РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 9.8.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 324/2013

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Д.А.А.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 9.8.2013г.
Д.А.А.
На осн. чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК-„ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: - задължит. регистр. по настоящ адрес ***7 с явяване и подписване на обв. А. пред пробац. служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, - 200 /ДВЕСТА/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА. На осн. чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обв. А. се определя и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обв. А. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 02.08.2013 година.
В законна сила от 9.8.2013г.