Р Е Ш Е Н И Е

№ 145 / 2.8.2013г.

   град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На втори август  две хиляди и тринадесета година.

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

 

Секретар ……………………ДАРИНА ЕНЕВА……............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер......185.........по описа за............2013..................година

Производството по настоящото дело е с правно основание чл. 247 и сл.  от ГПК като същото е започнало  по инициатива и по повод подадената молба от молителката Т.М.М. *** с която този молител моли съда да постанови решение с което да поправи допуснатата очевидна фактическа грешка в съдебно решение № 65 от 25.03.2013 г. постановено по настоящото гражданско дело № 185 / 2013 г. по описа на КРС , което съдебно решение е влязло в законна сила , само в частта му с която в диспозитива на същото съдебно решение е било грешно посочено от настоящия съд фамилното име  на същата  молителка , като съдът намира, че следва да извърши поправка на горепосочената допусната от него очевидна фактическа грешка в горепосоченото съдебно решение на КРС , само в горепосочената указана от настоящия съд част.

 В съдебно заседание в изпълнение на разпоредбата на чл. 247 ал.3 от ГПК съдът не е призовал молителят в съдебно заседание понеже е намерил, респективно е преценил , че това не се явява за необходимо с оглед спестяване на финанасови средства на страните по делото .

По отношение на страните по делото , същите с оглед на горното не са призовани  , като в изпълнение на разпоредбата на чл. 247 ал.2 от ГПК съдът им е съобщил за горепосочената искана поправка с указание същите да вземат становище в 7- дневен срок , като никоя от страните не е   изразила   становище дали  следва съдът да уважи молбата на молителя посочен по- горе и да поправи грешно записаното му фамилно  име.

След поотделната и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства , съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното :

С влязлото в законна сила съдебно решение № 65  от 25.03.2013 г. постановено по гр. д. № 185 / 2013 г. по описа на КРС , което съдебно решение е за прекратяване на гражданския брак между страните по делото  , настоящия съд е прекратил гражданския брак между същите- молителката  Т.М. Запрянова и М.З.З. . Със същото съдебно решение настоящия съд е утвърдил  постигнатото между страните споразумение по чл. 51 от СК . В това си съдебно решение –в диспозитива на същото съдът е приел въз основа на посочени от молителите   данни в споразумението им приложено към  молбата им за развод  относно фамилното име на молителката  което тя ще носи след прекратяването на брака й с другия молител , лично подписано от същите двама молители  , че тази – настоящата молителка след прекратяването на гражданския  й брак с другия молител  ще възстанови предбрачното си фамилно име  М.  .    

С настоящата си молба молителката  посочена по- горе иска поправка на допуснатата очевидна фактическа грешка в горепосоченото съдебно решение – в диспозитива на същото  по отношение на грешно посоченото му възстановено предбрачно фамилно име  , като е представил копие на удостоверението й за сключен граждански брак  от което се установява по категоричен начин , че същата молителка  има наистина и е носила предбрачното фамилно име  М.  .  Затова и съдът намира, че следва да бъде поправена допуснатата от съда   горепосочено очевидна фактическа грешка допусната по вина на молителката Т.М.М.  в диспозитива на горепосоченото съдебно решение тъй като последната  лично е посочила грешно предбрачното си фамилно име в споразумението по чл. 51 от СК приложено към  молбата й за развод  съставено лично от нея  и затова и съдът намира , че следва да се запише респективно установи , че молителката Т.М.М. ще  носи своето предбрачно фамилно име М. .

Затова и съдът намира , че   така подадената от молителката молба с правно основание чл. 247от ГПК – за поправка на очевидната фактическа грешка допусната в диспозитива на горепосоченото съдебно решение относно грешно посоченото й фамилно име което тя ще носи след развода й    , като напълно основателна и доказана следва да бъдат уважена изцяло , като бъде поправена тази допусната в горепосоченото съдебно решение очевидна фактическа грешка по вина на молителката  Т.М.   .

Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд

                                   Р     Е     Ш     И:

        

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА  на очевидната фактическа грешка допуснати в съдебно решение № 65 от 25.03.2013 г. постановено по гр. д. № 185 / 2013 г. по описа на КРС по отношение на грешно посоченото в него фамилно име което ще носи молителката Т.М.М. след прекратяването на гражданския й брак със същото горепосочено съдебно решение    като в диспозитива на същото съдебно решение Т.М.М.  следва да се чете , че е с фамилно име М.  .

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред БОС в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните по делото.

 

 

 

 

 

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: