РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 17.10.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 387/2013

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ЕОС ФАЙНЪНС ООД ХАМБУРГ

В.Н.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 17.10.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.Н.К. с ЕГН ********** *** че същата в качеството й на длъжник по договор за потребителски паричен кредит PLUS – 01145833 от 11.01.2008 г. дължи на ЕОС Файнънс ООД / EOS Finance Gmbh / със седалище и адрес на управление Щайндам 71 , 20099 , Хамбург , Германия с ЕИК HRB 68 540 , същото с пълномощник адв. Ж.Д.Д. с ЕГН ********** и с адрес за призоваване гр. Стара Загора бул. Цар Симеон Велики № 115 ет. 2 – адв. Ж.Д.Д. общата парична сума от 1369, 68 лв. включваща сумата от 1018, 20 лв. главница представляваща неизпълнено задължение респ. неизплатена стойност по договор за потребителски паричен кредит PLUS – 01145833 от 11.01.2008 година , както и сумата от 351, 48 лв. представляваща мораторна лихва върху главницата от 1018, 20 лв. дължима се за периода от 11.01.2008 година до 30.01.2009 година , както и отделно законовата лихва върху същата главница начиная от датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение на парично задължение № 154 от 9.4.2013 година по чл. 410 от ГПК по частно гражданско дело № 243/ 2013 година по описа на Районен съд Карнобат за горепосочената сума – 08.04.2013 година до окончателното изплащане на вземането, както и дължимостта на направените по заповедното производство съдебни разноски в размер на сумата от 27, 39 лв.  ОСЪЖДА В.  

2

Гражданско дело No 421/2013

Изменение на издръжка

К.Н.Н.

Т.Г.Л.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 17.10.2013г.

3

Гражданско дело No 597/2013

Вещни искове

С.Н.И.

ЕТ "БЕНМАР-БЕНЧО БЕНЧЕВ"

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 17.10.2013г.

4

ЧГД No 860/2013

Отказ от наследство

Н.С.Д.

Н.Д.Д.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 17.10.2013г.
В законна сила от 17.10.2013г.

5

НОХД No 279/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

З.К.В.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Присъда от 17.10.2013г.
З.К.В.
Мотиви от 18.10.2013г.