РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 27.9.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 265/2013

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

БУЛСПЕЙС ЕООД ГР.ИСПЕРИХ

ЕКО ЕНЕРДЖИ 2009 ООД С.ДЕВЕТАК

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 27.9.2013г.
Р Е Ш И :    ОСЪЖДА “Еко Енерджи 2009”ООД, ЕИК : 200766773,със седалище и адрес на управление : Област Бургас,Община Карнобат,село Деветак-8480,УПИ VІІІ-211,в квартал 31,представлявано от С.С.А.-управител,да заплати на “Булспейс”ЕООД,ЕИК-116587568,със седалище и адрес на управление : Област Разград,Община Исперих,град Исперих-7400,ул. ”Бачо Киро” № 14,ет.2,представлявано от П.Д.А.-управител,сумата 10875.21/десет хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и двадесет и една ст./ лева с ДДС,представляваща частично неизплатена стойност на извършена доставка на фотоволтаичен инверторПлатинум 22000 ТЛ” и комуникационно устройство “Платинум Уеб Мастър” по фактура № 165/25.06.2012 година,сумата 81.81 /осемдесет и един лева и осемдесет и една ст./лева,представляваща мораторна лихва за периода от 21.03.2013 година-датата на която срокът за плащане в отправената покана бил изтекъл,до 16.04.2013 година-датата преди предявяването на настоящият иск,ведно със законната лихва от постъпването на исковата молба в съда-18.04.2013 година до окончателното изплащане на същата сума,както и направените от него разноски по делото общо в размер на 1239.01/хиляда двеста тридесет и девет лева и една ст./лева,а на държавата-държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи в размер на 10.00/десет/ лева,която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд.  Настоящото решение на основание разпоредбата на чл.238,ал.4 от ГПК не подлежи на обжалване.       РАЙОНЕН СЪДИЯ :    
В законна сила от 27.9.2013г.

2

Гражданско дело No 603/2013

Издръжка

М.Д.С.

Т.М.Д.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 27.9.2013г.

3

ЧНД No 355/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

М.М.М.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 27.9.2013г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
В законна сила от 14.10.2013г.

4

ЧНД No 356/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

С.Г.И.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 27.9.2013г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
В законна сила от 14.10.2013г.