РАЗПОРЕЖДАНЕ 601/17.6.2013г.

                                                Гр.Карнобат

 

Днес, 17.06.2013г., Мариела Иванова – съдия-докладчик по НАХД № 250/2013г. по описа на КРС, след като се запознах с постъпилата молба от Ж.С.К., понастоящем в Затвора в гр.Стара Загора, в която посочва, че през 1992г. по НОХД 67/87г. по описа на КРС му е  била наложена мярка за процесуална принуда „Задържане под стража”. Прави искане да му се „признае” времето, през което е бил задържан под стража към сегашната присъда. Представя  удостоверение 1535/16.10.2012г. от Началника на затвора Стара Загора, видно от което в периода 02.04.1992г.-08.06.1992г. е бил задържан под стража по НОХД 67/87г. по описа на КРС.

След извършена служебна справка в съдебно-деловодната програма на съда, става ясно, че в нея няма данни за образувани производства, по които молителят да е страна освен настоящото.

Предвид изложеното съдът намира, че не е компетентен да се произнесе по настоящата молба. Ако молителят счита, че чл. 59 НК не е бил приложен от съда, постановил осъдителна присъда срещу него, то на основание чл. 417 НПК компетентен да стори това е прокурора.

 Предвид изложеното и на основание чл.417 НПК производството по делото следва да бъде прекратено и изпратено по компетентност на  Карнобатска районна прокуратура.

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

 ПРЕКРАТЯВАМ производството по НЧД № 250/2013г. по описа на КРС.

След влизане в сила на разпореждането молбата да се изпрати на РП Карнобат.

Разпореждането подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщението пред БОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :