РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за  21.8.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 45/2012

Облиг.искове - дела по гл.8-ма от ЗЗППТ

ЗК НАПРЕДЪК В ЛИКВИДАЦИЯ С.ВЪЛЧИН

Т.Я.Д.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 21.8.2013г.
На основание чл. 250 от ГПК ДОПЪЛВА влязлото в законна сила съдебно решение № 128 от 22.06.2012 година по настоящото гражданско дело № 45 / 2012 година , като осъжда Т.Я.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на ЗК Напредък / в ликвидация / с ЕИК 812125489 със седалище и адрес на управление село Вълчин , Община Сунгурларе , обл. Бургаска представлявана от ликвидатора К.Т.П. законната лихва върху главницата от 12 868, 81 лв. представляваща причинени вреди на същата кооперация , начиная от 18.01.2012 година до окончателното й изплащане.
В законна сила от 16.9.2013г.

2

ЧНД No 320/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Л.Д.М.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 21.8.2013г.
Л.Д.М.
НА ОСН. чл. 25, ал.1, вр. с чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на лишения от свобода Л.Д.М. едно общо най-тежко наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛОС по НОХД № 297/2011 год., по НОХД № 296/2011 г. и по НОХД № 5/2012 г. всички по описа на КРС. НА ОСН. чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя на осъдения Л.Д.М. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му най-тежко наказание от една година ЛОС, което същият да изтърпи в затвор. НА ОСН. чл. 25 ал. 2 от НК приспада от така определеното общо наказание изтърпяното от същия лишен от свобода М. наказание лишаване от свобода по НОХД № 297/2011 г. и НОХД № 296/2011 г., двете по описа на РС-Карнобат, като същия по този начин следва да изтърпи остатъка от така определеното общо наказание в размер на четири месеца ЛОС. НА ОСН. чл. 68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение така наложеното наказание на осъдения Л.Д.М. от ТРИ МЕСЕЦА ЛОС по НОХД № 65/2011 г. по описа на КРС, което наказание същия следва да изтърпи ОТДЕЛНО, като НА ОСН. чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя същото наказание да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип или в затвор. НА ОСН. чл. 25 ал.2 от НК приспада изтърпяното от осъдения М. наказание лишаване от свобода по горепосоченото НОХД № 65/2011 г. по описа на КРС, тъй като същото е изтърпяно изцяло от него на 25.11.2011 г. ПОСТАНОВЯВА наложеното на осъдения М. наказание по НОХД № 220/2013 г. по описа на КРС в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС да бъде изтърпяно от същия ОТДЕЛНО, като НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС същото да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип или затвор. НА ОСНОВАНИЕ чл. 25 ал.2 от НК приспада времето, през което осъдения Л.Д.М. е търпял наказание ЛОС по горепосоченото НОХД № 220/2013 г. по описа на КРС, считано от 03.07.2013 г.    
В законна сила от 5.9.2013г.