Твърди се , че  към края на месец  май 2011 година, в разговор , им беше  обяснено, че в обектите , в които  те извършили строително-монтажни дейности  е ползвано електричество и вода и тези сметки „ трябва „   ние  да ги платим. Твърдят, че също така им беше предявена претенция за плащане на някакви мивки-несъществуващи в договорите им като ангажимент, респ. недоставяни от тях.Твърдят, че , въпреки, че нямаше  никакво основание да заплащат  каквито и да било сметки за режийни разходи или материали , за които не отговарят , след  преценка на ситуацията реши да  платят задълженията, тъй като били поставени в ситуация, когато техни служители и подизпълнители очаквали плащане на извършеното от  тях, а не е редно и коректно те да страдат  от неоснователната претенция на ответника.Поради тази причина , на 20.05-2011г. , няколко месеца след изпълнението на двата договора , с фактури № 13786 и 13787 внесли сумата  от 8831.35лв. , представляващи съответно 7271.35 лв.  за електроенергия и вода и 1560.00 лв.  за възстановяване на мивки .Видно по делото, че след като заплатили  сумата от 8831.35 лв. ,  ищцовата страна- „МЕГА  хидрострой ЕНД  И КО „ , ЕИК *** подава заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК  до Районен съд – К.  вх.№ 820 от 20.02-2012г.  срещу длъжника- Община К. за сумата от  8 831.35лв., както и  668.14лв. лихви за периода от 20.05-2011г. до 10.02-2012г., ведно със законната лихва  до изплащане на вземането.Като  в същото заявление  сочат , че паричното вземане е за неоснователно платени суми – два пъти платена електроенергия  и вода с фактура №13786/20.05-2011г. и платени , но несъществуващи и недоставени мивки по фактура № 13787/20.05-2011г..По повод  заявление  пред КРС било образувано  частно гр.дело № 156 по описа за 2012г. , по което била издадена Заповед №95 от 20.02-2012 г.  за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК  срещу ответната Община К. за сумата от   8831.35/осем хиляди осемстотин тридесет и един лева и тридесет и пет ст./лева,представляваща  равностойността на два пъти платена неоснователно електроенергия и вода с фактура № 13786/20.05.2011 година и платени/недължимо/,но несъществуващи и недоставени мивки по фактура № 13787/20.05.2011 година,сумата 668.14/шестотин шестдесет и осем лева и четиринадесет ст./лева,представляваща мораторна лихва за времето от 20.05.2011 година до 10.02.2012 година,законната лихва върху главницата,считано от 20.02.2012 година до окончателното изплащане на същото вземане,както и направените по делото съдебни разноски в размер на 176.62 лева /сто седемдесет и шест лева и шестдесет и две ст./лева.В законния срок  ответната страна Община К.  представя  писмено възражение вх.№ 4827/06.11-2012г. , с което твърди, че  не дължи изпълнение на вземането по издадената заповед .С разпореждане  №2492/06.11-2012г.  на ищцовата страна- „МЕГА  хидрострой ЕНД  И КО „ , ЕИК  *** бил предоставен едномесечен срок  от получаване на съобщението , в който да предяви иск  против длъжника- Община К. .В законния срок „МЕГА  хидрострой ЕНД  И КО „ , ЕИК  ***представя искова молба вх.№ 5630/14.12-2012г.  против Община К., по повод  на която и образувано настоящото гражданско дело № 1306 /2012г. на КРС.

Предявеният иск е допустим, тъй като подаден от  надлежна страна, имаща правен интерес  от водене на настоящото производство, а ответната страна е пасивно легитимирана по него.

   Ответникът –Община К.  счита, че предявеният иск  е абсолютно  неоснователен  и неподкрепен с достатъчно доказателства, които да обосновават  претенцията на ищеца.Ответникът не спори , че има  валидно сключен   Договор №  BG 16 PO001/1.1-01/2007/022-SO2  от 01.10-2010г.  за реализиране на строително –монтажни работи в два обекта – ОДЗ „Вълшебство „ и СОУ „Христо Ботев” и двата , находящи се в  град К..Сочи , че тази сума  представлява разходи за ел.енергия и вода за период от  последното дължи заплащане на направените от дружеството разходи за ел.енергия и вода 04.10-2011г. – 31.03-2012г.  в обект ОДЗ Вълшебство, определени на база показанията на измервателните уреди за  сочения период и възстановяване на нанесените щети в обекта.

Видно от представен с исковата молба сключен   Договор №  BG 16 PO001/1.1-01/2007/022-SO2  за реализиране на строително –монтажни работи в два обекта – ОДЗ „Вълшебство „ и СОУ „Христо Ботев”, че страните по него  в чл. 3,17, 7,12 б.г и   изрично и лаконично  уговорили задължението на ищеца - „МЕГА  хидрострой ЕНД  И КО „ за   режийни разходи и други сметки , които консумативни  разходи в  строителния обект са изцяло за сметка на изпълнител и същите са калкулирани в предложените от него цени на отделните видове СМР.

Впоследствие , на 28.03-2011г. в гр.К.*  страните сключили и др.Договор № PV115  за извършване на допълнителни видове СМР, възникнали по одобрени технически проекти в ОДЗ „Вълшебство „ и СОУ  „Христо Ботев „ , находящи се в гр.К. .Строителната  площадка за обект  ОДЗ „Вълшебство”гр.К.  била открита  на 04.10-2010г. /Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и  ниво на строежа – л.д. 84-88/ , като  на  31.03-2011г. страните сключили и Протокол за приемане на изпълнени СМР – л.д. 53- 60 /.

Разпитани по делото свидетели Д. Т. С. , М. А. Х.,  А. Д. Ч., Е. Т. А.  в съдебно заседание доказват, че  по време на извършване на строително –монтажни работи  в обекта -– ОДЗ „Вълшебство” гр.К. работниците на изпълнителя били от гр.С.  и нощували в  същият обект , които  ползвали обекта  от фирмата изпълнител и като леглова база на работниците в обекта, при което да  ползват  и отопление. Свидетел Е.А. твърди, че  осигурил 30   легла и  10 дюшеци за работниците от поделение в гр.К..Големи калорифери  горяха за работниците, за което  св. Д.С. твърдеше , че  ще се плати и тока и водата.Св.А. доказва, че  през  2011 година  в обекта имало кражба на 15-16  мивки от алпака.Съдът кредитира показанията на разпитани свидетели, тъй като допринасят изясняването същността на спора.

От писмо на РУП –К. изх.№ 2970/20.05-2013г.  се установява, че   има образувано  досъдебно производство № 07-168 / 2012г.  по повод кражба на  16 плотове  отт маси- алпака и 14 броя мивки от алпака  от владението на собственика- ОДЗ „Вълшебство”гр.К..

По делото няма данни „EVN  България Електронснабдяване „ЕАД – клон К. да е спряло  електроподаването в ОДЗ „Вълшебство”гр.К.   през периода от 01.10-2010г. до  31.03-2011г., както и че ВиК –Б. да е спряло  доставка  на  пречистена вода  в същият обект. 

Вещи лица, извършили тройна съдебно-счетоводна експертиза по делото със заключението си № 3852/20.09-2013г. доказват, че задължението за плащане на ел.енергия  и вода към 20.05-2011г. от ищцовото дружество МЕГА  хидрострой ЕНД  И КО „ е за период от : м.10-2010г.  до м. март 2011г.  на база  посочените показания  в фактури , издадени на Дирекция „Хуманитарни дейности „ при Община К. -1. „EVN  България Електронснабдяване „ЕАД – клон К.- № 1045304349/31.10-2010г.  до 1053164244/31.03-2011г. ,  всички на обща стойност 6705.74 лв.  и фактури , издадени от ВиК Бургас ЕАД  за периода – от 23.11-2010г.  до 21.04-2011г. за отчетен период – от 11.02-11- 11.04-11г. ва обща стойност 525.46лв. или на обща сума от 7231.20 лв..Вещи лица, извършили тройна съдебно-счетоводна експертиза по делото със заключението си № 3852/20.09-2013г. доказват, че броят на мивките, платени с фактура № 13787/20.05-2011г.  е установен въз основа  на – протокл от ОДЗ „Вълшебство”гр.К. от 04.10-2010г. , с който се установява , че сградата е подготвена за  предстоящия ремонт и ключовете за всички помещения без този на директорския кабинет , са предадени на г-н С. ,в който протокол са описани и вещите, кито остават в сграда, включително и  18 броя мивки алпака.

Съдът приема и цени заключението на вещите лица,  като компетентно и безпристрастно, още повече, че същото заключение не е оспорено от стрпаните по делото.

   При така  установената фактическа обстановка , съдът намира за недоказано твърдението  на ищеца за недължимост на плащането  на сумата от  7271.35лв. за ел.енергия и вода и 1560.00лв. за възстановяване на мивки.Както  беше посочено по-горе  , че нито  подаването на ел.енргия , нито  подаването на  пречистена  вода  към ОДЗ „Вълшебство”гр.К. от 04.10-2010г. до 31.03-2011г. не е  било прекъснато, съобразно договорите за доставка и общите условия към тях.С оглед на това , сумата от 8831.35лв., представляваща съответно  7271.35лв. за ел.енергия и вода и 1560.00лв. за възстановяване на мивки, не е била платена от  ищеца без основание , по смисъла на чл. 55, ал.1 от ЗЗД , а на основание  сключеният Договор №  BG 16 PO001/1.1-01/2007/022-SO2  от 01.10-2010г.  за реализиране на строително –монтажни работи в два обекта – ОДЗ „Вълшебство „ в гр.К. .Налице плащане  на действително  задължение  по съществуващо договорно  правоотношение, поради което  сумата от 8831.35лв. не се явява недължимо платена .

          По  изложените съображения , съдът счита, че  предявеният иск за заплащане на сумата  от 8831.35лв., представляваща съответно  7271.35лв. за ел.енергия и вода и 1560.00лв. за възстановяване на мивки , които е получила без  правно основание  и са платени , ведно със законната лихва от 20.05-2011г. до окончателното изплащане на сумата, с правно основание чл. 422 ГПК, вр. чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 55, ал.1 от ЗЗД, вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД,  е неоснователен  и следва да бъде отхвърлен .

      На основание чл. 78, ал.3 от ГПК  ищцовата страна следва да бъде осъдена да заплати на  Община К. направените по делото разноски в размер на 750.00 лв..

          Мотивиран  от горното , съдът

                                               Р   Е  Ш  И   :

           ОТХВЪРЛЯ иска, предавен от „МЕГА  хидрострой ЕНД  И КО „ , ЕИК  ***, представлявано  от Д. В. Г. , със седалище и адрес  гр.С.*******,  чрез адвокат П.  С. *** , със седалище и адрес на управление гр.К.****, представлявана от Г.И. Д. –Кмет, с който  желае съдът да  постанови решение, с което да  приеме, че Община К. неоснователно задължила „МЕГА  хидрострой ЕНД  И КО „ , ЕИК  ***, представлявано  от Д. В. Г. , със седалище и адрес  гр.С.*** да плати сумата  от 8831.35лв., представляваща съответно  7271.35лв. за ел.енергия и вода и 1560.00лв. за възстановяване на мивки , които е получила без  правно основание  и са платени , ведно със законната лихва от 20.05-2011г. до окончателното изплащане на сумата, с правно основание чл. 422 ГПК, вр. чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 55, ал.1 от ЗЗД, вр. чл. 86, ал.1 от ЗЗД , като неоснователен и недоказан.

     ОСЪЖДА „МЕГА  хидрострой ЕНД  И КО „ , ЕИК  ***, представлявано  от Д. В. Г. , със седалище и адрес  гр.С.***,  чрез адвокат П.  С. *** , със седалище и адрес на управление гр.К.*** , представлявана от Г. И. Д. –Кмет направените по делото разноски в размер на 750.00 лв./седемстотин и петдесет лева / .

      Решението може да се обжалва пред Б. окръжен съд в 14 –дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ  :