РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 20.6.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1094/2012

Искове по КТ

Р.Д.Р.

ЯГУРТ ООД ГР.СОФИЯ

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 20.6.2013г.
ОСЪЖДА ЯГУРТ ООД със седалище и адрес на управление гр. София , Община Столична , район Младост ж.к. Младост 2 бл. 209 А ет. 2 ап. 75 с ЕИК 175379832 представлявано от А.Д.Н. с ЕГН ********** и Г.И.Н. с ЕГН ********** – Управители да заплати на Р.Д.Р. с ЕГН ********** *** неизплатените му брутни трудови възнаграждения дължими се за периода от месец септември 2010 г. до месец май 2011 г. включително в размер на общата сума от 3 696, 80 лв. , ведно с мораторната лихва за забава върху горепосочената главница от 3 696, 80 лв. в размер на сумата от 715, 73 лв. дължима се за периода от 01.10.2010 г. до датата на завеждането на исковата молба в КРС – 19.11.2012 година , ведно със законната лихва върху главницата от 3 696, 80 лв., начиная от 19.11.2012 година до окончателното й изплащане , като ОТХВЪРЛЯ акцесорната претенция за мораторна лихва върху същото до пълния й предявен размер от 737, 30 лв., като неоснователна и недоказана .

2

Гражданско дело No 404/2013

Развод по взаимно съгласие

П.М.Н.,
Д.А.Н.

 

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 20.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен на *** с акт за граждански брак № *** от *** на Община Айтос, обл. Бургаска между П.М.Н. и Д.А.Н., поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение.