РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 9.10.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 393/2013

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

С.Й.Б.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 9.10.2013г.
С.Й.Б.
На основание чл. 343 б, ал.1 от НК,на осн. чл. 55 от НК на обв. С.Й.Б. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от ЕДНА ГОДИНА изразяващи се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично.  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА   На осн.чл.343г вр.чл.37 ал.1 т.7 от НК обв. се лишава от право да управлява МПС за срок от девет месеца.  На осн. чл.4 от НК се приспада времето през което обвиняемия е лишен по административен ред да управлява МПС считано от 03.10.2013 год.  
В законна сила от 9.10.2013г.