Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 113 / 17.6.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и пети април   две хиляди и тринадесета  година................

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР М.

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.…................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….М.……….…………

Гражданско дело номер.......1010........по описа за............2012.............година

Производството по настоящото дело е образувано по повод подадената искова молба от ищецът по настоящото дело “ С. - Д.   “ АД  гр. Д. чрез пълномощника му и процесуален представител  адв. Д.М.    с която той е предявил  обективно съединени искове срещу М. - ** ЕООД село Д. , Община К., обл. Б. с правно основание  чл. 327 ал. 1  от Търговския закон във връзка с чл. 79 от ЗЗД и  чл. 294  ал.1  от Търговския закон във връзка с  чл. 86 ал.1 от ЗЗД     с които искове горепосоченият ищец моли съда да постанови решение  с което да осъди горепосочения ответник  да му заплати сумата от 14 081, 04  лв. с включен ДДС  представляваща дължимата се от него неизплатена главница  по фактура № 868 от 11.03.2010 година  за доставка на препарати , ведно с претендираната мораторна лихва  за забава в размер на 3 762, 60  лв. дължима се за периода от 11.03.2010 година  до 10.10.2012 година , ведно със законната лихва за забава на плащането върху горепосочената главница , начиная от датата на завеждането на  иска в Районен съд К. – 18.10.2012 година  до окончателното й изплащане.Същият горепосочен ищец моли съда  да осъди ответника да му заплати всички направени  от него съдебно деловодни разноски  по настоящото дело.         

В съдебно заседание ищцовата страна редовно призована се явява нейният  процесуален представител , който заявява , че  поддържа така предявените от представляваната от него страна  искове , като моли съда да ги уважи изцяло така както са предявени , като моли съда да осъди ответната страна да заплати на ищцовата страна  , направените от последната съдебно деловодни разноски по делото.

В определеният му от съда едномесечен преклузивен срок по чл. 131 ал.1 от ГПК  ответника посочен по- горе  е подал писмен отговор  по така предявените срещу него обективно съединени искове  в който взема становище  по същите , като ги счита за допустими , но ги оспорва изцяло като неоснователни по съображения изложени в същия отговор и моли съдът да ги отхвърли изцяло като такива , ведно със законните последици от това .  

Ответната страна , редовно призована , се явява в съдебно заседание  нейният  процесуален представител , като същата по този начин не взема друго становище по така предявените срещу нея искове от това в отговора по исковата молба и моли съдът да отхвърли така предявените срещу нея искове изцяло като неоснователни и недоказани .  

След поотделната и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства , съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното :

Не се спори между страните по делото , а е и  видно от приетият като доказателство по настоящото дело договор за производство на незаготвени семена  от хибридна царевица е че на 23.03.2009 година  в град К.  страните по настоящото дело С. - Д. АД гр. Д. и  М. - ** ЕООД село Д. е сключен горепосоченият договор  за производство  на незаготвени  семена от хибридна царевица  , по силата на който  С. - Д. АД гр. Д.  в качеството му на възложител  е възложило , а ответникът Меркурий- 64 ЕООД село Д. като изпълнител се е задължило  да произведе  незаготвени семена от хибридна царевица  Исикс  върху земеделска земя с площ от 430 дка  в землището на село Д.. По силата на чл. 10 от същия договор изпълнителят М. - ** ЕООД село Д.  се е задължил  да изпълни  качествено  агротехническите  услуги  като спазва всички срокове  - тяхната последователност  в технологична  карта , която се явява неотменима част от същия договор. Същите страни по договора съгласно чл. 12 от същия договор са се съгласили респективно уговорили  , че изпълнителят М. - ** ЕООД село Д. се е задължил  сам да достави за своя сметка необходимите торове  и препарати за обезпечаване  на желаната продуктивност  на хибридния посев. По този начин съдът намира, че ответникът в качеството му на изпълнител по този договор не се е задължил да получава от страна на възложителят по него каквито и да са торове или препарати  за обезпечаване на горната  желана продуктивност на посева. Това той е длъжен сам да направи , като достави същите сам и за своя сметка . Не  се спори между страните по делото , а е и видно от приетите като доказателства по делото приемо- предавателни протоколи от дати 16.04.2009 г. и от дата 30.04.2009 година , че ищецът по настоящото дело е  предал на ответника следните препарати : хербицид за царевица Трофи супер  - 100 л. , Либеро СК 50   - 100 л. и Фуроре С – 60 л. , които били получени от работника на ответника – свидетелят Шабан Хасан.Същите препарати са били предадени от ищеца на ответника без основание за това , тъй като той – ответника не се е бил задължавал да получава такива от ищеца , а както бе посочено в горепосочения договор се е задължил да ги осигури сам и за собствена сметка , въпреки, че тези препарати са му били през време на изпълнение на същия договор. По отношение на твърдяния препарат Лаудис – 90 литра фактуриран от ищеца на стойност 5 697 лв. без ДДС не съществува двустранно подписан документ между ищеца и ответника / респективно представител на същия / за предаването му от ищеца и получаването му от ответника , тъй като представените от ищеца искане  за отпускане на материални ценности № 006550 от дата 27.05.2009 година  и фактура  № 6664 от 31.05.2009 година се отнасят до взаимоотношения по покупко- продажба на същите препарати между  ищеца и трето лице „ Фарин „ АД гр. Д. и са подписани и издадени от техни представители . В този смисъл извършените дописвания  в горепосоченото искане за отпускане на материални ценности  не могат да наведат настоящия съд до друг извод , тъй като те също не съдържат волеизявление от представител на ответника или на негов представител за получаване на този препарат. Затова и съдът намира, че на ответника не е предаден горепосочения препарат Лаудис- 90 литра и същият не дължи плащането на неговата цена претендирана от ищеца , нито пък връщането му на последния.По отношение на останалите препарати Трофи супер – 100 литра , Либеро СК 50 – 100 литра и Фуроре супер – 60 литра , съдът приема , че същите са били предадени от представител на ищеца на представителя на ответника – св. Шабан Хасан  тъй като това се признава от същия свидетел и също се потвърждава и от показанията на свидетелят Сали Сали . Същите свидетели твърдят, че св. Хасан е приел препаратите от представителя на ищеца само защото те са му казали , че с тези препарати ще се пръска царевицата , но когато законният представител на ответната страна – управителя на дружеството М.М. се прибрал и узнал за доставените препарати , той се скарал на св. Хасан защо ги е получил тъй като имал други собствени с които ще пръска царевицата и се обади на някакъв представител на ищцовото дружество да дойде и да си ги прибере.  Въпреки , че горепосочените три препарата не са били искани от ответното дружество , което е и нямало и задължение по договора посочен по- горе да ги получава  и въпреки , че законният представител на ответното дружество се е противопоставил на тяхното получаване и  е поканил представители на същото ищцово дружество да си ги получат обратно , то последното не ги е получило , а на 11.03.2010 година е издало  фактура  № 868  по която е било вписано като получател и длъжник по извършена покупко- продажба със задължение да заплати фактурираните препарати  ответното дружество М. - ** ЕООД село Д. , по количества и със следните цени : 1. Лаудис  - количество 90 литра по единична цена 63, 30 лв. за литър или на обща стойност от  5 697 лв. без ДДС , 2. Трофи супер – количество  100 литра по единична цена от 17, 61 лв. за литър или на обща стойност от 1761 лв. без ДДС , 3. Либеро 50 СК – количество 100 литра по единична цена  от 21, 50 лв. за литър или на обща стойност от  2 115 лв.без ДДС  и 4. Фуроре С – количество 60 литра по единична цена от 36, 02 лв. за литър или на обща стойност от 2 161, 20 лв. без ДДС или общо за препаратите за сумата от 14 081, 04 лв. с ДДС , която сума се и претендира от ищеца за осъждането на ответника да му я заплати , ведно с посочената лихва за забава на същото плащане в размер на сумата от  3 762, 60 лв., ведно и със законната лихва върху главницата до окончателното й изплащане. Не се спори между страните , а е и видно е от доказателствата по делото , че същата процесна  фактура ответната страна е върнала на ищцовата такава на дата 25.03.2010 година . Видно от заключението на вещото лице К.А. п назначената по делото съдебно- счетоводна експертиза , което заключение като неоспорено от страните по делото съдът е приел като абсолютно доказателство е че вземането  по горепосочената фактура № 868 от дата 11.03.2010 година в размер на претендираната сума от  14 081, 04 лв. е осчетоводено като вземане само в счетоводството на ищеца, като при ответника  тази фактура въобще не е осчетоводена и не фигурира като задължение на ответника към ищеца , като по нея няма и никакви счетоводни записвания извършени от ответната страна. Същото вещо лице категорично посочва още , че самата горепосочена фактура  не е налице в папките , където се съхраняват  фактури от доставчици и не е заведена  в журнала  за хронологични  записвания за разчети с доставчици, като също така не е отразено записване по тази фактура  в дневниците  за покупки и дневниците за продажби по ЗДДС  и съответно не е ползван и данъчен кредит по нея , като в счетоводството на ответното дружество няма отразени и съставени други документи  във връзка с отразяване на стопанската  операция  посочена  само от ищеца в процесната горепосочена фактура № 868 от 11.03.2010 година.     

Видно пък от заключението на вещото лице В. К. С. по назначената по делото съдебна агротехническа експертиза , което заключение като неоспорено от страните по делото съдът е приел като абсолютно доказателство по делото  е че препарата Фуроре  супер  7, 5 ЕВ няма установена дата на производство и е негоден за употреба по този начин, а останалите препарати Трофи супер  840 ЕК  и Либеро 50 СК  същото вещо лице установява , че първият е станал негоден за употреба още  през 2007 година , а вторият е станал негоден за употреба още от 24.04.2009 година , като по този начин съдът намира, че и трите горепосочени препарати за растителна защита  са били негодни за употреба още преди доставянето ми на ответната страна , видно от горепосочените документи за доставката им.

Според разпоредбата на чл. 286 ал.1 от ТЗ търговска е сделката , сключена от търговец , която е свързана с упражняваното от него занятие.  Съгласно разпоредбата на чл. 293 ал.1 от ТЗ  за действителността на търговската сделка е необходима  писмена или друга форма  само в случаите предвидени  в закон. За обикновената търговска  продажба писмената форма не е задължителна за нейната действителност ,  а същата е  само форма на доказване  с оглед на стойността на договора за продажба ако той е над сумата от 5 000 лв. По делото  страните не спорят, а е и видно , че не са сключили писмен договор за продажба на препарати . Според ищцовата страна същата търговска продажба е обективирана в издадената от него фактура № 868 от 11.03.2010 година , която е издадена въз основа на данните  за количествата препарати , доставени на ответника  въз основа на приложените от ищцовата страна приемо- предавателни протоколи. Същата фактура обаче се установи , че не е подписана от ответната страна в качеството й на купувач , като е била върната от нея на ищеца , а ответната страна  не е осъществила каквото и да било плащане по нея , понеже не само не е била съгласна с получаването на препаратите , но не е била съгласна и с тяхната цена. Същата цена не е била известна на ответната страна до получаването на процесната фактура № 868 от 11.03.2010 година , тъй като в горепосочените писмени доказателства – процесните горепосочени протоколи няма отразена цена нито на отделното количество препарат, нито на отделната доставка .  По правило цената при търговската продажба съгласно разпоредбата на чл. 326 ал.1 от ТЗ  се определя от страните при сключването на договора, като изключението е предвидено в разпоредбата на чл. 326 ал.2 от ТЗ при която ако цената не е определена и не е уговорено как ще бъде определена при сключването на договора , се смята, че страните са се съгласили с цената, която обикновено се плаща по време на сключването на продажбата за същия вид стока при подобни обстоятелства . Тъй като страните по делото не са уговорили цената  при сключването на договора при условията на горепосочената ал. 1 , то те при това положение са се уговорили същата да бъде определена при изключението по ал. 2 . По делото обаче ищецът не е ангажирал доказателства относно обичайната цена на доставените от него препарати  , а е вписал някаква определена само от него цена. Поради това същият не може да черпи права респ. да се ползва от изключението по чл. 326 ал.2 от ТЗ относно цената , тъй като въпреки неговото задължение  за доказване на нормалната и обичайна цена на препаратите Трофи супер, Либеро  50 СК и Фуроре С той не е сторил това по отношение на тези препарати, а по отношение на препарата Лаудис  съдът посочи по- горе, че не се установи той да е предаден на ответната страна от ищеца. Понеже ответната страна оспорва , да е имала уговорка с ищцовата такава  за покупка на процесните 3 броя препарати и твърди, че същите са му доставени без негово съгласие – без да е имало подписан договор между тях , тъй като ответната страна  не е подписала процесната горепосочена фактура относно цената на процесните препарати  и затова и съдът намира , че ответната страна не е съгласна с цените на препаратите , а цената е съществен елемент от съдържанието на договора за търговска продажба и без нейната установяване съдът намира, че не съществува и търговското взаимоотношение между страните по делото , твърдяно от ищцовата страна , то и съдът стига до правния си извод, че между страните по делото не са съществували  търговски взаимоотношения по търговска продажба на процесните горепосочени препарати  и ищцовата страна не може на това твърдяно от нея договорно основание да претендира от ответната страна стойността на същите процесни препарати предадени на ответната страна , а също и по отношение на препарата Лаудис който се установи , че не е предаден на ответната страна . Затова и съдът намира, че така предявеният главен иск се явява напълно неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен изцяло ведно с всички законни последици . Поради това , че главния иск се явява напълно неоснователен  , като такъв  се явява и акцесорния иск за мораторни лихви и същият затова следва да бъде отхвърлен изцяло.    

Освен това на основание чл. 78 ал.3 от ГПК ищцовата  страна  “ С. - Д.   “ АД  гр. Д.  следва да бъде осъдена да заплати на  “М. - **   “ ЕООД    село Д. , Община К.  сумата от 1 800   лв. представляваща направените от него съдебни разноски по настоящото дело.

 

Мотивиран от гореизложените си съображения, К.ският районен съд

                           Р     Е     Ш     И:

 

ОТХВЪРЛЯ обективно съединените искове  предявени от “ С. - Д.   “ АД  със седалище и адрес на управление гр. Д. бул. 25- ти септември  № 92 с ЕИК 124013530 чрез пълномощника му и процесуален представител  адв. Д.Г.М. *** , със съдебен адрес за връчване – гр. Д. ул. Иван Пенаков № 9 ет. 2 офис № 8     срещу М. - ** ЕООД със седалище и адрес на управление село Д. , Община К., обл. Б. с ЕИК 147201872 , представлявано от М.И.М.  с ЕГН ********** – управител на дружеството , които искове са с правно основание  чл. 327 ал. 1  от Търговския закон във връзка с чл. 79 от ЗЗД и  чл. 294  ал.1  от Търговския закон във връзка с  чл. 86 ал.1 от ЗЗД  и    с които искове С. - Д. АД гр. Д.  моли съда да постанови решение  с което да осъди М. - ** ЕООД село Д. , Община К.   да му заплати сумата от 14 081, 04  лв. с включен ДДС  представляваща дължимата се от него неизплатена главница  по фактура № 868 от 11.03.2010 година  за доставка на препарати :  1. Лаудис  - количество 90 литра по единична цена 63, 30 лв. за литър или на обща стойност от  5 697 лв. без ДДС , 2. Трофи супер – количество  100 литра по единична цена от 17, 61 лв. за литър или на обща стойност от 1761 лв. без ДДС , 3. Либеро 50 СК – количество 100 литра по единична цена  от 21, 50 лв. за литър или на обща стойност от  2 115 лв.без ДДС  и 4. Фуроре С – количество 60 литра по единична цена от 36, 02 лв. за литър или на обща стойност от 2 161, 20 лв. без ДДС или общо за препаратите за сумата от 14 081, 04 лв. с ДДС  , ведно с претендираната мораторна лихва  за забава в размер на 3 762, 60  лв. дължима се за периода от 11.03.2010 година  до 10.10.2012 година , ведно със законната лихва за забава на плащането върху горепосочената главница , начиная от датата на завеждането на  иска в Районен съд К. – 18.10.2012 година  до окончателното й изплащане, като неоснователни и недоказани изцяло.

ОСЪЖДА “ С. - Д.   “ АД  със седалище и адрес на управление гр. Д. бул. 25- ти септември  № 92 с ЕИК 124013530 чрез пълномощника му и процесуален представител  адв. Д.Г.М. *** , със съдебен адрес за връчване – гр. Д. ул. Иван Пенаков № 9 ет. 2 офис № 8     да заплати на  М. - ** ЕООД със седалище и адрес на управление село Д. , Община К., обл. Б. с ЕИК 147201872 , представлявано от М.И.М.  с ЕГН ********** – управител на дружеството сумата от 1 800  лв. представляваща направените от “ М. - **    “ ЕООД село Д. , Община К. , обл. Б. съдебни разноски по настоящото дело на основание чл. 78 ал.3 от ГПК .

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред БОС в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните по делото.

 

 

 

 

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: