02.09.2013 .

 

,

:

:

: 1.....................................

2.....................................

 

......................................................

..................................................................................

..…...........

.364...... 2013

..........................10,50............................ :

 

..., , . ..*** ..

. : .

. .: .

...: .

:

.

.

..., **********, . *** . . ., ***

. 274 .

. : .

. .: .

...: .

. : - , . 381, . , . . , . 381, . 6 , .

. .: - , . 381, . , , . 381 . 6 , .

...: . . , , , . .

:

.. . .

 

:

..., **********, . *** . . ., ***

:

. ..., **********, , ***, , .

 

. :

 

, .381 , :

1. ... . 343 , . 1, , , 26.08.2013 . 09,15 . .. ., , .., . ***, 1,2 , 1,55 , - *** 27.08.2013 . .

2. . 1 ... .

.66, .1 ... .

.343, . .343, .1, ..37, .1, .7 ... .

.59 .4 , 26.08.2013 .

3. .

4. 35.89 14- .

5. .

 

 

 

:

 

 

 

1. ..:.

 

 

2. -

. .: .

 

 

 

3. ...:

 

 

 

 

, ,

:

 

:

1. ... . 343 , . 1, , , 26.08.2013 . 09,15 . .. ., , .., . ***, 1,2 , 1,55 , - *** 27.08.2013 . .

2. . 1 ... .

.66, .1 ... .

.343, . .343, .1, ..37, .1, .7 ... .

.59 .4 , 26.08.2013 .

3. .

4. 35.89 14- .

5. .

 

, . 383, . .

 

..., **********, ***, 35.89 , BG47STSA93003100001001 - . , 5,00 , , .

 

.

 

364/2013 .

.

11,00 .

 

 

 

 

 

 

: :

 

 

 

 

 

 

, . 309 , ,

:

..., **********, - .

7- , .

 

:

 

 

 

: