Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 154 / 1.11.2013г.  гр. Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На шестнадесети октомври             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

 

Секретар ………………Д.Е. …............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

А Н Х дело номер.........360...........по описа за...............2013................година

         Производството по настоящото дело е по реда на чл. 59  и сл. от ЗАНН , като е образувано по повод подадената жалба от С.Х. ***   против наказателно постановление № ГД - 87 от 08.08.2013  година  на Главния директор  на Главна Дирекция  „ Рибарство и контрол „ в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултули / ИАРА /  с което му е   наложено административно наказание за извършено от него административно нарушение – глоба     в размер на 1500  лв. на основание чл. 70 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите  за извършено от него административно нарушение  на чл.  30 ал.3 т.1 от Закона за рибарството  и аквакултурите  , като на основание чл. 90 ал.1 от същия закон  са отнети в полза на Държавата вещите собственост на жалбоподателя които са послужили за извършването на приписваното му административно нарушение – 6 бр. хрилни мрежи тип „ сетка „ 1 бр. гумена лодка и 2 броя весла  .

         Жалбоподателят посочен по- горе      е останал недоволен от така наложеното му административно наказание , като същият   в жалбата си твърди , че не е извършил съответното административно нарушение  за което   му е   наложено и съответното административно наказание с горепосоченото наказателно постановление , като освен това твърди , че обжалваното наказателно постановление е издадено  в нарушение на императивната разпоредба на чл. 57 ал.1 т.5 от ЗАНН и че приписваното му административно нарушение е несъставомерно от субективна страна , тъй като не е осъществено  при която и да е формите на вина по чл. 7 от ЗАНН  и затова поради тези изтъкнати от него доводи моли съдът да отмени обжалваното от него наказателно постановление като незаконосъобразно.

 В съдебно заседание жалбоподателят посочен по- горе  редовно призован  не се явява лично и не взема допълнително становище по жалбата.

         За административнонаказващия орган редовно призован  не  се явява неговия законен или процесуален представител в съдебно заседание и същият не взема становище по подадената срещу наказателното постановление жалба.  

         След поотделната и съвкупна преценка на събраните по време на съдебното следствие доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

         Обжалваното от жалбоподателя С.Х.Х.           наказателно постановление № ГД - 87 от 08.08.2013  година  на Главния директор  на Главна Дирекция  „ Рибарство и контрол „ в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултули / ИАРА /  е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 0003984  от 28.05.2013 година , който АУАН констатира за  извършено административно нарушение от жалбоподателя на дата 28.05.2013 година което се изразява в следното , че  на горепосочената дата в 20.00 часа при извършена проверка на язовир Камчия в землището на село Прилеп , Община Сунгурларе се констатирало ,  жалбоподателят Х. извършва стопански риболов  в същия воден обект, забранен за извършване на риболов  през 2013 година с 6 броя хрилни мрежи тип „ сетка „ , като същият жалбоподател контролирал същите уреди в работно положение , потопени във водата с помощта на гумена лодка      с което негово виновно извършено деяние е нарушил разпоредбата на чл.  30 ал.3 т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите и Заповед № РД 09-94 от 04.02.2013 г. на Министъра на земеделието и храните и за  което на същият  жалбоподател  му е   наложено административно наказание за същото  извършено от него административно нарушение  – глоба   в размер на 1 500   лв. на основание чл. 70 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите,  като на основание чл. 90 ал.1 от същия закон  са отнети в полза на Държавата вещите собственост на жалбоподателя които са послужили за извършването на приписваното му административно нарушение – 6 бр. хрилни мрежи тип „ сетка „ 1 бр. гумена лодка и 2 броя весла .

         Видно от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели  З. Д. С. , А. А. П. и Т. В. Л. които  се явяват очевидци  на извършеното от жалбоподателя деяние    ,  може да се установи по категоричен начин, че жалбоподателят  е извършил приписваното му административно нарушение , тъй  същите трима свидетели  твърдят и описват  точно в съдебно заседание, как жалбоподателят е извършил същото  и че именно той  е извършител на адм. нарушение   описано в наказателното постановление издадено въз основа на съставения АУАН .  По делото не се събраха никакви доказателства в противна насока , че жалбоподателят не е извършител на процесното адм. нарушение   , нещо повече , събраха се само и единствено доказателства , че  самият жалбоподател е извършител на същото адм. нарушение , който факт  той сам признава в подписания от него АУАН без възражения ,  за което правилно и законосъобразно  му е  наложено и горепосоченото административно наказание.

Жалбоподателят  в жалбата си сочи , че посочената в наказателното постановление  Заповед № РД 09-04 от 07.02.2013 година за забрана за стопански и любителски риболов в язовир Камчия за 2013 година като общ административен акт  е следвало да се съобщи публично , като това съобщаване  е следвало да се осъществи по подходящ начин , който да гарантира  възможността заповедта  да стане достояние на лицата занимаващи се с риболов , за да могат да я спазват , то съдът намира по повод на това, че същата заповед като общ административен акт е била съобщена по реда на чл. 72 ал.1 във връзка с чл. 66 от АПК  и твърдяното от жалбоподателя нейно незнание , не е основание  за неспазване на законово предписано задължение със същата , каквото е задълженията за забрана за риболов във водоема на язовир Камчия , като не е вменено задължение да се поставят табели със съдържанието на същата заповед  , а той е длъжен да я знае и да я спазва включително и Закона за рибарството и аквакултурите  , за спазването на които актове той отговаря , като при несзпазването им на същия се дължи съответната адм. санкция.Затова и извършеното от него деяние  респ. нарушение е съставомерно от субективна страна тъй като го е извършил умишлено по смисъла на чл. 7 ал.1 от ЗАНН .   Затова съдът намира ,   че жалбоподателят  е извършител на процесното установено от административния орган административно нарушение  , за което му е напълно законосъобразно му е наложено горепосоченото съответно административно наказание .

    Освен това съдът намира, че  и АУАН и обжалваното наказателно постановление не нарушават процесуалните разпоредби  на чл.36 и сл.  от ЗАНН вкл. и чл. 57 ал.1 т.5 от ЗАНН  от ЗАНН тъй като в тях точно е посочено извършеното адм. нарушение, датата и мястото на неговото извършване  , обстоятелствата при които то е извършено, това , че жалбоподателят е негов извършител  и са приложени достатъчно доказателства , които го потвърждават и затова и съдът намира , че не е нарушена от адм. наказващия орган материалните   и респективно процесуалните  разпоредби на ЗРА   и  ЗАНН   и в случая и наказателното постановление се явява напълно законосъобразно и правилно .

В случая съдът намира, че е установено по един несъмнен и категоричен начин , че жалбоподателят е  извършил горепосоченото адм. нарушение   и           за  което напълно  законосъобразно и правилно на същият  жалбоподател  му е   наложено съответно административно наказание за същото  извършено от него административно нарушение в минималния му размер и затова и обжалваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено изцяло   .

         Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

                                          

 

Р       Е      Ш        И       :

        

        

         ПОТВЪРЖДАВА изцяло  наказателно постановление постановление № ГД - 87 от 08.08.2013  година  на Главния директор  на Главна Дирекция  „ Рибарство и контрол „ в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултули / ИАРА / , което  е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 0003984  от 28.05.2013 година срещу С.Х.Х.  с ЕГН ********** *** , което наказателно постановление  констатира за  извършено от същия  административно нарушение на дата 28.05.2013 година което се изразява в следното , че  на горепосочената дата в 20.00 часа при извършена проверка на язовир Камчия в землището на село Прилеп , Община Сунгурларе се констатирало ,  че С.Х.  Х. извършва стопански риболов  в същия воден обект, забранен за извършване на риболов  през 2013 година с 6 броя хрилни мрежи тип „ сетка „ , като същият контролирал горепосочените  уреди в работно положение , потопени във водата с помощта на гумена лодка      с което негово виновно извършено деяние той е нарушил разпоредбата на чл.  30 ал.3 т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите и Заповед № РД 09-94 от 04.02.2013 г. на Министъра на земеделието и храните и за  което на същият    му е   наложено административно наказание за същото  извършено от него административно нарушение  – глоба   в размер на 1 500   лв. на основание чл. 70 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите,  като на основание чл. 90 ал.1 от същия закон  са отнети в полза на Държавата  и вещите собственост на жалбоподателя които са послужили за извършването на  административното нарушение – 6 бр. хрилни мрежи тип „ сетка „ 1 бр. гумена лодка и 2 броя весла     , като напълно законосъобразно.

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас  в 14 дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: