РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 15.10.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 74/2013

Изменение на издръжка

П.С.П.

С.Д.П.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 15.10.2013г.
ИЗМЕНЯ размера на издръжката определена със съдебна спогодба одобрена по гр.д. № 232/2003 год. по описа на Районен съд гр. Карнобат и ОСЪЖДА С.Д.П. с ЕГН ********** от гр. С. кв. К. бл. 10 вх. Д ет. 4 ап. 11 същият със съдебен адрес гр. С. бул. * адв. Г.Х. да заплаща на детето си П.С.П. с ЕГН ********** *** , роден на *** г. по 90 лв. ежемесечна издръжка, начиная от 01.02.2013 год. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска , като ОТХВЪРЛЯ същата претенция за издръжка в останалата й част до пълния й предявен размер от 150 лв. като неоснователна и недоказана .  ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ТАЗИ МУ ОСЪДИТЕЛНА ЧАСТ.  

2

Гражданско дело No 595/2013

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

И.С.С.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 15.10.2013г.
  Р Е Ш И :     ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО,че в полза на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД,ЕИК : 812115210,със седалище и адрес на управление : град Бургас,кв.”Победа”,ул.”Генерал Владимир Вазов” № 3,представлявано от Ганчо Йовчев Тенев-изпълнителен директор,съществува вземане срещу И.С.С.,ЕГН-**********,***,за сумата 320.25/триста и двадесет лева и двадесет и пет ст./ лева,представляваща стойността на доставена,отведена и пречистена вода,но неизплатена такава за периода от 20.11.2008 година до 25.09.2012 година,с отчетен период по фактури от 07.08.2008 година до 03.08.2012 година,за законната лихва върху главницата,считано от подаването на молбата/заявлението/за издаване на заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 295/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат до окончателното изплащане/погасяване/на задължението, а също така и за присъждане в полза на ищеца на сумата 125.00/сто двадесет и пет /лева,представляваща разноски,направени от него в образуваното по реда на чл.410 от ГПК заповедно производство по приложеното ч. гр. д. № 295/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат.  ОСЪЖДА И.С.С.,ЕГН-**********,***, да заплати на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД,ЕИК : 812115210,със седалище и адрес на управление : град Бургас,кв.”Победа”,ул.”Генерал Владимир Вазов” № 3,представлявано от Ганчо Йовчев Тенев-изпълнителен директор, направените от същото дружество разноски по делото в размер на 125.00/сто двадесет и пет/ лева,както и държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист в размер на 5.00/пет/ лева,която сума също следва да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат.  РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от съобщаването му на страните.     РАЙОНЕН СЪДИЯ :        

3

НОХД No 399/2013

ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Х.И.Х.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 15.10.2013г.
Х.И.Х.
На осн.чл. 191, ал3, вр.ал.1 от НК,чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Х.И.Х. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.   На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия Х.И.Х. наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  
В законна сила от 15.10.2013г.