Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                     

                                                    

                                                        169 / 24.9.2013 г.

 

                                    град Карнобат,24.09.2013 година

 

                                     В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

     Карнобатският районен съд,………колегия,в закритото си заседание на двадесет и четвърти септември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО  КОСТАДИНОВ

 

                                                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                          2.

 

 при секретаря Дияна Стайкова и в присъствието на прокурора .. ... ..........., като разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ гражданско дело № 1337 по описа за 2012 година,за да се произнесе взе предвид:

    Производството по делото е по чл. 247  от ГПК.Същото е образувано

във връзка с констатиране от страна на Бургаския окръжен съд на очевидна фактическа грешка,допусната при постановяване решението на настоящата инстанция под номер 85 от 12.04. 2013 година по гражданско дело № 1337/2012 година,който със свое определение № 2097 от 05.08.2013 година е върнал делото на КРС за отстраняване на тази грешка.

По реда на ал.2 на чл.247 от ГПК съдът е съобщил за констатираната очевидна фактическа грешка и съответно-дал на същите указания за представяне от тяхна страна на отговори в едноседмичен срок,считано от получаване съобщенията.От страна на същите единствено отговор е представен от ответната страна,съгласно който е безспорно наличието на очевидна фактическа грешка,която следва да бъде поправена по надлежния ред.Другата страна не е представила отговор в законния седемдневен срок.

Въпреки липсата на отговор от страна на ищеца по делото,съдът прецени, че с оглед осъществяването на процесуална икономия,предотвратяването на излишни разходи на време и средства на страните,както и от гледна точка безспорността на нуждата от извършване поправката на допуснатата очевидна фактическа грешка не се налага провеждането на открито съдебно заседание,а споменатата поправка следва да бъде отстранена посредством постановяване решение в този смисъл в закрито съдебно заседание.

След съвкупната и поотделна преценка на всички събрани по делото доказателства съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Поправката на очевидна фактическа грешка на основание чл.247 от ГПК по своята същност е безсрочно и напълно допустимо процесуално действие,като освен това то е и напълно основателно,поради следните съображения :

В производството по делото съдът,след като е достигнал въз основа на събраните по делото доказателства до извода,че предявеният отрицателен установителен  иск с правно основание чл.124,ал.1 от ГПК е напълно  основателен и доказан,е посочил в мотивите на решението си,че искът следва да бъде уважен,но е пропуснал да спомене,че страната по отношение на която е необходимо да бъде уважена отрицателната установителна претенция е именно ищеца ПК”Наркооп”,със седалище и адрес на управление град Карнобат.

Съобразно гореизложеното следва извода,че от страна на съда в диспози-

тива на гореупоменатото негово решение е допусната очевидна фактическа грешка,което от своя страна налага нейното поправяне по реда на чл.247 от ГПК.По-конкретно тази поправка е необходимо да се изрази в това,че  същият диспозитив следва да бъде допълнен с текста,че страната по отношение на която се уважва отрицателната установителна претенция е именно ищеца ПК”Наркооп”,със седалище и адрес на управление град Карнобат.

Мотивиран от гореизложените съображения,съдът

 

 

 

                                                  Р      Е      Ш      И     :

 

 

ИЗВЪРШВА поправка на очевидна фактическа грешка в решението № 85/12.04.2013 година,постановено по гражданско дело № 1337/2012 година по описа на Карнобатския районен съд,респективно-в диспозитива му,като допълва същия диспозитив на решението с текста : „ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения иск от ПК ”Наркооп”,ЕИК -000034287,със седалище и адрес на управление : Община Карнобатска,Област Бургаска, град Карнобат,ул.”Кооперативна”№ 6,представлявана от С.Т.К.,с правно основание чл.124,ал.1 от ГПК, по отношение  на Община Карнобат,с адрес : град Карнобат,Област Бургаска,бул.”България” № 12,ЕИК : 000057026, представлявана от кмета на общината Г.И.Д. … „,при което целият диспозитив ще има следното съдържание :

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения иск от ПК ”Наркооп”,ЕИК -000034287,със седалище и адрес на управление : Община Карнобатска, Област Бургаска, град Карнобат,ул.”Кооперативна”№ 6,представлявана от С.Т.К.,с правно основание чл.124,ал.1 от ГПК,по отношение  на Община Карнобат,с адрес : град Карнобат,Област Бургаска,бул.”България” № 12,ЕИК : 000057026, представлявана от кмета на общината Г.И.Д., че последната не е собственик на следния недвижим имот,находящ се в село Раклица, Община Карнобатска,Област Бургаска,а именно : терен с площ от 1330 квадратни метра,образуващ УПИ № V-55 от квартал 6,отреден “За магазин и ресторант” по действащия застроителен и регулационен /подробен устройствен/план на селото,при граници : изток-УПИ № ХІІІ-54,УПИ № ІV-54,запад-УПИ № VІ-62,север-УПИ № ІІІ-56 и юг-улица.

ОСЪЖДА Община Карнобат,с адрес : град Карнобат,Област Бургаска,бул.”България” № 12,ЕИК : 000057026, представлявана от кмета на общината Г.И.Д.,да заплати на Потребителна кооперация “Наркооп”,със седалище и адрес на управление : град        Карнобат,ул.”Кооперативна” № 6,представлявана от С.Т.К.,действаща чрез пълномощника си адвокат С.Х.Г.-Т.,***,тел. : 0559/22286,моб.т.: 0888537786,

направените от нея  разноски по делото в размер на 1037.00/хиляда тридесет и седем лева/лева,а на държавата-държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи и сумата 5.00/пет/ лева,представляваща държавна такса,която следва да бъде приведена по сметката на Карнобатския районен съд. 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването на преписи от същото на страните.

След влизането в законна сила на настоящото решение за поправка на допуснатата очевидна фактическа грешка делото да се изпрати на Бургаския окръжен съд за произнасянето му във връзка с подадената жалба против решението по делото под № 85/ 12.04.2013 година.

 

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ  :