РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 21.10.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 856/2013

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

А.С.В.

ОБЩИНА ГР.АЙТОС

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 21.10.2013г.
  О П Р Е Д Е Л И:       Исковата молба,ведно с приложенията към нея да се върне на ищеца А.С.В.,ЕГН-**********,***.  ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 856/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат.  Настоящото определение може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок,считано от съобщаването му на ищеца.       РАЙОНЕН СЪДИЯ :    

2

АНД No 322/2013

Административни дела

И.Х.И.

РУП СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 21.10.2013г.
НП-отменено