РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 16.7.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 148/2013

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

Х.И.В.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 16.7.2013г.
Р Е Ш И :     ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО,че в полза на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД,ЕИК : 812115210,със седалище и адрес на управление : град Бургас,кв.”Победа”,ул.”Генерал Владимир Вазов” № 3, представлява-но от Ганчо Йовчев Тенев-изпълнителен директор,съществува вземане срещу Х.И.В.,ЕГН-**********,***,за сумата 357.87 /триста петдесет и седем лева и осемдесет и седем ст./ лева, представляваща стойността на доставена,отведена и пречистена вода,но неизплатена такава за периода от 21.01.2008 година до 25.10.2012 година с отчетен период по фактури от 20.11.2007 година до 04.10.2012 година,законната лихва върху главницата,считано от датата на подаване заявлението/молбата/за издаване заповед за изпълнение по частно гражданско дело № 1359/2012 година по описа на Районен съд-град Карнобат до окончателното изплащане/погасяване/ на задължението,а също така и за присъждане в полза на ищеца на сумата 125.00 /сто двадесет и пет/лева,представляваща разноски,направени от него в образуваното по реда на чл.410 от ГПК заповедно производство по приложеното ч. гр. д. № 1359/2012 година по описа на Районен съд-град Карнобат.  ОСЪЖДА Х.И.В.,ЕГН-**********,***,да заплати на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД,ЕИК : 812115210,със седалище и адрес на управление : град Бургас,кв. ”Победа”, ул.”Генерал Владимир Вазов” № 3,представлявано от Ганчо Йовчев Тенев-изпълнителен директор, направените от същото дружество разноски по делото в размер на 25.00 лева,както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 лева,а на държавата по сметката на Районен съд-град Карнобат-държавна такса на основание чл.1 от Тарифата за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК,във връзка с чл. 78 ал. 6 от ГПК в размер на 50.00 лева,както и държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи в размер на 10.00 лева,която сума също следва да се приведе по сметката на Районен съд-град Карнобат.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двусед-мичен срок,считано от връчването му на страните.     РАЙОНЕН СЪДИЯ :                      
В законна сила от 12.8.2013г.

2

НАХД No 258/2013

Чл.78а НК

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

А.Ю.Ш.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 16.7.2013г.
Р Е Ш И :    ПРИЗНАВА обвиняемият А.Ю.Ш.,ЕГН-**********,***,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че като пълнолетно лице,което без да е сключило граждански брак,от 18.07.2012 година до 31.10.2012 година в град Сунгурларе,Област Бургаска,заживял съпружески с лице от женски пол-Нежля Гинева Кискинова,ЕГН-**********,***,на 15 години,ненавършила 16 годишна възраст,което му деяние представлява престъпление по чл. 191,ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева.  ОСЪЖДА А.Ю.Ш.,ЕГН-**********,***, да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат.  НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от днес за обвиняемия и от съобщаването му за районния прокурор

3

НОХД No 296/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

А.С.К.

Председател и докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 16.7.2013г.
На осн. чл. 197, т.1 вр. чл.194, ал.1 от НК, чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” от НК, на обв.АНГЕЛИНА С.К. се налага наказание ПРОБАЦИЯ, при следните проб. мерки: - ЗАДЪЛЖ. РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТ. АДРЕС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, която ще се изпълни чрез явяване и подп. на обв.пред проб. служител или опред.от него длъжн.лице при период. 2 пъти седмично; ЗАДЪЛЖ. ПЕРИОД. СРЕЩИ С ПРОБ.СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО с продължителност 120 часа годишно, в рамките на 1 година.  
А.С.К.
На осн. чл. 197, т.1 вр. чл.194, ал.1 от НК, чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” от НК, на обв.АНГЕЛИНА С.К. се налага наказание ПРОБАЦИЯ, при следните проб. мерки: - ЗАДЪЛЖ. РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТ. АДРЕС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, която ще се изпълни чрез явяване и подп. на обв.пред проб. служител или опред.от него длъжн.лице при период. 2 пъти седмично; ЗАДЪЛЖ. ПЕРИОД. СРЕЩИ С ПРОБ.СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО с продължителност 120 часа годишно, в рамките на 1 година.  
В законна сила от 16.7.2013г.