П Р О Т О К О Л

 

02.09.2013 година                                                                    град  КАРНОБАТ

 

КАРНОБАТСКИЯТ   Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,                    ІІІ    състав

На втори септември две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР М.

                                     

                                      Съдебни заседатели: 1. В.К.

                                                      2. П.Т.

 

Секретар ……………………Д.Е.……..…....................................

Прокурор................................Щ.П..…....................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……….М.…..……

Частно наказателно дело номер…343.......по описа за.......2013…….година

На именното повикване в ........................11.10…………..............часа се явиха:

 

         Осъденият Р.М.У., редовно призован, се явява лично, заедно с назначения му служебен защитник адв. В..*** редовно призована, се явява прокурорът П..

В съдебно заседание са постъпили: писмо рег. № И-11672 от 19.08.2013 г. от ГД „Изпълнение на наказанията” гр. София, писмо рег. № И-68905 от 19.08.2013 г. от Национална следствена служба гр. София и справка за съдимост рег. № 3281/14.08.2013 г. на Районен съд Бургас,

Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

ОСЪДЕНИЯТ У.: Да се гледа делото. Желая да ме защитава назначения ми сл. защитник адв. В..

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

С оглед становището на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Постъпило е предложение от Карнобатския районен прокурор с правно основание чл.306, ал.1, т.1, във вр. с чл.25 от НК за определяне на общо наказание на осъдения Р.М.У..

СЪДЪТ снема самоличността на осъдения:

Р.М.У., роден на *** ***, обл. Бургаска, ***, с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Бургас.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

ОСЪДЕНИЯТ У.:  Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

АДВ. В.: Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Поддържам направеното предложение за определяне на едно общо наказание по посочените в искането НОХдела. Да се приемат писмените доказателства. Няма да соча други доказателства. да се приключи съдебното следствие

АДВ. В.: Считам, че предложението е основателно, нямаме доказателства.

С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА приложените към делото писмени доказателства.

СЪДЪТ прочете писмените доказателства.

Приключва събирането на доказателствата.

         ДАВА думата за съдебни прения.

         Р. ПРОКУРОР:  Уважаеми г-н съдия и съдебни заседатели считам, че от събраните по делото доказателства е налице основание за налагане на общо наказание на подс. У. с оглед разпоредбата на чл. 25 ал.1, вр. чл. 23 от НК, като предлагам на подсъдимия У. да бъде наложено общо най-тежко наказание в размер на осем месеца лишаване от свобода по НОХД № 11/13 г. и НОХД № 152/13 г. и НОХД № 284/2013 г. всички по описа на РС-Карнобат, което наказание на основание чл. 41 ал. 6 от НК и чл. 60 ал.1 и чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор. На основание чл. 59 ал. 1, вр. ал. 2 от НК от така определеното общо наказание да се приспадне времето през което подс. У. е бил задържан считано от 05.02.2013 г. На основание чл. 25 ал.2 от НК да се приспадне от така предложеното общо най-тежко наказание в размер на 8 месеца лишаване от свобода отчасти изтърпяното наказание лишаване от свобода по което и да е от посочените НОХД. На основание чл. 25 ал.4, вр. ал. 1 вр. чл. 23 от НК на У. да се наложи и общо най-тежко наказание по НОХД № 191/12 г. и НОХД № 194/12 г. двете по описа на РС-Карнобат в размер на 2 години лишаване от свобода, което наказание на основание чл. 68 ал.1 от НК да се приведе в изпълнение, като най-тежкото общо наказание в размер на 2 г. лишаване от свобода да се изтърпи отделно при първоначален строг режим в затвор на основание чл. 41 ал. 6 от НК и чл. 60 ал.1 и чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС.

АДВ. В.: Уважаеми г-н съдия, уважаеми съдебни заседатели, налице са основанията на чл. 25 вр. чл. 23 от НК за определяне на общо наказание така както е посоченото в предложението на КРП, като съдът приспадне времето през което същият е бил задържан считано от 05.02.2013 г. по първата съвкупност. Считам, че е основателно и предложението на КРП да се опреди общо наказание по НОХД 191/12 и 194/12 г. двете по описа на КРС в размер на 2 години лишаване от свобода, което да се приведе в изпълнение.

ОСЪДЕНИЯ У.: Нямам какво да кажа.

Съдът приключва изслушването на съдебните прения.

Счете делото за изяснено и обяви, че след тайно съвещание ще произнесе определението си.

        

        

 

 

         СЕКРЕТАР:                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

Съдът, като взе предвид приложените към делото доказателства –намира за установено от фактическа и правна страна следното:

1. Със споразумение, одобрено с определение № 68 от 14.06.2012 г. по НОХД № 191/2012 г. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 14.06.2012 г. на осъдения Р.М.У. е било определено наказание четири месеца лишаване от свобода за престъпление по чл.194, ал.l от НК, извършено на 01.03.2012г., чието изпълнение на основание чл. 66 от НК е било отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.

2. С присъда № 49 от 20.06.2012г. по НОХД № 194/2012 г. по описа на РС-Карнобат, влязла в законна сила на 05.07.2012 г. Р.М.У. е бил осъден на две години лишаване от свобода за престъпление по чл. 195, ал. 1 т. 3, във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК, във връзка с чл. 54 от НК, във връзка с чл. 58 а, ал.1 от НК за деяние извършено на 02.03.2012 г., чието изпълнение на основание чл. 66 от НК е  било отложено за срок от ПЕТ ГОДИНИ.

3. Със споразумение, одобрено с определение № 15 от 15.02.2013 г. по НОХД № 11/2013 г. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 15.02.2012 г. на осъдения Р.М.У. е било определено наказание шест месеца лишаване от свобода при строг режим в затвор от закрит тип за изтърпяване на наказанието, за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, извършено на 16.08.2012г.

4. Със споразумение, одобрено с определение № 31 от 29.03.2013 г. по НОХД № 152/2013 г. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 29.03.2013 г. на осъдения Р.М.У. е било определено наказание осем месеца лишаване от свобода при строг режим в затвор, за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл.І-во и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, във връзка с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, извършено на 05.02.2013 г. На основание чл.59, ал.1, вр.ал.2 от НК  съдът е приспаднал времето, през което осъденият Р.М.У. е бил задържан, считано от 05.02.2013г.

5. Със споразумение, одобрено с определение № 79 от 24.07.2013 г. по НОХД № 284/2013 г. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 24.07.2013 г. на осъдения Р.М.У. е било определено наказание три месеца лишаване от свобода, за престъпление по чл.194, ал.1, извършено на 28.02.2012 г., чието изпълнение на основание чл. 66 от НК е било отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

Съдът, като взе предвид приложените към делото доказателства намира за установено, следното: осъденият Р.М.У. е извършил престъпленията, за които са му наложени наказания лишаване от свобода по горепосочените НОХДела: НОХД № 11/2013 г., НОХД № 152/2013 г. и НОХД № 284/2013 г. всички по описа на РС-Карнобат,  преди да е имало влязла в законна сила присъда за което и да е от тях, като в случая съдът намира, че следва да намери приложение разпоредбите на чл. 25, във връзка с чл.23 от НК, като на лишения от свобода У. следва да му бъде наложено едно общо наказание от осем месеца лишаване от свобода по горепосочените НОХД № 11/2013 г., НОХД № 152/2013 г. и НОХД № 284/2013 г. всички по описа на РС-Карнобат, което наказание лишаване от свобода той следва да изтърпи при СТРОГ режим в затвор на основание чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС. Освен това на основание чл. 59 ал.1, вр. ал. 2 от НК от така определеното общо наказание на осъдения У. следва да се приспадне времето, през което същият е бил задържан, считано от 05.02.2013 г. до 20.02.2013 г.

Освен това, на основание чл. 25, ал.2 от НК следва да се приспадне от така определеното общо наказание на осъдения У. изтърпяното от него наказание лишаване от свобода по горепосочените присъди, респективно по горепосочените НОХД № 11/2013 г., НОХД № 152/2013 г. и НОХД № 284/2013 г. всички по описа на РС-Карнобат, считано от 20.02.2013 г.

Съдът установи също и обстоятелството, че осъдения У. преди горепосочените актове на КРС по горепосочените НОХДела е извършил престъпление по НОХД № 191/2012 г. и НОХД № 194/2012 г. - двете по описа на РС- Карнобат, по които са му наложени наказания, които съдът е посочил по-горе преди да е имало също влязла в законна сила присъда за което и да е от тях. По отношение на същите съдът намира, че следва да се приложи разпоредбата на чл. 25 ал. 4, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 23 от НК като определи на осъдения У. едно общо наказание от две години лишаване от свобода, което той следва да изтърпи при строг режим в затвор на основание чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС.

Тъй като осъдения У. е извършил престъпленията по НОХД № 152/2013 г., НОХД № 11/2013 г. и НОХД № 284/2013 г. – всички по описа на РС-Карнобат в изпитателния срок, определен от РС-Карнобат по НОХД № 191/2012 г. и НОХД № 194/2012 г. – всички по описа на РС-Карнобат, то съдът намира, че така определеното горепосочено общо наказание на осъдения У. в размер на две години лишаване от свобода на основание чл. 68, ал.1 от НК следва да бъдат приведено в изпълнение, като същото се изтърпи при строг режим в затвор на основание чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС.

Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

         НА ОСНОВАНИЕ чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на лишения от свобода Р.М.У., с ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора гр.Бургас едно общо най-тежко наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 11/2013 г., НОХД № 152/2013 г. и НОХД № 284/2013 г. всички по описа на РС-Карнобат.

         НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя на осъдения Р.М.У. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от осем месеца лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор.

НА ОСНОВАНИЕ чл.59 ал. 1, вр. ал. 2 от НК приспада от така определеното общо най-тежко наказание, времето през което осъденият У. е бил задържан, считано от 05.02.2013 г. до 20.02.2013 г.

ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК от така определеното общо най-тежко наказание на осъдения У. от осем месеца лишаване от свобода изтърпяното от него наказание лишаване от свобода по горепосочените присъди, респективно по горепосочените НОХД № 11/2013 г., НОХД № 152/2013 г. и НОХД № 284/2013 г. всички по описа на РС-Карнобат, считано от 20.02.2013 г.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 25, ал. 4 във връзка с ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на лишения от свобода Р.М.У., с ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора гр.Бургас, едно общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 191/2012 г. и НОХД № 194/2012 г. - двете по описа на РС- Карнобат.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така определеното общо най-тежко наказание на осъдения У. от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 191/2012 г. и НОХД № 194/2012 г. - двете по описа на РС- Карнобат, което наказание същия следва да изтърпи ОТДЕЛНО, като НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя същото наказание да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор.

Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

След влизане в законна сила на настоящото определение, препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура гр. Карнобат, Бюро съдимост при РС-Бургас и Затвора в гр. Бургас.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40  часа.

 

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

 

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1………………………..

 

 

                                           2…………………………

 

 

 

СЕКРЕТАР: