РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 4.10.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 351/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Н.Г.А.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 4.10.2013г.
Н.Г.А.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения Н.Г.А. едно общо най-тежко наказание от ПЕТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛОС по НОХД № 473/2013 г. по описа на РС-Несебър и по НОХД № 242/2013 г. по описа на РС Карнобат. НА ОСН. чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС- първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от петнадесет месеца лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. НА ОСН. чл.59 ал. 1 от НК приспада от така определеното общо най-тежко наказание, времето през което осъденият Н.Г.А. е бил задържан под стража, считано от 22.01.2013 г. НА ОСН. чл. 25 ал. 2 от НК приспада от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанието лишаване от свобода по горепосочените НОХ Дела.
В законна сила от 21.10.2013г.

2

НОХД No 383/2013

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

А.А.Ш.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 4.10.2013г.
А.А.Ш.
На осн. чл. 343в, ал.2, вр.ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обвиняемия А.А.Ш. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на обвиняемия А.А.Ш. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност три пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ,-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ,-320 /ТРИСТА И ДВАДСЕТ/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
В законна сила от 4.10.2013г.