П Р О Т О К О Л

 

Година 2013                                                                        град  КАРНОБАТ

РАЙОНЕН СЪД           

На двадесет и четвърти септември  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                         

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                                   Съдебни заседатели:  1.

                                                                 2.

                                   

Секретар:   Д.С.

Прокурор:  Г.Д.

Сложи   за  разглеждане   докладваното  от  съдията  КОСТАДИНОВ

Н О Х Дело №............301.............по описа за..............2013..................година

         На именното повикване в…............10,30.............часа се явиха:           

Подсъдимият Р.Н.С. – редовно призован, явява се лично и с адв. Г.П. ***.

Р. ПРОКУРОР: Съществува възможност за сключване на споразумение с противната страна, в която връзка моля да ни дадете възможност да изготвим същото в  писмена форма, след което ще Ви го представим  за  евентуално одобрение.

 АДВ. П.: Налице е  възможност  за сключване споразумение с районния прокурор  и по-  конкретно уточнихме  параметрите на същото, поради което моля да ни дадете достатъчно време за изготвянето на същото в писмен вид, след което ще Ви го представим, за да бъде одобрено  евентуално същото  от ваша страна.

ПОДС. С.: Постигнахме устна уговорка с районния прокурор за сключване споразумение помежду ни, поради което моля да прекъснете  съдебното заседание, за да бъде  изготвено в писмен  вид споразумението  и същото да Ви  бъде представено с оглед  одобряването му.

 Съдът,  изхождайки  от изявленията на страните намира, че следва да бъде дадена  възможност на същите,  съобразно  техните  изявления да  изготвят  в писмен вид постигнатото  помежду  им споразумение, поради което и следва да отложи съдебното заседание до представянето на постигнатото споразумение в писмен вид  между страните.

 Мотивиран  от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ОТЛАГА разглеждането на делото за  11,15 часа.

 На именното повикване в 11,17 се  явиха:

 Подсъдимият Р.Н.С., редовно призован,  явява се лично  и с адв. П..

Районния прокурор, редовно призован, лично.

Р. ПРОКУРОР– Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

съдът ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО.  

Снема самоличността на подсъдимият.

Р.Н.С., ****, ЕГН **********.

Препис от обвинителния акт получих преди около един месец, на 11.08.2013 година.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК. Отводи не се направиха.

          Р.ПРОКУРОР: Г-н председател, моля да одобрите постигнатото помежду ни с подсъдимият и неговата защита споразумение, което Ви внесохме в писмен вид за разглеждане.

          АДВ. П.: Г-н председател, моля да одобрите постигнатото между нас споразумение, което внесохме за разглеждане от Ваша страна.

          ПОДСЪДИМИЯТ Р.Н.С.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

           

         Спазвайки изискванията на чл. 384 от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

      1. Подсъдимият Р.Н.  С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 234, ал. 1  от   НК, вр. чл. 2, т. 2, чл. 4, т. 7 и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и вр. чл. 28, ал. 1, чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, за това, че на 21. 01. 2013  г. в лек автомобил “Форд Транзит” с рег. № СН 22 59 АК държал акцизни стоки без бандерол- 990 броя кутии цигари, марка “Corsair Blue”-  80 мм.  на обща стойност  7425, 00 лв.(седем хиляди четиристотин двадесет и пет лева), като такъв се изисква по Закон- Закона за акцизите и данъчните складове, а именно: чл. 2 “На облагане с акциз подлежат:”, т. 2 “тютюневите изделия”, чл. 4, т. 7 “Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.”,чл. 11, ал. 1, "Цигари са:”, т. 1 “ годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл. 10” и по Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно: чл. 28, ал. 1 “Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25.”, вр. чл. 25, ал. 1 “Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване.”, вр. ал. 2 “Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз.” и случаят не е маловажен.

2.Деянието е извършено при форма на вината – “пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11 , ал. 2 НК;

3. За посоченото в т. 1 престъпление на подсъдимия С. се определя наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 година и „Глоба“ в размер на 1000 лева.

      На основание чл. 66 от НК се отлага изпълнение на така определеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 година, за срок от три години.

4. Имуществените вреди- няма.  

5. Веществени доказателства–990 бр. кутии цигари марка Corsair Blue”-  80 мм., след извършената физикохимична експертиза, при която са изразходвани 99 бр. кутии с цигари – 891 бр. кутии с цигари на основание чл. 234, ал. 3 от НК  се отнемат в полза на държавата.

6. Разноските по делото в размер на 146, 59 лева ще бъдат заплатени от подсъдимия в 14 дневен срок.

 

                                 С  П  О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

        1.РАЙОНЕН ПРОКУРОР Г.Д.:........................................

 

 

 

 

        2. ЗАЩИТНИК АДВ. Г.П.: ...................................

 

 

 

 

        3. ПОДСЪДИМ  Р.Н.С.: ……………… 

             

 

                                                                                    

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено.

 

 

           Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И:   

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 384 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение като непротиворечащо на закона и морала, по силата на което:    

 

1. Подсъдимият Р.Н.  С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 234, ал. 1  от   НК, вр. чл. 2, т. 2, чл. 4, т. 7 и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и вр. чл. 28, ал. 1, чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, за това, че на 21. 01. 2013  г. в лек автомобил “Форд Транзит” с рег. № СН 22 59 АК държал акцизни стоки без бандерол- 990 броя кутии цигари, марка “Corsair Blue”-  80 мм.  на обща стойност  7425, 00 лв.(седем хиляди четиристотин двадесет и пет лева), като такъв се изисква по Закон- Закона за акцизите и данъчните складове, а именно: чл. 2 “На облагане с акциз подлежат:”, т. 2 “тютюневите изделия”, чл. 4, т. 7 “Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.”,чл. 11, ал. 1, "Цигари са:”, т. 1 “ годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл. 10” и по Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно: чл. 28, ал. 1 “Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25.”, вр. чл. 25, ал. 1 “Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване.”, вр. ал. 2 “Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз.” и случаят не е маловажен.

2.Деянието е извършено при форма на вината – “пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11 , ал. 2 НК;

3. За посоченото в т. 1 престъпление на подсъдимия С. се определя наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 година и „Глоба“ в размер на 1000 лева.

      На основание чл. 66 от НК се отлага изпълнение на така определеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 година, за срок от три години.

4. Имуществените вреди- няма.  

5. Веществени доказателства– 990 бр. кутии цигари марка Corsair Blue”-  80 мм., след извършената физикохимична експертиза, при която са изразходвани 99 бр. кутии с цигари – 891 бр. кутии с цигари на основание чл. 234, ал. 3 от НК  се отнемат в полза на държавата.

6. Разноските по делото в размер на 146, 59 лева ще бъдат заплатени от подсъдимия в 14 дневен срок.

 

ОСЪЖДА подсъдимият Р.Н.С., жител и живущ ***,  ЕГН ********** да заплати  на Държавата направените по делото съдебни разноски в размер на 146, 59 лева  /сто четиридесет и шест лева и 0,59ст./, от която сумата  в размер на 96,59 лева /деветдесет и шест лева и 0,59ст./  да се приведе по сметка IBAN ***, б.к. 30002010 на ОДП Бургас  при БАНКА ДСК,  гр. Бургас, а сумата в размер на 12,01 лева /дванадесет лева и 0,01 ст./ лева да се приведе по сметката на Районен съд Карнобат, както и сумата 10,00 лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи, която сума да се приведе също по сметката на Районен съд гр. Карнобат.                  

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ  има последиците на  влязла в законна сила присъда.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11,23  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

След одобряване постигнатото между страните споразумение, на основание чл. 309 от НПК съдът се занима и с наложената на подсъдимият мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

О  П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимият Р.Н.С., жител и живущ ***, ЕГН ********** мярка за неотклонение  ПОДПИСКА”.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва  и /или/ протестира с  частна жалба или частен протест пред  Бургаския  окръжен съд в  7- дневен срок, считано от  днес.

 

 

                                                                                                       СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

След одобряването споразумението между страните, съдът съобразно  разпоредбата чл. 306, ал.1, т. 4 от НПК се занима и с въпроса за веществените доказателства по делото, а  именно: 990 бр. кутии цигари марка Corsair Blue”-  80 мм., от които при извършената физикохимична експертиза, са изразходвани 99 бр. кутии с цигари, в резултат на което като веществени доказателства са останали  891 бр. кутии с цигари, като счете че на основание чл.53, ал.2, буква „а” от НК същото следва да бъде отнето в полза на държавата.

Мотивиран от гореизложените  съображения и на  основание чл. 306,  ал.1, т. 4  от НПК,  във връзка с чл.234, ал.3, вр. чл. 53, ал.2, буква „а” от НК, съдът 

 О П Р Е Д Е Л И:

 НА ОСНОВАНИЕ чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, буква „а” от НК ОТНЕМА  в полза на държавата вещественото доказателство  по делото,  а именно: 891 бр. кутии с цигари.

 Настоящото определение на основание чл. 306, ал. 3, във връзка с   чл. 341, ал. 2 от НПК може да бъде обжалвано и (или) протестирано с частна жалба  или частен протест в 7- дневен срок, считано от днес пред БОС.

След влизане на определението в сила препис от настоящият  протокол  да се изпрати на Агенция „Митници”.

 

 

 

 

  СЕКРЕТАР:                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: