РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 28.6.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1328/2012

Вещни искове

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Й.Г.Д.

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 28.6.2013г.
ОДОБРЯВА спогодба постигната между страните по делото, по силата на която ответникът Й. Г.Д., ЕГН ********** чрез своята майка и законен представител – В.С.А.,*** се задължава да заплати на Гаранционен фонд – гр.София ,ул.Граф Игнатиев №2, ЕИК: 121446665, представляван от Изпълнителен директор и Председател на УС на ГФ Б.И.М., със съдебен адрес – гр.Бургас, бул .Христо Ботев №40, ет.2 –адвокат П.Ч. сумата от 970,05 лв. /деветстотин седемдесет лв. 05 ст./, ведно със законната лихва върху главницата от 920.05 лв. /деветстотин и двадесет лв. 05 ст./, начиная от датата на завеждане на исковата молба – 15.12.2012 година до окончателното плащане, на десет вноски, всяка от които платима до 10 (десето) число на съответния месец, начиная от 10.07.2013 г. (десети юли две хиляди и тринадесета година), а именно: Първа вноска в размер на 97,05 (деветдесет и седем лева и пет ст.) – платима в срок до 10.07.2013 г. и още девет равни месечни вноски, всяка от които в размер на 97 (деветдесет и седем) лева, платими до 10 (десето) число на съответния месец. Сумите ще се изплащат по банкова сметка ***.
В законна сила от 28.6.2013г.

2

Гражданско дело No 1376/2012

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ФОКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЧЕНЪЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД

ПАНОРАМА ООД -КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 28.6.2013г.

3

НОХД No 271/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

П.Б.М.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 28.6.2013г.
П.Б.М.
На осн. чл.195, ал.1, т.3, предл.ІІ-ро, т.4, предл.І-во и ІІ-ро и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия П.Б.М. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия П.Б.М. наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ
В законна сила от 28.6.2013г.