О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 396 / 19.7.2013г.

 

град Карнобат

 

Карнобатски районен съд, граждански състав

на деветнадесети юли  две хиляди и тринадесета година

в закрито заседание в следния състав:                                                                                  

                                                                                     Председател: Мариела Иванова

                                                                               

като разгледа докладваното от съдия Иванова гр. д.  №619 по описа на КРС за 2013година, за да се произнесе, взе предвид следното:

           

Производството е по реда на чл. 52, вр. чл. 49, ал. 1 от ЗН.

Образувано е по молба на Я.В.В. с ЕГН ********** *** 7, с която прави писмено изявление за отказ от наследството на Г.П.В.,***, починала на 03.04.2013г. и моли същият да бъде вписан в особената книга в Карнобатски районен съд.

Съдът, след като се запозна с молбата и приложените към нея писмени доказателства, приема за установено следното:

Отказът от наследство е едностранно изявление от лице, за което се е породило право на наследяване, насочено към прекратяване на правото на наследяване и пораждащо права за другите наследници - чл. 53 от ЗН, за действителността на което е достатъчна писмена форма и чието действие се поражда след вписването в специалната книга към районния съд по разпореждане на районния съдия. Местно компетентният районен съд да извърши вписването е този по местооткриването на наследството.

Видно от представеното удостоверение за наследници № 14/05.04.2013г. на общ.Карнобат, молителката като дъщеря  на починалата на 03.04.2013г.  Г.П.В. е наследник по закон на същия. Лицето е било с постоянен адрес с.Прилеп, където съгласно чл. 1 от ЗН, е мястото на откриване на наследството. Следователно, компетентен да се произнесе по молбата е именно Карнобатски районен съд.

Със смъртта на Г.П.В. и откриване на наследството за молителката възниква право на наследяване на имуществото на починалото лице в съответна, определена от Закон за наследството, част - чл. 5 - 10 от ЗН. Отказът от наследство не е ограничен със срок, поради което и към настоящия момент е валидно направен.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че са налице предпоставките за извършване на вписване на едностранното изявление на молителя за отказа му от наследството на Г.П.В..

 Така мотивиран и на основание чл. 52, вр. чл. 49, ал. 1 от ЗН, Карнобатски районен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

                                                         

Да се впише в особената книга по чл. 49, ал. 1 от ЗН водена в Карнобатски районен съд отказът на Я.В.В. с ЕГН ********** *** 7 от наследството на Г.П.В.,***, починала на 03.04.2013г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Районен съдия: