РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 24.6.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 54/2013

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

К.Т.Д.

ЯГУРТ ООД ГР.СОФИЯ

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 24.6.2013г.
 ОСЪЖДА ЯГУРТ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София , Община Столична , район Младост ж.к. Младост 2 бл. 209 А ет. 2 ап. 75 с ЕИК 175379832 представлявано от А.Д.Н. с ЕГН ********** – Управител да заплати на К.Т.Д. с ЕГН ********** *** общата сума от 4 600 , 47 лв. – главница включваща следните суми : 1. сумата от 4 066, 21 лв. представляваща неизплатените му трудови възнаграждения дължими се за периода от месец март 2012 година до месец ноември 2012 година включително , 2. сумата от 534, 26 лв. представляваща обезщетение по чл. 224 от КТ за неползван платен годишен отпуск в размер на 25 работни дни , ведно с мораторната лихва за забава върху горепосочената главница в размер на сумата от 213, 88 лв. дължима се за периода от 01.04.2012 г. до датата на завеждането на исковата молба в КРС – 23.01.2013 година , ведно със законната лихва върху главницата от 4 600, 47 лв., начиная от 23.01.2013 година до окончателното й изплащане , като ОТХВЪРЛЯ : главния иск за претендирана главница за трудови възнаграждения до пълния му предявен размер от 4 084 лв. , искът за претендирано обезщетение за неползван платен годишен отпуск до пълния му предявен размер от 910 лв. и също акцесорната претенция за мораторна лихва върху главницата до пълния й предявен размер от 232, 89 лв., като неоснователни и недоказани.  

2

Гражданско дело No 123/2013

Делби

Т.Д.Ж.,
Ж.Д.И.,
И.Д.Ж.

М.И.М.,
Н.М.И.

Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 24.6.2013г.

3

ЧГД No 491/2013

Отказ от наследство

А.Р.Х.

Р.В.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 24.6.2013г.