РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 2.8.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 562/2012

Вещни искове

М.В.Г.

Р.Д.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 2.8.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 562/2012 г. по описа на Карнобатски районен съд.
В законна сила от 20.8.2013г.

2

Гражданско дело No 185/2013

Развод по взаимно съгласие

Т.М.М.,
М.З.З.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 2.8.2013г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидната фактическа грешка допуснати в съдебно решение № 65 от 25.03.2013 г. постановено по гр. д. № 185 / 2013 г. по описа на КРС по отношение на грешно посоченото в него фамилно име което ще носи молителката Т.М.М. след прекратяването на гражданския й брак със същото горепосочено съдебно решение като в диспозитива на същото съдебно решение Т.М.М. следва да се чете , че е с фамилно име М. .

3

Гражданско дело No 654/2013

Дела по Закона срещу домашното насилие

Х.Х.Х.

Х.М.Х.

Председател и докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 2.8.2013г.
В законна сила от 22.8.2013г.

4

НАХД No 214/2013

По ЗД по пътищата

Ж.К.И.

РУП КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 2.8.2013г.
НП-потвърдено
В законна сила от 20.8.2013г.

5

ЧНД No 268/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

В.Щ.И.

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 2.8.2013г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на В.Щ. /Й./ И., ЕГН- **********,*** и настоящ адрес:*** едно общо най-тежко наказание по НОХД № 241/2009 г. и по НОХД № 199/2013 г. двете по описа на Районен съд – Карнобат в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.  ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС на В.Щ. /Й./ И., ЕГН- **********,*** и настоящ адрес:*** , което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на определеното общо най-тежко наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода  НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК УВЕЛИЧАВА, така определеното общо наказание с три месеца лишаване от свобода и ПОСТАНОВЯВА В.Щ. /Й./ И., ЕГН- **********,*** и настоящ адрес:*** да изтърпи увеличено наказание в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.  НА ОСНОВАНИЕ чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ на В.Щ. /Й./ И., ЕГН- **********,*** и настоящ адрес:*** да изтърпи в затвор или затворническо общежитие при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на определеното общо най-тежко и увеличено наказание в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.   НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА времето, от така определеното и увеличено общо най-тежко наказание - девет месеца лишаване от свобода, което наказание осъдения В.Щ. Й. / И. е изтърпял по НОХД № 241/2009 година по описа на РС-Карнобат на 17.12.2009 година.  
В.Щ.И.

6

НАХД No 294/2013

Административни дела

Ж.Д.С.

РУП ГР. КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 2.8.2013г.
  Р Е Ш И :       ОТМЕНЯ наказателно постановление № 68/22.03.2013 година на началника на РУП-град Карнобат на Ж.Д.С.,ЕГН-**********,***,със съдебен адрес : Община Карнобат,Област Бургас,град Карнобат,ул.”Г.Д.” № 6,адвокат Д.В.,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 400 лева на основание чл.315, ал.1,т.1 във връзка с чл.315,ал.1,предложение второ/във връзка с чл.264,ал.3/ от КЗ.  Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.     РАЙОНЕН СЪДИЯ :          НП-отменено
В законна сила от 9.9.2013г.

7

НАХД No 304/2013

Чл.78а НК

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Х.В.К.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 2.8.2013г.
  Р Е Ш И :      ПРИЗНАВА обвиняемият Х.В.К.,ЕГН-**********,***,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 18.07.2013 година около 15.35 часа в град Карнобат,Област Бургаска,по улица „Съби Димитров” ,управлявал лек автомобил,марка „ВАЗ 2103”,с регистрационен номер „ А 2932 ВМ”,без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишния срок от наказанието му по административен ред с НП № 215/04.07.2012 година на Пламен Дойнов Чолаков-началник на РУП-град Карнобат,влязло в законна сила на 13.08.2012 година,за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление,което му деяние представлява престъпление по чл. 343в,ал.2,във връзка с чл.343в,ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.  ОСЪЖДА Х.В.К.,ЕГН-**********,***,да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат.  НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от днес за обвиняемия и от съобщаването му на районния прокурор.       РАЙОНЕН СЪДИЯ:                
Х.В.К.
Мотиви от 2.8.2013г.
В законна сила от 22.8.2013г.