РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за  11.9.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 31/2013

Развод по взаимно съгласие

М.И.И.

Р.С.И.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 11.9.2013г.

2

Гражданско дело No 178/2013

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

С.Н.Д.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 11.9.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.Н.Д. с ЕГН ********** *** , че същият дължи на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Бургас ж.к. Победа ул. Ген. Владимир Вазов № 3 със законен представител инж. Ганчо Йовчев Тенев- Изпълнителен директор на дружеството и с процесуален представител юрисконсулт С.С.Г. парична сума в размер на 85, 24 лв. представляваща равностойността на ползвани ВиК услуги - доставена , отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 18.07.2008 година до 21.03.2012 година и с отчетен период по тези фактури 24.04.2008 година до 06.03.2012 година ,ведно със законната лихва върху горепосочената главница от 85, 24 лв. начиная от датата по подаването на заявлението за издаване на съответната заповед за изпълнение № 926 от 17.12.2012 г. по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 1318 / 2012 г . в КРС – 15.12.2012 година до окончателното изплащане на вземането , както и дължимостта на направените по същото заповедно производство по ч.гр.д. № 1318/ 2012 година по описа на КРС съдебни разноски в размер на сумата от 125 лв.

3

НАХД No 312/2013

По ЗД по пътищата

В.П.Х.

РУП ГР. КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 11.9.2013г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 ал. 1 т. 6 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото НАХД № 312/2013 г. по описа на КРС.