РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 18.6.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 40/2013

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СУНГУРЛАРЕ

3 - ГРУП ООД

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 18.6.2013г.
ОСЪЖДА “З-Груп” ООД, ЕИК-102812001,с административен адрес : град Приморско,Област Бургаска,ул.”Васил Левски”№ 1,представлявано от Ж.Г.З.,ЕГН-**********,да заплати на Териториално поделение на “Държавно горско стопанство”-град Сунгурларе,ЕИК-2016176540256,представлявано от инж.Мишо Стойчев Жеков,сумата 1474.40 лева,представляваща стойността на закупена,но незаплатена дървесина по фактура № 0000002056/28.12.2010 година, сумата 271.67 лева представляваща дължимо на основание чл.328 от ТЗ обезщетение за забава за периода на забавата до предявяване на иска пред настоящата инстанция, а именно-от 07.04.2011 година до 17.01.2013 година,ведно със законната лихва от постъпването на исковата молба в съда-18.01.2013 година до окончателното изплащане на същата сума,както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 200.00 лева,а на държавата-държавна такса в размер на 70.24 лева и също държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи в размер на 15.00 лева,която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от съобщаването му на страните.     РАЙОНЕН СЪДИЯ :                

2

Гражданско дело No 82/2013

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

В.С.К.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 18.6.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.С.К. с ЕГН ********** *** Макариополски № 2 вх. 1 ет. 5 ап. 4 , че същата дължи на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД с ЕИК 130697606със седалище и адрес на управление гр. София ж.к. Младост 4 , Бизнес парк София сгр. 14 със законен представител Луик Льо Пишу и с процесуален представител юрк. Д.И.В. общата парична сума в размер на 751, 29 лв. включваща следните суми : 1. сумата от 583, 53 лв. представляваща главница по сключен договор за кредит за покупка на стоки и услуги с номер CREX – 02560413 от 25.02.2011 година , 2. сумата от 103, 47 лв. представляваща включена надбавка по чл. 2 от същия договор за кредит за покупка на стоки и услуги № CREX – 02560413 от 25.02.2011 година , както и 3. сумата от 64, 29 лв. представляваща обезщетение за забава върху горепосочената непогасена главница в размер на 583, 53 лв. по чл. 33 от Закона за потребителския кредит дължима се за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит - 04.11.2011 година до 26.11.2012 година , както и отделно законната лихва върху горепосочената главница от 583, 53 лв. начиная от датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК за горепосочената сума № 904 от 10.12.2012 година по ч.гр.д. № 1249 / 2012 г. по описа на КРС – 10.12.2012 година до окончателното изплащане на вземането , както и дължимостта на направените от същото дружество - ищец съдебни разноски в размер на 125 лв. по заповедното производство

3

НАХД No 173/2013

По ЗД по пътищата

Д.А.А.

РУП КАРНОБАТ

Председател и докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 18.6.2013г.
  Р Е Ш И :      ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 522/12.10.2012 година на началника на РУ “П”-град Карнобат,Бургаска област,с което на Д.А.А.,ЕГН-**********,***,били наложени административните наказания “глоба” в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца основание чл.175,ал.1,т.3,предложение второ, от ЗДвП,”глоба” в размер на 50 лева на основание чл.183,ал.4,т.7,предложение първо също от ЗДвП,като на основание Наредба І-1959 от 27.12.2007 година на МВР година му били отнети осем контролни точки и “глоба” в размер на 150 лева на основание чл.179,ал.1,т.6,предложение първо от ЗДвП,във връзка с извършени от същия нарушения разпоредбите на чл.103,предложение второ от ЗДвП,на чл.137а,ал.1 от ЗДвП и на чл.104,ал.1също от ЗДвП,като намалява размера на наложените му по точка 1 и 3 от наказателното постановление наказания както следва : размера на наложената му глоба по първото/по чл. 175,ал.1,т.3,предложение второ, от ЗДвП /-глобата от 200 лева на 50 лева,а лишаването от правоуправление- от шест месеца на един месец,и по третото/по чл.179,ал.1,т.6,предложение първо от ЗДвП/ - глобата от 150 на 50 лева. ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно наказателно постановление № 522/12.10.2012 година на началника на РУ “П”-град Карнобат,Бургаска област В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ. ОСЪЖДА Д.А.А.,ЕГН-**********,***,да заплати по сметката на Карнобатския районен съд сумата 5/пет/лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителен лист. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.      РАЙОНЕН СЪДИЯ :              НП-изменено

4

НОХД No 262/2013

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Й.П.П.

Председател и докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 18.6.2013г.
На осн.чл. 343б, ал.3, вр.чл. 63, ал.1, т.4 от НК чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.ІІ-ро от НК на обв. Й.П.П. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при сл. проб. мерки: - задълж. регистр.по наст. адрес *** при период. два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА, - задълж.период.срещи с проб. служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, - 200 /ДВЕСТА/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА. 
Й.П.П.
На осн.чл. 343б, ал.3, вр.чл. 63, ал.1, т.4 от НК чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.ІІ-ро от НК на обв. Й.П.П. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при сл. проб. мерки: - задълж. регистр.по наст. адрес *** при период. два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА, - задълж.период.срещи с проб. служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, - 200 /ДВЕСТА/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА. 
В законна сила от 18.6.2013г.