Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 129 / 2.8.2013г.  гр. Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На деветнадесети юни         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

 

Секретар ………………Д.Е. …............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

А Н Х дело номер..........214.............по описа за...............2013................година

         Производството по настоящото дело е по реда на чл. 59  и сл. от ЗАНН , като е образувано по повод подадената жалба от Ж.К.И. ***        против наказателно постановление № 487/ 12  от 26.09.2012 година  на Началника на РУ на МВР    гр. Карнобат        с което на същият  жалбоподател за извършено от него адм. нарушение на разпоредбата на чл. 138  ал.1 от ЗДвП на основание чл. 185    от ЗДвП  му е    наложено административно наказание – глоба   в размер на 20  лв. , за извършено от него нарушение на разпоредбата на чл. 5 ал.3 т. 1 предл. 1 от ЗДвП на основание чл. 174 ал.1 от ЗДвП му е наложено адм. наказание – глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца   и за извършено от него адм. нарушение на разпоредбата на  чл. 100 ал. 1 т.1 предл. 1 от ЗДвП на основание чл. 183  ал.1 т.1 предл. 1    от Закона за движението по пътищата      му е наложено адм. наказание глоба в размер на 10 лв.     .

         Жалбоподателят Ж.К.И.      е останал недоволен от така наложените му административни наказания , същият   в жалбата си оспорва, , че е извършил горепосочените административни нарушения за които  са му  наложени и съответните административни наказания с горепосоченото наказателно постановление ,  вследствие на което същото процесно наказателно постановление  се явявало незаконосъобразно и неправилно ,   като затова моли да бъде отменено  изцяло обжалваното от него наказателно постановление с което са му   наложени горепосочените административни наказания.

 В съдебно заседание жалбоподателят посочен по- горе  редовно призован  се явява лично и чрез   неговия  процесуален представител , взема същото   становище по жалбата  , като не се   сочат други доказателства от негова страна .

         За административнонаказващия орган редовно призован    не се явява негов законен или процесуален представител в съдебно заседание , като   същият   не взема становище по  така подадената срещу издаденото наказателно постановление жалба.

         След поотделната и съвкупна преценка на събраните по време на съдебното следствие доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

         Обжалваното от жалбоподателя Ж.К.И. ***          наказателно постановление № 487  / 12  от 26.09.2012 година  на Началника на РУ на МВР Карнобат   е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 487 / 2012  от 26.08.2012 година , който АУАН констатира за  извършени административни нарушения от жалбоподателя на дата 26.08.2012 година които се изразяват в следното , че  на горепосочената дата около 19.20 часа  жалбоподателят И.   в качеството му на водач  на мотопед с неустановена марка и модел  с рег. №  Б  0002  Н управлявал същия  в района на  гр. Карнобат  на ул. Д. Полянов  по посока на ул. Кирил и Методий „ , като : 1.  по този начин жалбоподателят като водач на  горепосоченото ППС  е управлявал същото , което ППС не отговаря на изискванията на ЗДвП и издадените въз основа на него нормативни подзаконови актове  , като 2. освен това жалбоподателят като водач на същото ППС  го е управлявал след употреба на алкохол  установено с техническо средство  Дрегер 7410 + с фабр. №  0094  който е отчел 0, 88 промила алкохол в кръвта му и 3. при проверката жалбоподателят  И. същият не носи съответното свидетелство за управление на това МПС и контролния талон към него , като  с първото си деяние е извършил адм. нарушение   на разпоредбата на чл. 138  ал.1 от ЗДвП за което на основание чл. 185    от ЗДвП  му е    наложено административно наказание – глоба   в размер на 20  лв.  ,  с второто си деяние е извършил  нарушение на разпоредбата на чл. 5 ал.3 т. 1 предл. 1 от ЗДвП и затова на основание чл. 174 ал.1 от ЗДвП му е наложено адм. наказание – глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца и с третото си виновно извършено от него деяние е нарушил разпоредбата на чл. 100 ал. 1 т.1 предл. 1 от ЗДвП на основание чл. 183  ал.1 т.1 предл. 1    от Закона за движението по пътищата  за което     му е наложено адм. наказание глоба в размер на 10 лв.      .             

                  Видно от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели   Г. Д. Д. , Радислав Д. Д. и Е. Хр. Я.   от  които последните двама свидетели се явяват свидетели -  очевидци на станалото  може да се установи по категоричен начин, че жалбоподателят  е извършил приписваните му административни нарушения, тъй  същите твърдят и описват  точно в съдебно заседание, как жалбоподателят е извършил същите административни нарушения  и че именно той  е извършител на административните нарушения описани в наказателното постановление издадено въз основа на съставения АУАН. По делото не се събраха никакви доказателства в противна насока , че жалбоподателят не е извършител на процесните административни нарушения , нещо повече , събраха се само и единствено доказателства , че  самият жалбоподател е извършител на административните нарушения за което правилно и законосъобразно са му е  наложени и горепосочените административни наказания.  В тази връзка съдът намира, че правилно и напълно законосъобразно спрямо жалбоподателят И. е осъществено цялото административно наказателно производство – правилно му е бил съставен и съответния АУАН в сроковете предвидени по чл. 34 ал.1 от ЗАНН и правилно и напълно законосъобразно и адм. наказващия орган преценявайки събраните по административно наказателната преписка доказателства му е наложил и горепосочените адм. наказания , като  освен това съдът намира, че  и АУАН и обжалваното наказателно постановление не нарушават процесуалните разпоредби  на чл.36 и сл.  от ЗАНН тъй като в тях точно са посочени извършените адм. нарушения , обстоятелствата при които те са  извършени и са приложени достатъчно доказателства , които ги потвърждават и затова и съдът намира , че не са нарушени от адм. наказващия орган материалните   разпоредби на ЗДвП и ППЗДвП  и в случая не е налице и твърдяната от жалбоподателя незаконосъобразност на АУАН и ЗАНН и наказателното постановление се явява напълно законосъобразно и правилно  

Съдът намира, че извършените от жалбоподателя И.    деяния не са маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН тъй като този случай не е с по- ниска степен на обществена опасност  в сравнение с обикновените такива административни нарушения от същия вид.Нещо повече , съдът намира, че  извършените адм. нарушения са на територията на гр. Карнобат и с тяхното извършване жалбоподателят е поставил в непосредствена опасност намиращите се там граждани  с оглед на това , че като е употребил  алкохол в горепосоченото количество при управлението на горепосоченото МПС е бил алкохолно опиянен и е щял да предизвика ПТП понеже не е спазвал правилата за движение по пътищата и е щял да се блъсне  в управляваното от св. Радислав Д. Д. МПС  .  Затова и съдът намира, че по отношение на него не следва да се прилагат разпоредбите на чл. 28 от ЗАНН .

В случая съдът намира, че е установено по един несъмнен и категоричен начин , че жалбоподателят е  извършил приписваните му административни нарушения  на разпоредбите на ЗДвП   и           за  което напълно  правилно на същият  жалбоподател са  му    наложени и съответните  административни наказания за същите  извършени от него административни нарушения – глоби и лишаване от право да управлява МПС.       Затова в случая съдът намира, че следва да потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление  като правилно и законосъобразно.

         Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

                                          

 

Р       Е      Ш        И       :

        

        

         ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 487 / 12 от 26.09.2012 година на  Началника на РУ на МВР Карнобат   , което  е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 487 / 2012   от 26.08.2012 г. срещу  Ж.К.И. ***- ти януари  № 6      с което на същият жалбоподател  Ж.К.И.    за извършени от него административни нарушения  на 26.08.2012 година : 1.  по чл. 138  ал.1 от ЗДвП на основание чл. 185    от ЗДвП  му е    наложено административно наказание – глоба   в размер на 20  лв.  ,  2. по  чл. 5 ал.3 т. 1 предл. 1 от ЗДвП на основание чл. 174 ал.1 от ЗДвП му е наложено адм. наказание – глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца и 3. по  чл. 100 ал. 1 т.1 предл. 1 от ЗДвП на основание чл. 183  ал.1 т.1 предл. 1    от Закона за движението по пътищата       му е наложено адм. наказание глоба в размер на 10 лв.      ,  като напълно законосъобразно.

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас  в 14 дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: