Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                                                          № 127 / 2.8.2013 г.

 

                                     град Карнобат,02.08.2013 година

 

 

                                     В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

 

    Карнобатският районен съд,……….колегия,в публичното си заседание

на втори август през две хиляди и тринадесета година в състав :

                                                

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО К.

                                                

                                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                   2.

 

при секретаря Д.С. и в присъствието на прокурора………..,като

разгледа докладваното от районния съдия Златко К. АНХД № 304 по описа за 2013 година,за да се произнесе взе предвид :

 

Производството по делото е образувано по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

С постановление на Районна прокуратура-град Карнобат от 21.07.2013 година е направено предложение обвиняемият Х.В.К.,ЕГН-**********,***,да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание за това,че на 18.07.2013 година около 15.35 часа в град Карнобат,Област Бургаска,по улица „Съби Димитров” ,управлявал лек автомобил,марка „ВАЗ 2103”,с регистрационен номер „ А 2932 ВМ”,без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишния срок от наказанието му по административен ред с НП № 215/04.07.2012 година на Пламен Дойнов Чолаков-началник на РУП-град Карнобат,влязло в законна сила на 13.08.2012 година,за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление.

Обвиняемият признава вината си и моли съда да му наложи административно наказание в минималния размер,предвиден в закона.

Представителят на районната прокуратура-град Карнобат не се явява в съдебно заседание и не взема становище.

По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка :

По време на инкриминираното деяние обвиняемият не притежавал свидетелство за управление на МПС за каквато и да било категория.Същият бил неграмотен и не отговарял на изискванията за допускане до курсове и изпит за водач на МПС.

На 18.07.2013 година в 11.05 часа свидетелят Танев,служител в РУП-град Карнобат,получил сигнал от касиер на бензиностанция „Лукойл”,намираща се до светофарите в град Карнобат,че лек автомобил,в който пътували двама мъже заредил бензин,като водачът потеглил,без да плати зареденото количество гориво.Посочена била марката и регистрационния номер на автомобила-„ВАЗ 2103”,с регистрационен номер „ А 2932 ВМ”.При извършената проверка било установено,че автомобила към момента на проверката бил продаден,без да е прехвърлен документално на Василка Иванова Костадинова от село Лозарево.Свидетелят Танев се досетил,че към момента лицето живеело в село Глумче,което попадало в обслужвания от него район.По-късно през деня,управлявайки служебния си автомобил,свидетелят Танев забелязал лекия автомобил,марка „ВАЗ 2103”,с регистрационен номер „ А 2932 ВМ” по улиците в град Карнобат,като същия бил управляван от обвиняемия Х.В.К..При спирането на автомобила на улица „Съби Димитров”,свидетелят Танев се приближил до автомобила и поискал от водача да представи лични документи.Обвиняемият К.,който преди това управлявал автомобила заявил,че няма лична карта и свидетелство за управление на колата.Свидетелят Танев се обадил до дежурната част на РУП-град Карнобат,за да изпратят дежурен екип.При пристигането на място на екипа в състав свидетелите Трендафилов и Николов-служители на РУП-град Карнобат,същите установили,че обвиняемият К. не притежавал лични документи и свидетелство за управление на МПС,а баща му Йордан Христов Величков не носел такива в себе си.При извършената проверка в масивите на МВР било установено,че на Х.В.К. няма данни за издадено свидетелство за управление на МПС от органите на МВР.

Установено било,че по отношение на обвиняемият К. имало влязло в сила на 13.08.2012 година наказателно постановление № 215 от 04.07.2012 година на началника на РУ МВР-град Карнобат,за управление на МПС без съответното свидетелство.

На обвиняемият К. бил съставен АУАН № 101856 от 18.07.2013 година за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление.

От така изложената по-горе фактическа обстановка е безспорно, че с деянието си обвиняемият Х.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 343в,ал.2,във връзка с чл.343 в,ал.1 от НК.

В случая съдът намира, че са налице условията на чл. 78А от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане административно наказание на същия.За престъплението по чл. 343в,ал.2,във връзка с ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода за срок до две години. От приложеното по дознанието свидетелство за съдимост се установява, че обвиняемият К. е бил пълнолетен по време на извършеното деяние, не е осъждан и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда  на раздел ІV, глава VІІІ от НК.От извършеното престъпление няма причинени имуществени вреди.

Ето защо съдът счете,че обвиняемият Х.К. следва да бъде освободен от наказателна отговорност,като му се наложи административното наказание глоба в размер на 1000,00 лева.

По преценка на настоящата инстанция с така наложеното на нарушителя административно наказание ще се постигнат успешно целите на сингуларната и генерална превенции,като се въздейства поправително и превъзпитаващо не само по отношение на този нарушител,но така също и по отношение на всички граждани, склонни към подобни деяния.

За да достигне до този си извод,съдът се съобрази  при определяне наказанието на обвиняемия К. освен с гореизложеното и с критичното му отношение към извършеното и разкаянието му в тази връзка,като взе предвид и обстоятелството,че обвиняемия е в младежка възраст,което навежда на извода за неговата все още непълна зрялост като личност,а също така и с материалното му положение и по-конкретно с това,че същият понастоящем е безработен.

Предвид гореизложеното и на основание чл.378,ал.4,т.1 от НПК съдът

 

 

 

                                     Р     Е     Ш     И :

 

 

ПРИЗНАВА обвиняемият Х.В.К.,ЕГН-**********,***,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 18.07.2013 година около 15.35 часа в град Карнобат,Област Бургаска,по улица „Съби Димитров” ,управлявал лек автомобил,марка „ВАЗ 2103”,с регистрационен номер „ А 2932 ВМ”,без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишния срок от наказанието му по административен ред с НП № 215/04.07.2012 година на Пламен Дойнов Чолаков-началник на РУП-град Карнобат,влязло в законна сила на 13.08.2012 година,за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление,което му деяние представлява престъпление по чл. 343в,ал.2,във връзка с чл.343в,ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.

ОСЪЖДА Х.В.К.,ЕГН-**********,***,да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от днес за обвиняемия и от съобщаването му на районния прокурор.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: