РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 8.7.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 180/2013

Делби

В.А.И.

Д.Й.Д.,
Д.Д.Д.,
Г.Д.Д.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 8.7.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 180/2013 година по описа на Районен съд-град Карнобат. ОСЪЖДА В.А.И.,ЕГН-**********,***,със съдебен адрес : град Карнобат,Област Бургаска,бул.”България” № 13,ет.2,адвокат П.П.,да заплати държавна такса в размер на 25.00 лева,както и сумата 5.00 лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,които суми да се приведат по сметката на Районен съд-град Карнобат. Настоящото определение на основание чл.275,ал.1,във връзка с чл.274, ал.1,т.1 от ГПК може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок,считано от съобщаването му на страните.     РАЙОНЕН СЪДИЯ : 

2

НОХД No 218/2013

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

С.А.К.

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 8.7.2013г.
На основание чл. 354в, ал. 1 от НК, вр. чл. 27, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 55, ал. 1, т.1 от НК на подсъдимия се налагала наказание от 1 година ЛОС и глоба в размер на 500 лева. На основание чл. 66 от НК се отлага изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода в размер на 1 година за срок от три години. 
С.А.К.
В законна сила от 8.7.2013г.