РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 30.10.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 151/2013

Развод и недейств. на брака

Ф.Г.К.

И.А.И.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 30.10.2013г.
В законна сила от 18.11.2013г.

2

Гражданско дело No 337/2013

Делби

Н.М.Г.

П.К.Б.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 30.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 337/2013 г. по описа на Карнобатски районен съд, на основание чл. 233 от ГПК.

3

Гражданско дело No 436/2013

Развод по взаимно съгласие

П.О.Х.

Р.Н.Х.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 30.10.2013г.
В законна сила от 8.11.2013г.