РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за  30.8.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1391/2012

Облигационни искове

ЗК ЖЕЛЕЗНИК- 93 С.ЖЕЛЕЗНИК

С.С.С.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 30.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 55 ал.1 от ЗЗД предявен от Земеделска Кооперация Ж. – 93 / в ликвидация / със седалище и адрес на управление село Ж., Община К., обл. Бургаска с ЕИК 812081415 представлявана от В.Р.В. с ЕГН ********** – в качеството му на ликвидатор срещу С. С.С. с ЕГН ********** *** – С.С. със седалище и адрес на управление гр. К., обл. Бургаска ул. Ширка № 2 / за осъждането на последния ответник да му заплати сумата от 7 000 лв. главница представляваща неоснователно получена от същия ответник сума въз основа на запис на заповед от 17.01.2007 г. , джиросан на 20.12.2007 година , която сума е събрана / инкасирана / по изп. дело № 165 / 2007 г. на дата 13.06.2008 година , ведно с претендираната законна лихва върху същата горепосочена главница , начиная от 28.12.2012 година до окончателното й изплащане като неоснователен и недоказан изцяло.  ОСЪЖДА Земеделска Кооперация Ж. – 93 / в ликвидация / със седалище и адрес на управление село Ж., Община К., обл. Бургаска с ЕИК 812081415 представлявана от В.Р.В. с ЕГН ********** – в качеството му на ликвидатор да заплати на С. С.С. с ЕГН ********** *** сумата от 300 лв. представляваща направените от ответната страна съдебни разноски по настоящото дело на основание чл. 78 ал.3 от ГПК.