Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

                                                        № 133 / 16.7.2013 г.

 

                                     град Карнобат,16.07.2013 година

 

 

                                 В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

   Карнобатският районен съд,колегия…………..,в публичното си заседание на шестнадесети юли през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

                                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                 2.

 

при секретаря Д.С. и в присъствието на прокурора….. като разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ гражданско дело № 148 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното :

   Производството по делото е образувано по повод предявен положителен установителен иск с правно основание чл.422,ал.1,във връзка с чл.415,ал.1 във връзка с чл.124,ал.1от ГПК,във връзка с чл.79 от ЗЗД.

Ищецът твърди в молбата си ,че по повод подадено от него заявление за издаване заповед за изпълнение на основание чл.410 от ГПК било образу-вано частно гражданско дело № 1359/2012 година по описа на Районен съд-град Карнобат,по което съответно била издадена такава заповед против ответника.Съгласно посочената заповед ответникът /длъжник/ следвало да заплати на ищеца/кредитор/ сумата 357.87 лева,законната лихва върху главницата от 357.87 лева,считано от датата на предявяване заявлението за издаване заповед за изпълнение до окончателното изплащане на задължението,както и направените по делото разноски в размер общо на 125.00 лева.По този повод от страна на ответника /длъжник/било подадено възражение,с което той оспорил основанието и размера на вземането на своя кредитор,което именно пък породило правния интерес у ищеца от предявяването на настоящия иск.

Ищецът твърди в молбата си ,че по повод подадено от него заявление за издаване заповед за изпълнение на основание чл.410 от ГПК било образу-вано частно гражданско дело № 1359/2012 година по описа на Районен съд-град Карнобат,по което съответно била издадена такава заповед против ответника.Съгласно посочената заповед ответникът/длъжник/ следвало да заплати на ищеца/кредитор/ сумата 357.87 лева,както и законната лихва върху главницата от 357.87 лева,считано от датата на предявяване заявлението за издаване заповед за изпълнение до окончателното изплащане на задължението,както и направените по делото разноски в размер общо на 125.00 лева. По този повод от страна на ответника/длъжник/било подадено възражение,с което той оспорил основанието и размера на вземането на своя кредитор,което именно пък породило правния интерес у ищеца от предявяването на настоящия иск.

Ответникът не е представил в срока по чл.131 от ГПК отговор на исковата молба,с който да вземе становище по  предявения срещу му иск,респективно-относно неговата основателност и доказаност в неговия размер.

Въпреки редовното призоваване на ответната страна,в съдебно заседание същата не се явява нито лично,нито чрез свой представител,който да изрази становище по иска.Не е представено от нейна страна и писмено такова.

С нарочна молба процесуалният представител на ищеца е направил искане съдът да  постанови неприсъствено решение.В тази връзка съдът прие,че са налице предпоставките за постановяване исканото неприсъствено решение.За да достигне до този си извод изходи от следните обстоятелства :

В срока по чл. 131 ГПК ответната страна не е депозирала писмен отговор. Същата не се представлява/явява чрез свой представител/от свой представител в първото по делото заседание,като освен това не е направила искане за разглеждането му в негово отсъствие.

Разпоредбата на чл. 238 от ГПК предвижда възможността ищецът да поиска от съда  постановяването на неприсъствено решение против ответника.В този случай съдът постановява решението си, като в мотивите му е достатъчно да се укаже,че същото  се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

Съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за произнасяне с решение по чл.238,ал.1 от ГПК.

С оглед събраните по делото доказателства,съдът намира,че искът за приемане за установено,че в полза на ищеца съществува вземане в размер на 357.87 лева,за законната лихва върху главницата от 357.87 лева,считано от датата на предявяване заявлението за издаване заповед за изпълнение до окончателното изплащане на задължението,както и направените по частно-гражданското дело № 1359/2012 година по описа на настоящата инстанция разноски в размер общо на 125.00 лева,т.е.претенцията му е напълно основателна и като такъв той следва да бъде уважен.

Съобразно гореизложеното,съдът постанови на основание чл.239,ал.1 от ГПК настоящото неприсъствено решение без да излага мотивите си за това.

Освен това съдът счете,че ответната страна е необходимо да бъде осъдена да заплати на ищеца направените от него съдебни разноски  в размер на 25.00 лева,както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 лева,а на държавата по сметката на Районен съд-град Карнобат-държавна такса на основание чл.1 от Тарифата за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК,във  връзка с  чл. 78 ал. 6 от ГПК в размер на 50.00 лева,както и държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи в размер на 10.00 лева,която сума също следва да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат.

Мотивиран от гореизложените съображения,съдът

 

 

                                                 Р    Е    Ш    И   :

 

  ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО,че в полза на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД,ЕИК : 812115210,със седалище и адрес на управление : град Бургас,кв.”Победа”,ул.”Генерал Владимир Вазов” № 3, представлява-но от Ганчо Йовчев Тенев-изпълнителен директор,съществува вземане срещу Х.И.В.,ЕГН-**********,***,за сумата 357.87 /триста петдесет и седем лева и осемдесет и седем ст./ лева, представляваща  стойността на доставена,отведена и пречистена вода,но неизплатена такава за периода от 21.01.2008 година до 25.10.2012 година с отчетен период по фактури от 20.11.2007 година до 04.10.2012 година,законната лихва върху главницата,считано от датата на подаване заявлението/молбата/за издаване заповед за изпълнение по частно гражданско дело № 1359/2012 година по описа на Районен съд-град Карнобат до окончателното изплащане/погасяване/ на задължението,а също така и за присъждане в полза на ищеца на сумата 125.00 /сто двадесет и пет/лева,представляваща разноски,направени от него в образуваното по реда на чл.410 от ГПК заповедно производство по приложеното ч. гр. д. № 1359/2012 година по описа на Районен съд-град Карнобат.

ОСЪЖДА Х.И.В.,ЕГН-**********,***,да заплати на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД,ЕИК : 812115210,със седалище и адрес на управление : град Бургас,кв. ”Победа”, ул.”Генерал Владимир Вазов” № 3,представлявано от Ганчо Йовчев Тенев-изпълнителен директор, направените от същото дружество разноски по делото в размер на  25.00 лева,както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 лева,а на държавата по сметката на Районен съд-град Карнобат-държавна такса на основание чл.1 от Тарифата за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК,във  връзка с  чл. 78 ал. 6 от ГПК в размер на 50.00 лева,както и държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи в размер на 10.00 лева,която сума също следва да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двусед-мичен срок,считано от връчването му на страните.

                                                                                                                                               

                                                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ :