Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

                                                    № 128 / 2.8.2013 г.

 

                                     град Карнобат,02.08.2013 година

 

 

                                 В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

    Карнобатският районен съд…………колегия,в публично заседание

на втори август през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :    1.

                                                                                              2.

 

 

при секретаря Д.С. и в присъствието на  прокурора………….,

като разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ

АНХД № 294 по описа за 2013 година,за да се произнесе взе предвид :

 

Производството по делото е образувано по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление № 68/22.03.2013 година на началника на РУП-град Карнобат на Ж.Д.С.,ЕГН-**********,***,със съдебен адрес : Община Карнобат,Област Бургас,град Карнобат,ул.”Г.Д.” № 6,адвокат Д.В.,е  наложено административното наказание “глоба” в размер на 400 лева на основание чл.315, ал.1,т.1 във връзка с чл.315,ал.1,предложение второ/във връзка с чл.264,ал.3/ от КЗ.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление жалбоподателя е

атакувал същото с оплакване относно неговата незаконосъобразност и не-правилност,обусловена от наличието на съществено процесуално наруше-ние при издаването му. Предвид горепосоченото моли съда да постанови решение,с което да бъде отменено атакуваното наказателно постановление,

съобразно отразеното в искането му.

Въззивният съд,като взе предвид съвкупната и поотделна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства и доводите на жалбо-

подателя,намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата е подадена в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН и същата е допустима,а разгледана по същество се явява напълно основателна,поради следните съображения.

    От приложения към делото АУАН № 68 от 12.02.2012 година против жалбоподателя,изготвен от  полицай Веселин Гюров-младши автоконтрольор при ПП-ОД на МВР-РУП-град Карнобат,се установява,че на 11.01.2013 година около 15.10 часа на път 1клас № 6/по ГП1-6/,град Бургас-село Венец,на КПП-град Карнобат,в посока към град Карнобат,като водач на МПС-товарен автомобил,марка „ГАЗ 66”-бордов,с регистрационен № „А 63 59 ВМ”,с две оси,в качеството си на ползвател,няма застраховка „Гражданска отговорност” за 2013 година. В АУАН било посочено че с това си деяние жалбоподателя извършил нарушение разпоредбата на чл.264,ал.3 от КЗ.

   Въз основа на така съставения акт било издадено и процесното НП № 68/22.03.2013 година на началника на РУП-град Карнобат,с което на Ж.Д.С.,ЕГН-**********,***,със съдебен адрес : Община Карнобат,Област Бургас,град Карнобат,ул.”Г.Д.” № 6,адвокат Д.В.,е  наложено административното наказание “глоба” в размер на 400 лева на основание чл.315, ал.1,т.1 във връзка с чл.315,ал.1,предложение второ от КЗ.

    При така изложената фактическа обстановка,настоящата инстанция до-стигна до следните правни изводи:

Съдът констатира при извършената от него служебна проверка на обжалва-ното наказателно постановление наличието на съществено процесуално нарушение при издаването на същото постановление,обуславящо неговата незаконосъобразност и неговата отмяна само на това процесуално основа-ние,без да се разглежда спора по същество,тъй-като по-конкретно в НП  е отразена като нарушена правна норма,която се различава от упоменатата норма в АУАН.

Така в АУАН се сочи,че с деянието си жалбоподателя е нарушил нормата на чл.264,ал.3 от КЗ,докато в НП-нормата на чл.315,ал.1,предложение второ също от КЗ.Същевременно жалбоподателят е бил санкциониран въз основа на чл.315,ал.1,т.1 от КЗ.Такова разминаване в правната квалификация на нарушението в АУАН и в НП е недопустимо, тъй-като в такъв случай привлеченото към административнонаказателна отговорност лице не може да разбере точните правни рамки на обвинението,което му се вменява,за да организира своята защита.При това посоченото нарушение само по себе си представлява основание за отмяна на наказателното постановление.

Нужно е обаче да се подчертае,че АНО не разполага с процесуалната въз-можност да сочи нови фактически обстоятелства или нови нарушени зако-нови норми в издаваното НП,непосочени в АУАН,тъй-като това води до нарушаване  правото на защита на нарушителя,който при това не би могъл да упражни правата си по чл.44,ал.1 от ЗАНН.

В процесния случай несъобразеността на акта за установяване на админи-стративно нарушение с разпоредбата на чл.42,т.5 от ЗАНН е довела до

несъответствие и на издаденото наказателно постановление с нормата на чл.57,ал.1,т.6 от ЗАНН.Последната разпоредба също изисква в наказател-

ното постановление да бъде направено описание на конкретно наруше-ните законови норми.

Неспазване изискването на разпоредбата на чл.57,ал.1,т.6 от ЗАНН за описание на законните разпоредби,които са били нарушени  виновно от нарушителя влече след себе си нарушаване правото на защита на послед-

ния и обуславя отмяна на атакуваното постановление.

   Като цяло всичко изложено по-горе мотивира извода за отмяна на обжал-

ваното НП,като незаконосъобразно от процесуалноправна страна,което не налага обсъждането на спора по същество,тъй-като нередовността на НП-предмет на обжалване в настоящото производство,от процесуалноправна страна води до невъзможност същия акт да породи последиците,към които е насочен,защото се явява незаконосъобразен. Поради това не следва да се обсъждат и доводите по същество на страните,тъй-като въпросите има ли извършено нарушение,кой е неговият автор и има ли той вина,трябва да бъдат разгледани само при законосъобразно протекъл процес на админи-стративно наказване,но не и когато самото производство е водено и завър-шено порочно.

Тъй-като се касае за особено съществени нарушения,допуснати от админи-стративнонаказващия орган,довели до нарушения на императивни разпо-редби на ЗАНН,наличието на тези нарушения обуславя отмяна на атакува-

ното постановление.

Ерго-на това основание процесното наказателно постановление следва изцяло да бъде отменено.

   Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.63,ал.1, изречение “първо” от ЗАНН,съдът

 

 

                                                        

                                             Р    Е    Ш    И     :

 

 

    ОТМЕНЯ  наказателно постановление68/22.03.2013 година на началника на РУП-град Карнобат на Ж.Д.С.,ЕГН-**********,***,със съдебен адрес : Община Карнобат,Област Бургас,град Карнобат,ул.”Г.Д.” № 6,адвокат Д.В.,е  наложено административното наказание “глоба” в размер на 400 лева на основание чл.315, ал.1,т.1 във връзка с чл.315,ал.1,предложение второ/във връзка с чл.264,ал.3/ от КЗ.

Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :