РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 17.6.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1010/2012

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

СЕМЕНА-ДОБРИЧ АД

МЕРКУРИЙ-64 ЕООД С.ДЕВЕТАК

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 17.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ обективно съединените искове предявени от “ С. - Д. “ АД със седалище и адрес на управление гр. Д. бул. 25- ти септември № 92 с ЕИК 124013530 чрез пълномощника му и процесуален представител адв. Д.Г.М. *** , със съдебен адрес за връчване – гр. Д. ул. Иван Пенаков № 9 ет. 2 офис № 8 срещу М. - ** ЕООД със седалище и адрес на управление село Д. , Община К., обл. Б. с ЕИК 147201872 , представлявано от М.И.М. с ЕГН ********** – управител на дружеството , които искове са с правно основание чл. 327 ал. 1 от Търговския закон във връзка с чл. 79 от ЗЗД и чл. 294 ал.1 от Търговския закон във връзка с чл. 86 ал.1 от ЗЗД и с които искове С. - Д. АД гр. Д. моли съда да постанови решение с което да осъди М. - ** ЕООД село Д. , Община К. да му заплати сумата от 14 081, 04 лв. с включен ДДС представляваща дължимата се от него неизплатена главница по фактура № 868 от 11.03.2010 година за доставка на препарати : 1. Лаудис - количество 90 литра по единична цена 63, 30 лв. за литър или на обща стойност от 5 697 лв. без ДДС , 2. Трофи супер – количество 100 литра по единична цена от 17, 61 лв. за литър или на обща стойност от 1761 лв. без ДДС , 3. Либеро 50 СК – количество 100 литра по единична цена от 21, 50 лв. за литър или на обща стойност от 2 115 лв.без ДДС и 4. Фуроре С – количество 60 литра по единична цена от 36, 02 лв. за литър или на обща стойност от 2 161, 20 лв. без ДДС или общо за препаратите за сумата от 14 081, 04 лв. с ДДС , ведно с претендираната мораторна лихва за забава в размер на 3 762, 60 лв. дължима се за периода от 11.03.2010 година до 10.10.2012 година , ведно със законната лихва за забава на плащането върху горепосочената главница , начиная от датата на завеждането на иска в Районен съд К. – 18.10.2012 година до окончателното й изплащане, като неоснователни и недоказани изцяло.

2

Гражданско дело No 149/2013

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

В.М.П.

Председател и докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 17.6.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.М.П. с ЕГН ********** *** , че същият дължи на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Б. ж.к. Победа ул. Ген. Владимир Вазов № 3 със законен представител инж. Ганчо Йовчев Тенев- Изпълнителен директор на дружеството и с процесуален представител юрисконсулт С.С.Г. парична сума в размер на 185, 35 лв. представляваща равностойността на ползвани ВиК услуги - доставена , отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 20.02.2007 година до 25.10.2012 година и с отчетен период по тези фактури 05.01.2007 година до 01.10.2012 година ,ведно със законната лихва върху горепосочената главница от 185, 35 лв. начиная от датата по подаването на заявлението за издаване на съответната заповед за изпълнение№ 998 от 20.12.2012 г. по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 1346 / 2012 г . в КРС – 19.12.2012 година до окончателното изплащане на вземането , както и дължимостта на направените по същото заповедно производство по ч.гр.д. № 1346/ 2012 година по описа на КРС съдебни разноски в размер на сумата от 125 лв.

3

НАХД No 204/2013

По ЗД по пътищата

П.М.П.

ОД НА МВР - БУРГАС - СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

Председател и докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ

Решение от 17.6.2013г.
НП-отменено

4

ЧНД No 250/2013

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

Ж.С.К.

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Разпореждане от 17.6.2013г.