Р Е Ш Е Н И Е

№ 100/17.6.2013г.                  град Карнобат

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                    І състав

На  дванадесети юни                                                               2013 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

 

                                                        Председател :      ЧАНКО ПЕТКОВ

                                      Съдебни заседатели :   1.

                                                                           2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Петков

НАХД № 204 по описа за 2013 година, и за да се произнесе взе предвид :

Производството по делото е образувано по повод жалбата на П.М.П.,*** против Електронен фиш серия К № 0340307 на ОДМВР-Бургас за нарушения на чл.21, ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189, ал.4, вр.чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 100.00 лева.

Жалбоподателят нередовно призован не се явява лично в съдебно заседание. Производството е разгледано по реда на чл.61 ал.2 от ЗАНН. С жалбата си моли съда наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно.

ОДМВР Бургас, редовно уведомени не изпращат представител.

След преценка на събраните по делото писмени доказателства съдът намира, че в Електронния фиш са допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в следното:

ОДМВР-Бургас  издало електронен фиш серия К №0340307 за налагане на глоба в размер на 100лв. за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП установено с автоматизирано техническо средство  № 599  за това ,че на  28.09.2012г.  в 09.56 часа на Югозападен обход за АМ „Тракия” километър 9-200м. жалбоподателят  П.  управлявал  МПС Фолксваген Пасат с рег. № ВН 8778 ВА  със скорост 86км/ч. при разрешена скорост 60км./ч.Електронния фиш е издаден на жалбоподателя на основание чл.182 ал.2 от ЗДвП,а именно собственик на МПС-то.Не е изпращана декларация по чл.189 ал.5  ЗДвП ,нито възражение по чл.189 ал.6 от ЗДвП.

Процедурата по започване на административнонаказателно производство с издаване на електронен фиш е изключение от общите правила на ЗАНН, касаещи поставяне на началото му с АУАН и завършването му с наказателно постановление /чрез създадената нова ал.4 на чл.189 ЗДвП/. В чл.189, ал.4 от ЗДвП са посочени изрично условията, които следва да са налице кумулативно, за да се издаде електронен фиш, а именно нарушението да е установено и заснето с техническо средство в отсъствие на контролен орган и на нарушител т.е издаването на електронен фиш е строго лимитирано и възможно само в случаите на предварително стационарно позиционирани технически средства със съответните предварителни обозначения за съществуването им, същите да работят на автоматичен режим без нужда от обслужване от съответен контролен орган. В останалите случаи при използване на мобилни технически средства, обслужвани и използвани непосредствено от контролен орган, тази разпоредба е неприложима и за констатирани с тези технически средства нарушения на ЗДвП е приложим общия ред за съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление.

На следващо място  в атакувания електронен фиш липсва надлежно описание на нарушението, каквото изискване има в чл.189, ал.4 от ЗДвП. Действително е налице утвърден образец на фиша . Видно  е,че описанието на нарушението се изчерпва с посочване единствено на дата и място на нарушението и стойности на „разрешена” и „установена” скорост и на самото превишение. Превишението на скоростта обаче като административно нарушение е възможно в две различни и самостоятелни хипотези на разрешена скорост, регламентирани в чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗДвП, като във втория случай от съществено значение за съставомерността на деянието е вида на пътния знак, конкретната стойност на ограничението, въведено с този знак, месторазположението му спрямо мястото на извършване на нарушението, с оглед обхвата му на действие. В конкретния случай описанието на нарушението не позволява еднозначен извод относно точния вид на нарушението и съответно дали същото правилно е квалифицирано по чл.21, ал.2 от ЗДвП и наказано по чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП. Това налага извод за опорочаване на фиша и на това основание.

Освен гореизложеното са налице и пороци досежно реквизитите на фиша, дължащи се на пропуски в текстовата редакция на чл.189, ал.4 от ЗДвП, пренесени и в одобрения образец на електронен фиш. На първо място налице е липса на предвиден конкретен издател на електронния фиш /всеки документ, в т.ч. и електронните, какъвто се явява процесния фиш, представлява волеизявление на конкретно лице с определени правни последици/. Липсата на издател лишава електронни фиш от характеристиките на документ и на административен акт като волеизявление на конкретен орган, натоварен с властнически правомощия и функции, с който се засяга правната сфера на трети лица. Липсата на издател обуславя пълна анонимност на лицата, съставящи и издаващи електронни фишове, което от своя страна препятства възможността за осъществяване на адекватен и надлежен контрол на компетентността им, както и невъзможност за реализиране на отговорността им в случаи на правонарушения. На следващо място електронния фиш не съдържа дата на издаване – реквизит, който също не е предвиден в чл.189, ал.4 от ЗДвП. Наличието на този реквизит е задължително с оглед решаване на въпроси от съществено значение като приложим към датата на издаване на фиша материален и процесуален закон, наличие на компетентност на издалото го длъжностно лице, изчисляване на давностни срокове и др.

В обжалвания  електронен фиш Серия К №0340307 от 28.09.2012г. издаден от ОД МВР Бургас - досежно установената скорост на движение е посочено, че скоростта на движение на управляваното МПС е 86 км/ч,“докато в разпечатания от автоматизираното техническо средство Радар №599, клип №322 е отразено, че измерената скорост на движение е 89 км/ч. В административната преписка липсва каквато и да било информация за това разминаване, както и за причината в електронният фиш да е отразена различна от измерената с техническото средство скорост. Макар и в двата случая отчетеното превишение на скоростта да попада в рамките на една и съща санкционна норма, по този начин е накърнено правото  на защита на жалбоподателя, който има право да узнае какво точно нарушение на правилата за движение се твърди, че е  извършил. Нарушаване на правото на защита във всички случаи води до порочност на издаденият електронен фиш, тъй като представлява съществено процесуално нарушение.

          Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :     

 

 ОТМЕНЯ   Електронен фиш серия К № 0340307 на ОДМВР-Бургас, с който на П.М.П.,*** за нарушения на чл.21, ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189, ал.4,вр.с чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 100.00 лева.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: