Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 153/1.11.2013г.                                                                        

                                                        гр. Карнобат

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД Карнобат                                                     наказателен състав

На тридесет и първи октомври                 две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав :

                               Председател : Мариела Иванова

 

при секретаря Г.М. като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. № 381 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от Т.С.В. с ЕГН ********** *** против наказателно постановление № 543/08.07.2009г. на началника на РУП Карнобат. С атакувания акт на жалбоподателя на основание чл. 185, предл.1 ЗДвП е наложена глоба в размер на 20лв.  По съображения, изложени в жалбата, се желае отмяна на посоченото наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща представител.

Ответната страна по жалбата не изпраща представител.

Съдът намира, че жалбата е подадена в срок, тъй като АНО не ангажира доказателства за датата на връчване на НП и не прави възражения в този смисъл.

Районен съд - Карнобат, след като анализира събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

На 25.06.2009г. св. С. съставя АУАН на жалбоподателя, за това, че на същата дата в гр.Карнобат управлява лек автомобил с изтекъл срок на АУАН 302272/11.04.08г. на ОДП Пазарджик.

На 08.07.2009г. АНО съставя НП срещу водача, за това, че управлява с изтекъл срок на АУАН 302272.

Горната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните писмени доказателства. Съдът не обсъжда свидетелските показания, тъй като разпитани в хода на процеса и двамата свидетели заявиха, че не си спомнят нищо по случая.

От правна страна съдът приема следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 11 от ЗАНН, относно обстоятелствата, изключващи отговорността, се прилагат разпоредбите на общата част на Наказателния кодекс, доколкото ЗАНН не предвижда друго. Според настоящия съдебен състав под „обстоятелствата, изключващи отговорността” не следва да се разбират единствено тези в Глава ІІ на НК „Престъпление” – чл.12 – чл.17, при чието наличие деянието въобще не може да бъде квалифицирано като престъпление, но и обстоятелствата, водещи до погасяване на наказателното преследване след осъществяване на деянието, сред които е и изтеклата давност. Това е така, защото при всички тях крайният правен резултат е, че деецът няма да отговоря наказателно за осъщественото от него поведение.

Относно давността за погасяване на административно-наказателното преследване ЗАНН не съдържа разпоредби, поради което приложение намират съответните текстове на чл. 80 и чл. 81 от НК. Наличието на специалната норма на чл. 34 от ЗАНН, уреждаща случаите, в които административно-наказателно производство не би следвало да се образува, а образуваното такова да се прекрати, не изключва прилагането в общия случай на срока на абсолютната давност по чл. 81, ал. 3 от НК. Сроковете по чл.34 от ЗАНН са преклузивни и не уреждат период от време от извършване на нарушението до влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието за него, след изтичането на който законодателят приема, че генералната и особено специалната превенция не биха имали никакъв ефект.

Съгласно чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК административно-наказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на три години. Към момента на осъществяване на твърдяното нарушение обаче редакцията на чл.80, ал.1, т.5 от НК е предвиждала давностен срок от две години, поради което тази редакция следва да бъде приложена на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН като по-благоприятен за нарушителя закон.

Съгласно чл. 81, ал. 3 от НК, независимо от спирането или прекъсването на давността, наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в чл. 80 от НК, т.е. в настоящия случай ако са изтекли 3 години. За изтичане на давностните срокове в административно-наказателното производство съдът е задължен да следи служебно. В процесния случай, предвид извършването на административните нарушения на 25.06.2009г., към проведеното на 31.10.2013г. съдебно заседание по делото тригодишният давностен срок е изтекъл. С неговото изтичане се изключва административно-наказателното преследване, което включва правомощието на държавата да възбуди административно-наказателен процес срещу дееца и да му наложи административно наказание. Изтичането на давността налага прекратяване на административно-наказателното производство по аргумент на чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК ( приложим в производството пред КРС ) и отмяна на наказателното постановление с оглед правомощията на районния съд по чл. 63, ал. 1 ЗАНН.

За изчерпателност на мотивите на съдебния акт следва да се посочи, че при съставянето на НП е допуснато и съществено процесуално нарушение, тъй като не е посочена датата на съставянето на акта, което възпрепятства преценката на съда изтекъл ли е срокът, в който е позволено на водача на управлява МПС с него.

Освен всичко друго вмененото административно нарушение е и недоказано, доколкото и двамата свидетели не могат да си спомнят за случая и дадат обяснение по него.

По изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че наказателното постановление следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № 543/08.07.2009г. на началника на РУП Карнобат, с което на Т.С.В. с ЕГН ********** *** на основание чл. 185, предл.1 ЗДвП е наложена глоба в размер на 20лв.

Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: