РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за  23.8.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 358/2013

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

П.Т.Й.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 23.8.2013г.
П.Т.Й.
На осн. чл. 343 в, ал. 2, вр. чл. 343 в, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК на обвиняемия П.Т.Й. се определя наказание – «ПРОБАЦИЯ» при следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично за срок от ЕДНА година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА година; - 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една години. На осн. чл. 343 г, вр. чл. 343 в и чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемият П.Т.Й. се определя наказание лишаване от правото да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.
В законна сила от 23.8.2013г.