РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 28.10.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 260/2013

Вещни искове

С.Д.Г.

Ж.З.С.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 28.10.2013г.

2

Гражданско дело No 406/2013

Други дела

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

РАДЕВ- 58 ЕООД КАРНОБАТ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 28.10.2013г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ дубликат на изгубения изпълнителен лист издаден въз основа на издадената заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 282 от 20.05.2010 г. по частно гр.дело № 385 / 2010 година по описа на Районен съд Карнобат в полза на Водоснабдяване и канализация ЕАД срещу Р. – 58 ЕООД с която заповед съдът е разпоредил длъжникът Р. – 58 ЕООД да заплати на кредитора Водоснабдяване и канализация сумата от 1372, 07 лв. за неплатени фактури за ползвани ВиК услуги в периода от 24.01.2008 година до 22.04.2010 г. ведно със законната лихва върху същата главница , начиная от 20.05.2010 г. до изплащане на вземането , както и сумата от 127, 44 лв. разноски по делото .

3

Гражданско дело No 762/2013

Развод по взаимно съгласие

Н.Н.Д.,
Н.Ж.Д.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 28.10.2013г.