Р Е Ш Е Н И Е

№ 119 / 24.6.2013 г.                                        

                             24.06- 2013 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Карнобатски районен съд                                     ІІ състав

На  двадесет и първи  май  две хиляди и тринадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар  Д.С.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело №  123   по описа за 2013 година, и за да се произнесе взе предвид : 

          Предявената молба е с правно основание чл. 34 от ЗС, вр. чл. 341 и сл. ГПК.

Производството по делото е образувано по повод искова от образувано по повод искова молба  от Т.Д.Ж. ***, Ж.Д.И. *** и И.Д. *** , тримата чрез адвокат С.Х.Г.-Т. *** , адрес на кантора на АД „Т. и Г. „ за получаване на призовки и  съобщения по делото : гр.К.*******  против М. *** и Н.М.И. *** , с която желаят съдът да постанови решение, с което да допусне извършване на съдебна делба  на недвижим имот, находящ се в  с.С.************** : дворно място с площ  1425 кв.м., образуващо урегулиран  поземлен имот / УПИ / № І- 86 от квартал 9 по действащия застроителен  и регулационен / подробен  устройствен / план на селото , при граници : изток- УПИ № ІІ- 84 , запад- улица , север – улица и юг – УПИ № Х- 86 , при квоти : ½ идеална част , общо за ищците  Т.Д.Ж. с ЕГН **********, Ж.Д.  И. с ЕГН ********** и И.Д.Ж. с ЕГН ********** и  ½ идеална част за ответниците – съпрузите М.И.М.  с ЕГН  **********  и Н.М.И. с ЕГН **********, с правно основание чл. 34 от ЗС, вр. чл.341 и сл. ГПК .

         В законния срок ответниците М.И.М. и Н.М.И.  чрез пълномощника си – адвокат А.П.Т. *** , представя писмен отговор на исковата молба.

С отговора си на исковата молба ответниците твърдят, че  претенцията за делба е  основателна.

Твърдят, че  няма пречка при изразено съгласие от страна на ищците съсобствеността да се  ликвидира  по заявеният от ищците начин  чрез постигане на съдебна спогодба.

    След  преценка на събраните по делото доказателства, съдът от фактическата страна намира за установено следното :  Установява се от представеното   и  прието по делото  надлежно заверено копие от решение № 151 от 07.12-2009г. постановено по гражданско дело № 117 по описа за 2008 година на Карнобатски районен съд , че  със същото прието за установено по  отношение на  М.И.М. ***,  Михаил Христов Величков  с ЕГН  ********** *** Иванчо Желязков И. с ЕГН  ********** от гр.С.  че  ищците Т.Д.Ж. *** , Ж.Д.И. *** и  И.  Д.Ж. ***  собственици на  недвижим имот , находящ се в  с.С., а именно :  1/ 2 ид. част от дворно място цялото с площ от 1425 кв.м. , образуващо УПИ № І-86 от квартал 9 по действащия застроителен  и регулационен ( подробен устройствен )  план  на селото , при граници: изток-УПИ №ІІ- 84( на И.И. ***, север – улица , юг- УПИ № Х /  на наследници  Г. С. / и реално намиращите се в  западната част на гореописания поземлен имот :масивна  жилищна сграда със застроена площ  71 кв.м. , състояща се от  сутерен и в жилищния етаж  две стаи и коридор , подобрения и  насаждения ( лозе и овошки), при  квоти на притежание Т.Д.Ж. -4/6 идеални  части, а Ж.Д.И. и И.Д.Ж. – всеки по  на 1/ 6 идеална  част, на основание чл. 124, ал.1 ГПК.Като със същото решение 151 от 07.12-2009г. постановено по гражданско дело № 117 по описа за 2008 година на К. районен съд бил отменен   нотариален  акт за покупко- продажба на недвижим имот  с №187 , том І, рег. 670, н.д.№ 173 / 2001г. по регистъра на нотариус № *** на НК  действащ  в района на РС град К. в частта, с която И. Ж. И.  продава на М. Х. В. – процесния  недвижим имот: 1/ 2 идеална  част от дворно място цялото с площ от 1425 кв.м. , образуващо УПИ № *** от квартал 9 по действащия застроителен  и регулационен ( подробен устройствен )  план  на селото , при граници: изток-УПИ №ІІ- **( на И.И. ***, север – улица , юг- УПИ №Х ( на н-ци Г. С. ) , заедно с подобрения и  насаждения , на основание чл. 537, ал.2 ГПК.Както и  бил отменен  и   2.2.нотариален  акт  за покупко-продажба на недвижим имот  с № 39, том VІ , рег.№3390 , н.д. №5428 2007г. по регистъра  на нотариус № 323 на НК действащ  в района на РС град К.  в частта, с която М. Х.  В. продава на М.И.М. – процесния недвижим имот: 1/ 2 идеална  част от дворно място цялото с площ от 1425 кв.м. , образуващо УПИ № І-86 от квартал 9 по действащия застроителен  и регулационен ( подробен устройствен )  план  на селото , при граници: изток-УПИ №ІІ- 84( на И.И. ***, север – улица , юг- УПИ № Х /на н-ци Г. С. /, заедно с подобрения и  насаждения,  на основание чл. 537, ал.2 ГПК.

Видно, че  с решение № VІ -20 от 14.05-2010г. по  въззивно гр. дело № 176 по описа за 2010г. на Б.окръжен съд , последен  ОБЕЗСИЛИ  решение  151 от 07.12-2009г. постановено по гражданско дело № 117 по описа за 2008 година на К.районен съд  в частта,  с която  е прието за установено по отношение на М.И.М. ***, че ищците ищците Т.Д.Ж. *** , Ж.Д.И. *** и  И.  Д.Ж. ***  собственици на  недвижим имот , находящ се в  с.С.****, а именно :  1/ 2 ид. част от дворно място цялото с площ от 1425 кв.м. , образуващо УПИ № *** от квартал ** по действащия застроителен  и регулационен ( подробен устройствен )  план  на селото , при граници: изток-УПИ №***( на И.И. ***, север – улица , юг- УПИ № ** /  на наследници  Г. С. / и реално намиращите се в  западната част на гореописания поземлен имот :масивна  жилищна сграда със застроена площ  71 кв.м. , състояща се от  сутерен и в жилищния етаж  две стаи и коридор и ПРЕКРАТИЛ  производството по делото в тази му част, като недопустимо.

Със същото  решение № VІ -20 от 14.05-2010г. по  въззивно гр. дело № 176 по описа за 2010г. на БОС, последен – Б. окръжен съд  и ОТМЕНИ решение  151 от 07.12-2009г. постановено по гражданско дело № 117 по описа за 2008 година на К. районен съд  и в останалата  обжалвана част , като ВМЕСТО  него ПОСТАНОВИ : ОТХВЪРЛИ иска  на Т.Д.Ж. *** , Ж.Д.И. *** и  И.  Д.Ж. *** против М. *** , с правно основание чл. 124 от ГПК за приемане на установено, че ищците са собственици на следния недвижим  имот , находящ се в  с.С.**** , а именно :  1/ 2 ид. част от дворно място цялото с площ от 1425 кв.м. , образуващо УПИ № *** от квартал 9 по действащия застроителен  и регулационен ( подробен устройствен )  план  на селото , при граници: изток-УПИ №**( на И.И. ***, север – улица , юг- УПИ № ** /  на наследници  Г. С..

Видно, че решение № VІ -20 от 14.05-2010г. по  въззивно гр. дело № 176 по описа за 2010г. на БОС било актакувано пред Върховен Касационен съд  и   последен, с Определение № 214/  25.11-2010г. по  гражданско дело  № 1201 / 2010г.  по описа на ВКС  ПРЕКРАТИЛ  производството по гр.дело № 1201/2010г.  на Върховния касационен съд , 2-ро гражданско отделение и ВЪРНА  делото на Б.окръжен съд  за изпълнение на указания по отстраняване нередовности на касационната жалба с вх.№ 4022/21.06-2010г..Като ВПОСЛЕДСТВИЕ ,  Върховният  касацоинен съд  на Република България , Второ гражданско отделение , по гр.дело №  149/ 2011г. по описа на ВКС  ОТМЕНИ въззивно решение № VІ -20 от 14.05-2010г. по  въззивно гражданско  дело № 176 по описа за 2010г. на Б. окръжен съд  и ВЪРНА  делото на Б. окръжен съд  за ново разглеждане , ОТ ДРУГ СЪСТАВ .

Видно, че   било образувано въззивно гражданско дело № 1285 по описа на БОС ЗА 2011 година  и с решение № V-156 от 17.11-2011г. по въззивно гражданско дело № 1285/ 2011г. по описа на Б. окръжен съд последен  обезсили решение  151 от 07.12-2009г. постановено по гражданско дело № 117 по описа за 2008 година на Карнобатски районен в частта, с която  съдът се е произнесъл  по искането за отмяна , на основание чл. 537, ал.2 от ГПК  на нотариален акт № 187, т.І, д.№ 173/2001г. в частта, с която И. И.  продава на М.  В.  процесния недвижим имот , както и нотарлиален акт № 39 , т.VІ , д.№5428/2007г.  в частта, с която М. В.  продава на М.М.  процесния недвижим имот и ПОТВЪРДИ решение 151 от 07.12-2009г. постановено по гражданско дело № 117 по описа за 2008 година на К. районен, в останалата му част.

При това положение, съдът приема, че решение  151 от 07.12-2009г. постановено по гражданско дело № 117 по описа за 2008 година на К. районен съд е влязло в законна сила и  същото е задължително за „съда, който го е  постановил, и за всички съдилища,учреждения и общини в Република  България, по аргумент на чл. 297 от ГПК, поради което съдът и намира предявеният иск за основателен.Съдът счита, че по  делото не се спори, че  ищецът М.И.М. *** придобива правото на собственост върху ½  ид.част от гореописаният недвижим имот в режим  на съпружеска имуществена общност с ответницата- Н.М.И. ***.

Предвид горното, съдът приема, че налице е съсобственост между страните по делото.Съдът счита, че по силата на чл. 34 , ал.1 от ЗС , всеки съсобственик  може  да  иска делба  на общата вещ, поради което и приема, че предявеният иск е основателен и допустим.

Предвид горното, съдът счита, че не следва да се  обсъждат представените с исковата молба писмени доказателства- заверени копия от нот.акт № 47, том ІІ, д.№ 401 / 1995г.  на КРС, както и нот.акт № 129, т.ІV, д.1333/1991 на КРС, както и нот.акт № 28,т.І, д.67/1992г. на КРС, както и  от нот.акт№ 187, том І, рег.670,д.№ 173/2001г. на нотариус  с рег.№*** Т. В. с район на действие – КРС, както и нот.акт№ 39 , т.VІ, р.№ 3390, д.542/2007г. на същият  нотариус  с рег.№ 323 Т. В. с район на действие – КРС. 

Съдът счита, че  след като налице съсобственост на  недвижим имот, описан подробно в исковата молба и по-горе , и след като няма спор  относно лицата , титуляри на правото на собственост,  следва да бъде  допусната делбата на процесният недвижим имот  между съделителите и при квоти, както следва : ½ ид.част , притежавана в режим на СИО  от съпрузите ответници - М. *** и Н.М.И. *** и за  ищците - Т.Д.Ж. ***, Ж.Д.И. *** и И.Д. *** , тримата чрез адвокат С.Х.Г.-Т. *** , адрес на кантора на АД „Т. и Г. „ за получаване на призовки и  съобщения по делото : гр.К.*** – ½ идеална част , общо , с правно основание чл.34, а.1 от ЗС, вр.чл 341 и сл. ГПК .

  Мотивиран от горното, съдът

 

                       Р   Е   Ш  И :

 

   ДОПУСКА  извършването на съдебна делба на съсобствен недвижим имот,  находящ се в находящ се в  с.С.******** : дворно място с площ  1425 кв.м., образуващо урегулиран  поземлен имот / УПИ / № *** от квартал ** по действащия застроителен  и регулационен / подробен  устройствен / план на селото , при граници : изток- УПИ № *** , запад- улица , север – улица и юг – УПИ № *** , МЕЖДУ СЪДЕЛИТЕЛИТЕ И ПРИ КВОТИ ,  както следва :  ½ идеална част , общо, за ищците  Т.Д.Ж. с ЕГН **********, Ж.Д.  И. с ЕГН ********** и И.Д.Ж. с ЕГН ********** и  ½ идеална част за ответниците – съпрузите М.И.М.  с ЕГН  **********  и Н.М.И. с ЕГН **********, с правно основание чл. 34 от ЗС, вр. чл.341 и сл. ГПК .

    Решението може да се обжалва пред Б. окръжен съд в двуседмичен  срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ  :