РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 23.7.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1100/2012

Вещни искове

Ц.М.Н.,
И.М.П.

К.С.И.,
Ж.С.Г.,
М.С.П.

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 23.7.2013г.

2

ЧНД No 281/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

А.М.Ч.

Председател и докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 23.7.2013г.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. 1 НК на А.М.Ч. с ЕГН ********** от гр.Карнобат едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду наказанията наложени му по НОХД №492/2011 г. по описа на РС- Карнобат и НОХД №209/2013 по описа на КРС, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор.   ПРИСПАДА на основание чл.25,ал.2 от НК при изпълнение на така наложеното общо най-тежко наказание в размер на една година лишаване от свобода времето, през което А.М.Ч. е търпял наказание „лишаване от свобода” по НОХД № 492/2011г. по описа на КРС, считано от 08.02.2013г. до влизане в сила на настоящото определение.  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23,ал.3 НК към така определеното общо най-тежко наказание в размер на една година лишаване от свобода и наказанието ГЛОБА в размер на 200лв.  ПОСТАНОВЯВА наказанието по НОХД № 156/2013г. по описа на РС- Карнобат в размер на шест месеца лишаване от свобода да се изтърпи отделно от определеното общо най-тежко наказание при първоначален строг режим в затвор.  
А.М.Ч.
НАЛАГА на основание чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. 1 НК на А.М.Ч. с ЕГН ********** от гр.Карнобат едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду наказанията наложени му по НОХД №492/2011 г. по описа на РС- Карнобат и НОХД №209/2013 по описа на КРС, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор.   ПРИСПАДА на основание чл.25,ал.2 от НК при изпълнение на така наложеното общо най-тежко наказание в размер на една година лишаване от свобода времето, през което А.М.Ч. е търпял наказание „лишаване от свобода” по НОХД № 492/2011г. по описа на КРС, считано от 08.02.2013г. до влизане в сила на настоящото определение.  ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл. 23,ал.3 НК към така определеното общо най-тежко наказание в размер на една година лишаване от свобода и наказанието ГЛОБА в размер на 200лв.  ПОСТАНОВЯВА наказанието по НОХД № 156/2013г. по описа на РС- Карнобат в размер на шест месеца лишаване от свобода да се изтърпи отделно от определеното общо най-тежко наказание при първоначален строг режим в затвор.  
В законна сила от 12.8.2013г.

3

НАХД No 289/2013

По ЗГ и ЗЛОД

С.М.П.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 23.7.2013г.
  Р Е Ш И :     ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1082/27.05.2013 година на директора на РДГ-град Бургас,Област Бургаска, в частта му,в която на С.М.П.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 500 лева на основание чл.266,ал.1 във връзка с извършено нарушение разпоредбата на чл.213,т.2 от Закона за горите,като освен това са отнети на основание чл.273,ал.1 също от Закона за горите вещите, предмет на нарушението,а именно – 48.00 пространствени кубически метра дърва за огрев от дъб и цер, като намалява размера на наложената му глоба от 500 лева на 100 лева.  ОТМЕНЯ като неправилно наказателно постановление № 1082/27.05.2013 година на директора на РДГ-град Бургас,Област Бургаска, в частта му,в която на основание чл.273,ал.1 от Закона за горите е отнета в полза на държавата вещта,послужила за извършване на нарушението,съответно-един брой товарен автомобил,марка „МАН”,с регистрационен № „А 77-62 КС” и едно ремарке с регистрационен № „У 41-41 ЕЕ”, собственост на С.М.П.,ЕГН-**********,***.  ОСЪЖДА С.М.П.,ЕГН-**********,***,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5/пет/лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист.  Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския  административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.     РАЙОНЕН СЪДИЯ :              НП-изменено

4

ЧНД No 290/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

Б.В.Б.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 23.7.2013г.
Б.В.Б.
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1 във връзка с чл.23, ал.1 от НК налага на осъдения Б.В.Б., най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 519/2012 година и по НОХД № 274/2013 година-двете по описа на Районен съд-град Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер една година и десет месеца.НА ОСНОВАНИЕ чл.61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален „строг” режим на изтърпяване наложеното на осъдения Б.В.Б. най-тежко наказание,увеличено на основание чл.24 от НК с три месеца, или общо в размер на две години и един месец, което да бъде изтърпяно в затвор. НА ОСН. чл.59, ал.1 от НК приспада времето, през което същия е бил задържан под стража по стража по НОХД № 274/2013 година по описа на РС– гр.Карнобат, считано от 21.06.2013 година до привеждането на присъдата в изпълнение.НА ОСНОВАНИЕ чл. 25 ал.2 от НК приспада от така наложеното най- тежко наказание на осъдения Б., увеличено на основание чл. 24 от НК с три месеца, изтърпяното от същият наказание по горепосочените присъди.
В законна сила от 7.8.2013г.