П Р О Т О К О Л

 

02.08.2013 година                                                град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т     Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,  ІІ    състав

На втори август две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                                      Съдебни заседатели: 1.Ж.А.

                                                                        2. С.Ч.

 

Секретар ……………………В.Х........................................

Прокурор................................Г.Д.............................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……….КОЕВА..………

Частно наказателно дело номер......268......по описа за....2013………..година На именното повикване в .......................11.00...............................часа се явиха:

         ОСЪДЕНИЯТ В.Щ. Й. /И./, редовно призован се явява лично.

         За него се явява и назначеният му служебен защитник адв.В..*** се явява прокурорът Д..

Р. ПРОКУРОР –Да се даде ход на делото.

Осъденият В.Щ.И.–Да не се гледа делото. Преди 20 дни ми дадоха 6 месеца. Аз съм лежал тази присъда.

АДВ. В. – Моля да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма процесуална пречка за разглеждане на делото. В съдебно заседание се явява осъденият И. редовно призован лично, явява се и назначената му служебна защита, затова и

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Сне се самоличността на осъдения:

В.Щ. Й. /И./ -, ЕГН- **********;

 

Съдът разясни на страните правата по чл.274 от НПК.

Прокурорът – Нямам отводи на съда и секретаря.

Адв. В. – Нямам отвод на състава на съда, прокурора и секретаря.

Осъденият В.Щ. – Не съм съгласен делото да се гледа от този състав на съда.

По направеното искане от страна на осъдения за отвод на състава на съда съдът намира същото за неоснователно и счита, че същото следва да бъде оставено без уважение, тъй като не се сочат от осъдения обстоятелствата, които да налагат отвеждането на състава на съда, затова и

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ искането на осъдения В.Щ. Й. /И./ за отвод на състава на съда, без уважение.

 

Постъпило е предложение от Карнобатска районна прокуратура за определяне на общо наказание по НОХД № 199/2013 г. по описа на РС-Карнобат и по НОХД № 241/2009 г. по описа на Районен съд – Карнобат.

 

ПРОКУРОРЪТ Д. – Поддържам предложението. Няма да соча доказателства и нямам искания.

Осъденият И. – Получих препис от предложението на прокурора, но не съм съгласен с него.

Адв. В. – Получил е препис от предложението, запознат е с него. Говорихме с него за това пред залата. Предложението е неоснователно, предвид изявлението на осъдения. Няма да соча доказателства и нямам искания.

Осъденият И. – Лежал съм тези присъди. Няма да соча доказателства и нямам искания.

С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмени доказателства приложени към настоящото дело, а именно - справка за съдимост рег. № 284/04.07.2013 г. на Районен съд Велики Преслав, ведно с бюлетини за съдимост и НОХД № 199/2013 г. и НОХД № 241/2009 г. – двете по описа на РС-Карнобат.

ПРОЧИТА ПИСМЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

ПРИКЛЮЧА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

ДАВА ДУМАТА ЗА СЪДЕБНИ ПРЕНИЯ:

ПРОКУРОРЪТ Д.: Г-н съдия, уважаеми съдебни заседатели поддържам представеното предложение и направеното искане в него по реда на чл.25 от НК за определяне на общо наказание по НОХД № 199/2013 г. и НОХД № 241/2009 г. – двете по описа на КРС. Престъпленията са извършени преди да е имало влязла в сила присъда, за което и да е от тях, намират се в съотношение на реална съвкупност, като по отношение на същите досега  не е определяно общо наказание. При спазване на принципа за най-благоприятно групиране на осъжданията моля да определите общо наказание по НОХД № 199/2013 година и по НОХД № 241/2009 г. – двете по описа КРС в размер на шест месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да определите първоначален строг режим за изтърпяване на общото най-тежко наказание – строг, което да се изтърпи в затвор. Считам, че по отношение на осъдения И. следва да бъде приложена разпоредбата на чл.24 от НК да бъде увеличено определеното общо наказание с една втора и осъденият да изтърпи наказание от девет месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да определите първоначален строг режим за изтърпяване на общото и увеличеното най-тежко наказание – строг, което да се изтърпи в затвор. Моля на основание чл.25, ал.2 от НК да се приспадне изтърпяното наказание лишаване от свобода по НОХД № 241/2009 г. по описа на КРС.

Адв.В.: Моля съдът да не уважи искането на КРП по направеното предложение. Ако съдът приеме, че са налице условията за прилагане на общо наказание. Моля съдът да не прилага чл.24 НК, тъй като съдебното минало е взето предвид при определяне на наказанията по НОХД № 199/2013 г. и НОХД № 241/2009 г. – двете по описа на КРС.

         ОСЪДЕНИЯТ И. – Аз съм ги лежал тези присъди.Искам ново следствие в Сунгурларе. Поддържам казаното от моя защитник.

Съдът приключва изслушването на съдебните прения и дава последна дума на И..

ПОСЛЕДНА ДУМА НА осъдения И. - Работя в момента като овчар. Имам дете на 4 месеца. Излежал съм тези наказания.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че след тайно съвещание

ще произнесе определението си.

        

                  

 

  СЕКРЕТАР:                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЪДЪТ, като взема предвид приложените към делото доказателства – справка за съдимост рег. № 284/04.07.2012 г. на Районен съд Велики Преслав, ведно с бюлетини за съдимост и НОХД № 199/2013 г. и НОХД № 241/2009 г. – двете по описа на РС-Карнобат, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

1. Със споразумение № 90 от 09.06.2009 година, по НОХД № 241/2009 г. по описа на РС - Карнобат, в сила от 09.06.2009 година,  за извършено на 03/04.03.2009 година престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, предл.първо, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо, вр. чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 29, ал. 1, букви „а” и „б” от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на И. е наложено наказание шест месеца лишаване от свобода при строг режим.

2. Със споразумение № 64 от 19.06.2013 година, по НОХД № 199/2013 г. по описа на РС-Карнобат, в сила от 19.06.2013 година,  за извършено на 01-05.04.2009 година престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.”а” от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на И. е наложено наказание шест месеца лишаване от свобода. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС  да се изтърпи в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС се определя   първоначален режим на наказанието „СТРОГ“.

Съдът, като взема предвид приложените към делото доказателства намира за установено, следното: И. е извършил престъпленията по НОХД № 241/2009 г. и по НОХД № 199/2013 г. – двете по описа на РС-Карнобат, съответно на 03/04.03.2009 година и 01-05.04.2009 година, а присъдите са влезли в сила съответно на 09.06.2009 г. и 19.06.2013 година, т.е. не е била налице влязла в сила присъда, за което и да е от тези деяния, което се явява основание за определяне на общо наказание по двете присъди по горепосочените наказателни общ характер дела. Съдът счита, че са налице са основанията чл. 25, ал.1, във вр. с чл. 23 от НК за определяне на общо наказание по двете наказателни дела. На осъдения В.Щ. /Й./ И. следва да се наложи общо най-тежкото наказание, а именно – лишаване от свобода в размер на шест месеца. Съдът счита, че така определеното общо най-тежко наказание осъденият В.Щ. /Й./ И. следва да изтърпи на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, като на основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС при първоначален режим за изтърпяване на наказанието „СТРОГ“.

Съдът счита, че следва да се уважи предложението на прокурора, в частта касаеща искане по реда на чл.24 от НК, тъй като счита, че извършените по горепосочените НОХДела от осъдения В.Щ. Й. /И. деяния са от един и същ вид, поради което определеното общо най-тежко наказание следва да се увеличи с една втора, а именно с три месеца лишаване от свобода. Още повече, че В.Щ. Й./ И. е осъждан четиринадесет пъти за тежки умишлени престъпления от общ характер, като наложените до момента наказания не са постигнали своя превъзпитателен ефект.

Съдът счита, че така увеличеното общо най-тежко наказание осъденият В.Щ. /Й./ И. следва да изтърпи на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС  в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип, като на основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС при първоначален режим за изтърпяване на наказанието „СТРОГ“.

Съдът счита, че по делото са налице данни, че наказание наложено на осъденият В.Щ. Й. / И. по НОХД № 241/2009 година на РС-Карнобат същият е изтърпял на 17.12.2009 г. – писмо на Районен прокурор гр.Карнобат от 10.06.2010 година, приложено към същото дело, поради което и счита, че на основание чл.25, ал.2 от НК следва да се приспадне от така увеличеното общо най-тежко наказание, наказание изтърпяно от осъдения по НОХД № 241/2009 г. на КРС, а именно – шест месеца лишаване от свобода.

Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

 

О      П      Р      Е      Д      Е      Л      И: 

    

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на В.Щ. /Й./ И., ЕГН- **********, едно общо най-тежко наказание по НОХД № 241/2009 г. и по НОХД № 199/2013 г. двете по описа на Районен съд – Карнобат в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС на В.Щ. /Й./ И., ЕГН- **********, *** , което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на определеното общо най-тежко наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода

НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА, така определеното общо наказание с три месеца лишаване от свобода и ПОСТАНОВЯВА В.Щ. /Й./ И., ЕГН- **********, *** да изтърпи увеличено наказание в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

НА ОСНОВАНИЕ чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ на В.Щ. /Й./ ИВАНОВ, ЕГН- **********, *** да изтърпи в затвор или затворническо общежитие при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на определеното общо най-тежко и увеличено наказание в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

         НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА времето, от така определеното и увеличено общо най-тежко наказание - девет месеца лишаване от свобода, което наказание осъдения В.Щ. Й. / И. е изтърпял по НОХД № 241/2009 година по описа на РС-Карнобат на 17.12.2009 година.

         Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

След влизане в законна сила на настоящото определение, препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура гр. Карнобат и Бюро “Съдимост” при РС-Велики Преслав.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа с прочитане определението в присъствието на страните.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                           

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1....................................

 

 

 

 

                                                                           2...................................

 

                                                       

 

 

 

СЕКРЕТАР: