Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                                                        № 116 / 16.7.2013 г.

 

                                     град Карнобат.16.07.2013 година

 

 

                                     В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

 

    Карнобатският районен съд,……….колегия,в публичното си заседание

на шестнадесети юли две хиляди и тринадесета година в състав :

                                                

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

                                                

                                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                   2.

 

при секретаря Д.С. и в присъствието на прокурора………..,като

разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ АНХД № 258 по описа за 2013 година,за да се произнесе взе предвид :

 

Производството по делото е образувано по реда на чл. 375 и следващите от НПК.

С постановление на Районна прокуратура-град Карнобат от 14.06.2013 година е направено предложение обвиняемият А.Ю.Ш.,ЕГН-**********,***,да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание за това,че като пълнолетно лице,което без да е сключило граждански брак,от 18.07.2012 година до 31.10.2012 година в град Сунгурларе,Област Бургаска,заживял съпружески с лице от женски пол-Нежля Гинева Кискинова,ЕГН-**********,***,на 15 години,ненавършила 16 годишна възраст.

Обвиняемият признава вината си и моли съда да му наложи административно наказание в минималния размер,предвиден в закона.

Представителят на районната прокуратура-град Карнобат не се явява в съдебно заседание и не взема становище.

По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка :

Непълнолетната свидетелка Нежля Гинева Кискинова,родена на *** година и обвиняемият А.Ю.Ш.,който навършил пълнолетие на 18.07.2012 година заживели съпружески от навършване на пълнолетие на обвиняемия Ш. в дома на родителите на същия в град Сунгурларе, Област Бургаска,ул.”Родопи „ № 17.За съжителство помежду им родителите на обвиняемия Ш. и на непълнолетната свидетелка Нежля Гинева Кискинова не се противопоставили.Когато заживели съпружески,свидетелката Нежля Гинева Кискинова била навършила 15 годишна възраст,а обвиняемият А.Ю.Ш. бил навършил пълнолетие на 18.07.2012 година.Двамата нямали сключен граждански брак,тъй-като свидетелката Нежля Гинева Кискинова нямала навършени 16 години.По време на съжителството си с обвиняемия А.Ю.Ш.,непълнолетната свидетелка Нежля Гинева Кискинова родила на 22.07.2012 година детето Юри Нежля Кискинов,което не било припознато от бащата- А.Ю.Ш..Обвиняемият и непълнолетната свидетелка Кискинова живели във фактическо съжителство до 31.10.2012 година,като до тогава нямали сключен граждански брак,тъй-като непълнолетната свидетелка Нежля Гинева Кискинова не била навършила 16 годишна възраст.Понастоящем обвиняемият А.Ю.Ш. и непълнолетната свидетелка Нежля Гинева Кискинова нямали сключен граждански брак.

В случая съдът намира, че са налице условията на чл. 78А от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане административно наказание на същия.За престъплението по чл. 191,ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода за срок до две години или пробация,както и обществено порицание. От приложеното по дознанието свидетелство за съдимост се установява, че обвиняемият А.Ю.Ш. е бил пълнолетен по време на извършеното деяние, не е осъждан и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда  на раздел ІV, глава VІІІ от НК.От извършеното престъпление няма причинени имуществени вреди.

Ето защо съдът счете,че обвиняемият А.Ю.Ш. следва да бъде освободен от наказателна отговорност,като му се наложи административното наказание глоба в размер на 1000,00 лева.

По преценка на настоящата инстанция с така наложеното на нарушителя административно наказание ще се постигнат успешно целите на сингуларната и генерална превенции,като се въздейства поправително и превъзпитаващо не само по отношение на този нарушител,но така също и по отношение на всички граждани, склонни към подобни деяния.

За да достигне до този си извод,съдът се съобрази  при определяне наказанието на обвиняемия Ш. освен с гореизложеното и с критичното му отношение към извършеното и разкаянието му в тази връзка, а също така и с материалното му положение и по-конкретно с това,че същият понастоящем е безработен.

Предвид гореизложеното и на основание чл.378,ал.4,т.1 от НПК съдът

                                     Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемият А.Ю.Ш.,ЕГН-**********,***,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че като пълнолетно лице,което без да е сключило граждански брак,от 18.07.2012 година до 31.10.2012 година в град Сунгурларе,Област Бургаска,заживял съпружески с лице от женски пол-Нежля Гинева Кискинова,ЕГН-**********,***,на 15 години,ненавършила 16 годишна възраст,което му деяние представлява престъпление по чл. 191,ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.

ОСЪЖДА А.Ю.Ш.,ЕГН-**********,***, да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от днес за обвиняемия и от съобщаването му за районния прокурор.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: