РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 22.10.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 449/2013

Облигационни искове

Д.И.И.

УЕСТРАК ЕООД

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 22.10.2013г.
Р Е Ш И :       ОСЪЖДА „Уестрак” ЕООД,ЕИК-200940537,със седалище и адрес на управление : град Смолян,ул.”Елица” № 42,представлявано от Б.Б.Б., да заплати на Д.И.И.,ЕГН-**********,*** А, действащ посредством представителя си по пълномощие адвокат И.Ч.,със съдебен адрес за призоваване и получаване на съобщения : град Бургас,ул.”Гурко „ № 9,ет.1,тел.: 056 813926 , 088731351,сумата 631.90/шестотин тридесет и един английски паунда и деветдесет пенса/ английски паунда,която сума същият заплатил от името на дружеството,в качеството му на купувач по договор за покупко-продажба между продавача „Хидраулик план сървисиз” и купувача „Уестрак” ЕООД с предмет прехвърляне правото на собственост върху движима вещ,а именно-хидравлична помпа № 20/925580,както и направените от него разноски по делото в размер общо на 560.85/петстотин и шестдесет лева и осемдесет и пет ст./ лева,и държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи в размер на 10.00/десет/ лева,която сума да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат.  Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от съобщаването му на страните.       РАЙОНЕН СЪДИЯ :