РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 25.6.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 58/2013

Изменение на издръжка

С.С.С.

М.Г.К.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 25.6.2013г.
Р Е Ш И :  ИЗМЕНЯ размера на присъдената в полза на малолетното дете Г.М.К.,ЕГН-**********, представлявано от С.С.С.,ЕГН-**********,в качеството й на ищец-майка и законен представител на същото,двамата с постоянен адрес : град Карнобат,Област Бургаска,ул.”Москва” № 81,бл.18,вх.Б1ет.2,ап.-десен,представлявана от адвокат С.Х.Г.-Т.,***,със спогодба по гражданско дело № 205/2007 година по описа на Районен съд-град Карнобат,която М.Г.К.,ЕГН-**********,***,е бил осъден да заплаща на детето си си,увеличавайки нейния размер от 70/седемдесет/ лева на 90.00/деветдесет/ лева . ОСЪЖДА М.Г.К.,ЕГН-**********,***,да заплаща на малолетното си дете Г.М.К.,ЕГН-**********,по 90.00/деветдесет/лева месечна издръжка,считано от 24.01.2013 година до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване. НА ОСНОВАНИЕ чл.242,ал.1 от ГПК ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в тази му част. ОСЪЖДА М.Г.К.,ЕГН-**********,***, да заплати на С.С.С.,ЕГН-**********,в качеството й на ищец-майка и законен представител на същото,с постоянен адрес : град Карнобат,Област Бургаска,ул.”Москва” № 81,бл.18,вх.Б1ет.2,ап.-десен,представлявана от адвокат С.Х.Г.-Т.,***,направените от същата разноски по делото съразмерно с уважената част от иска в размер на 175.00/сто седемдесет и пет/лева,както и сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд. ОСЪЖДА М.Г.К.,ЕГН-**********,***,да заплати в полза на държавата държавна такса в размер на 50.00 /петдесет/лева,както и сумата 10 /десет/ лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителни листи,които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд. ОТХВЪРЛЯ предявеният иск в останалата му част до размер на 180.00 /сто и осемдесет/лева, като неоснователен и недоказан. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчване преписи от същото на страните.     РАЙОНЕН СЪДИЯ :         

2

Гражданско дело No 92/2013

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

ЕТ" АСМАРАЛ -ТЕОДОР ИВАНОВ"

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ГР. СТАРА ЗАГОРА

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 25.6.2013г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.232 от ГПК прекратява производството по гр.д. № 92/2013 година по описа на РС-Карнобат, поради оттегляне на иска. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ. 

3

Гражданско дело No 211/2013

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

З.А.Ч.

Х.А.А.,
А.А.А.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 25.6.2013г.
одобрява постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави
В законна сила от 25.6.2013г.

4

НАХД No 155/2013

По ЗД по пътищата

С.Г.Т.

РУП КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 25.6.2013г.
НП-отменено

5

ЧНД No 182/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Д.А.Х.

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 25.6.2013г.
Д.А.Х.
 НА ОСНОВАНИЕ чл.25,ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК налага на осъдения Д.А.Х., най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 222/2011г., НОХД № 226/2011г. и НОХД № 227/2011г.- по описа на КРС, а именно: 6 мес. ЛОС.НА ОСНОВАНИЕ чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА наложеното най-тежко наказание 6 мес. ЛОС на осъдения Д.А.Х. с 3 мес. ЛОС. НА ОСНОВАНИЕ чл.61, т. 2 от ЗИНЗС определя първонач. „строг” режим на изтърпяване наложеното на осъдения Д.А.Х. най-тежко наказание, увеличено на основание чл. 24 от НК с 3 мес. ЛОС, което да бъде изтърпяно в затвор.  НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на осъдения Д.А.Х. най-тежко наказание, увеличено на основание чл. 24 от НК с три месеца лишаване от свобода или общо в размер на девет месеца лишаване от свобода изтърпяното от него наказание лишаване от свобода по което и да е от горепосочените НОХД.  ПРИВЕЖДА в изпълнение определение № 31 от 27.04.2011година на КРС, с което е одобрено споразумението по НОХД № 92/2011година по описа на КРС, по което на осъдения Д.А.Х. е било определено наказание шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение на основание чл. 69, ал.1 от НК е било отложено за срок от три години. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража определя първоначален „строг” режим на изтърпяване така приведеното в изпълнение наказание лишаване от свобода, наложено на осъдения Д.А.Х. по посоченото по- горе НОХД № 92/2011 година по описа на КРС, което да бъде изтърпяно в затвор.  НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК налага на осъдения Д.А.Х. най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 340/2011година, НОХД № 240/2011година, НОХД № 355/2011година, НОХД № 306/2011година, НОХД № 280/2011година, НОХД № 369/2011година, НОХД № 332/2011година и НОХД № 217/2012година– всички по описа на КРС в размер на две години лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК увеличава наложеното най-тежко наказание в размер на две години лишаване от свобода на осъдения Д.А.Х. с една година лишаване от свобода, при което същото ще възлезе на три години лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален „строг” режим на изтърпяване наложеното на осъдения Д.А.Х. най-тежко наказание, увеличено на основание чл. 24 от НК с една година лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно в затвор. НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК приспада от така наложеното на осъдения Д.А.Х. най-тежко наказание, увеличено на основание чл. 24 от НК на три години лишаване от свобода, изтърпяното от него наказание лишаване от свобода по което и да е от горепосочените НОХДела.            

6

НАХД No 205/2013

По ЗД по пътищата

М.Ж.А.

РУП КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 25.6.2013г.
НП-отменено